BT mot strömmen - stigande vinst

BT mot strömmen - stigande vinst 8.927 Mkr (8.793) Orderingången ökade 2%: Faktureringen ökade 20%: 9.715 Mkr (8.118) Resultat efter finansnetto upp 19%: 643 Mkr (540) Efterfrågan fortsatt god i Europa, avmattningen i USA stabiliseras BT starkt i vikande konjunktur "BTs kunder återfinns främst inom dagligvarudistribution och omkring en tredjedel av BTs samlade affär kommer från service och andra tjänster utöver den rena truckförsäljningen. Detta gör BT mindre känsligt när konjunkturen viker. Genom den globala marknadstäckningen minskar också BTs känslighet för mer regionala konjunktursvängningar. Detta är viktigt för BTs förmåga att fortsatt visa starkt resultat och god lönsamhet" säger koncernchef Carl-Erik Ridderståle. För niomånadersperioden har världsmarknaden för truckar präglats av den kraftiga konjunkturavmattningen i Nordamerika som inleddes redan i början av året. Under tredje kvartalet har dock den lägre efterfrågenivån stabiliserats. I Europa är den totala efterfrågan fortsatt god, men marknaden visar tendens till nedgång. BTs globala marknadsandelar bedöms oförändrade. Fakturering och resultat ökar kraftigt BTs fakturering ökade med 20% jämfört med föregående år och uppgick till 9.715 Mkr (8.118). Den kraftiga ökningen har möjliggjorts av en mycket hög orderstock vid årets början och kapacitetsinvesteringar i Mjölby. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 643 Mkr (540), en ökning med 19%. Den kraftiga faktureringsökningen har kunnat ske med bibehållna marginaler och vinstmarginalen uppgick till oförändrade 6,6%. "Faktureringsökningen, fortsatt stark resultattillväxt och de bibehållna marginalerna är ett styrkebesked" säger Carl-Erik Ridderstråle och fortsätter: "Den svaga konjunkturen i Nordamerika har påverkat vår orderingång negativt samtidigt som Europa utvecklats positivt. Vi tror idag på en viss nedgång i efterfrågan i Europa. Nedgången förväntas inte få alls samma kraftiga genomslag som noterats i Nordamerika. Med en stark marknads-position på flera marknader, ett brett produktprogram och motiverade medarbetare fortsätter arbetet med att befästa ställningen som världens största aktör inom lagertruckar. Internt ökar vår fokus på effektivitet och kostnadsmedvetenhet för att bibehålla god lönsamhet" avslutar Carl-Erik Ridderstråle. Frågor besvaras av VD Carl-Erik Ridderstråle (0142-863 13) och finansdirektör Per Zaunders (0142-860 32). Den fullständiga delårsrapporten, liksom annat pressmaterial, finns tillgängligt på BT Industries hemsida www.bt-industries.com. Allmän information kan beställas genom Informationskoordinator Ingrid Gyhagen, telefon 0142-865 58 alt. 070-658 34 27. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00760/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00760/bit0001.pdf

Om oss

BT Industries tillverkar elektriska lagertruckar och manuella truckar konstruerade huvudsakligen för inomhusbruk. Verksamheten omfattar även service, reservdelsdistribution och uthyrning av truckar.

Dokument & länkar