Styrelsen i Briox föreslår företrädesemission och riktad emission

Report this content

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) har beslutat föreslå att årsstämman i Bolaget den 9 maj 2019 beslutar om en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) och en riktad nyemission av aktier (”Riktade Emissionen”) om totalt cirka 35,7 miljoner kronor. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 miljoner kronor. Den Riktade Emissionen tillför Briox 10 miljoner kronor. Beloppen anges före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 42 procent samt garantiförbindelser om cirka 39 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen.

Motivet till emissionerna är primärt att erhålla rörelsekapital för att finansiera den nyligen kommunicerade etableringen i Lettland och Litauen. Etablering i hela Baltikum, där nu Lettland och Litauen står på tur, sker till följd av en hög tillväxt i byråkunder under första kvartalet 2019 samt den framgångsrika lanseringen i Estland där flertalet av Briox byråkunder har verksamhet i samtliga länder och efterfrågar en bredare lösning.

Företrädesemissionen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 9 maj 2019 beslutar om en företrädesemission av högst 5 717 337 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 6 289 111,332984 kronor. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 25,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Teckningskursen uppgår till 4,50 kr per aktie.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 25,7 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar utgör cirka 42 procent (10,9 miljoner kronor) och garantiförbindelser 39 procent (10,0 miljoner kronor).

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av emissionen. Informationsmemorandum beräknas offentliggöras några dagar innan teckningstidens början den 20 maj 2019.

Riktade Emissionen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 9 maj 2019 beslutar om en riktad nyemission av högst 2 222 222 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 444 459,993281 kronor. Den Riktade Emissionen tillför Bolaget cirka 10 miljoner kronor före emissionskostnader och riktar sig till två långsiktiga och strategiska investerare i Sverige, vilka även ingått lock up-avtal under 180 dagar.

Teckningskursen uppgår till 4,50 kronor per aktie.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen i Bolaget och utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vidare syftar den Riktade Emissionen till att accelerera Bolagets affärsplan genom marknadslansering på utvalda marknader, snabbare produktutveckling med målet att snabbare nå Bolagets långsiktiga mål.


Preliminär tidplan 


9 maj 2019                                           Bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande företrädesrättsemission och riktad emission
16 maj 2019                                         Avstämningsdag för företrädesemissionen
20 maj – 3 juni 2019                            Teckningsperiod
Omkring 7 juni 2019                            Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs

Övrigt
Se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman för ytterligare information.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare i samband med emissionerna. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut. 

Briox AB (publ) Fredrik Hyltsten, VD
Tel: +46 (0)70 341 46 26
E-post: fredrik.hyltsten@briox.se

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om Briox (publ)
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i huvudsakligen Finland och Baltikum. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. www.briox.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se 

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades till publicering kl. 12 måndag den 8 april 2018.

Fredrik Hyltsten, VD Briox AB (publ)
Tel:  +46 70 341 46 26
Email: fredrik.hyltsten@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, orderhantering och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Dokument & länkar