Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 Orderingången upp - fortfarande osäkert konjunkturläge *Orderingången ökade 5 % till 9.396 (8.927) MSEK *Faktureringen gick ned 7 % till 8.999 (9.715) MSEK *Resultat efter finansnetto sjönk 16 % till 540 (643) MSEK *Viss uppgång i efterfrågan, men fortsatt stor osäkerhet på marknaden Positiva tecken - men ingen tydlig vändning Konjunkturläget i BTs bransch är fortfarande osäkert. Den förstärkning av efterfrågan som kunde skönjas vid halvårsskiftet har fortsatt under det tredje kvartalet - dock i något svagare omfattning. De tecken på en vändning uppåt i världskonjunkturen som vi kunde notera under kvartal två, finns fortfarande, säger koncernchef Per Zaunders. Vi väntar dock på tydliga signaler om att vändningen verkligen har skett. För BTs del kan vi konstatera att vi tagit marknadsandelar under året. En utveckling som varit tydlig i Nordamerika. Fakturering och resultat BTs fakturering under de tre första kvartalen 2002 sjönk med 7 procent till 8.999 Mkr jämfört med 9.715 Mkr under samma period förra året. Samtidigt ökade orderingången med 5 procent från 8.927 Mkr till 9.396 Mkr. Den ökade orderingången innebär också en viss uppbyggnad av orderstocken. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick under årets första nio månader till 540 Mkr, jämfört med 643 Mkr förra året. Det är en minskning med 16 procent. BT är verksamt i en bransch med långsiktig tillväxt. De senaste årens svaga konjunktur har inneburit ett hack i tillväxtkurvan. Allt talar dock för att tillväxten långsiktigt kommer att vara fortsatt god. Vårt arbete med kontinuerlig effektivisering av koncernens alla delar fortsätter. I detta arbete är det bland annat viktigt att dra nytta av synergifördelar såväl inom BT som tillsammans med vår ägare Toyota, avslutar Per Zaunders. Den fullständiga delårsrapporten, liksom annat pressmaterial, finns tillgänglig på BT Industries hemsida www.bt-industries.com. Frågor besvaras av VD Per Zaunders, telefon 0142-860 32. Allmän information kan beställas genom Informationskoordinator Ingrid Gyhagen, telefon 0142-865 58 alt. 070-658 34 27. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/29/20021028BIT00980/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar