Orderingång upp- resultat ned

Orderingång upp - resultat ned *Världsmarknaden för truckar i stort sett oförändrad *Orderingången ökade till 12.556 MSEK +3% *Faktureringen minskade till 12.329 MSEK -7% *Resultat efter finansnetto ned 10% till 796 MSEK Den kraftiga minskningen i efterfrågan på truckar som inleddes i Nordamerika redan mot slutet av år 2000 fortsatte under hela 2001 och spred sig till resten av världen. 2002 har överlag uppvisat en stabilare marknad och vissa inledande tecken på en begynnande återhämtning har kunnat noteras, men osäkerheten är fortsatt mycket stor. Den totala världsmarknaden för truckar bedöms i stort oförändrad under året. En mindre ökning i marknadssegmentet förbränningsdrivna motviktstruckar har noterats. - Även om våra marknader har minskat något, har vi volymmässigt kunnat kompensera det med ökade marknadsandelar, säger koncernchef Per Zaunders. BTs marknadsandel inom segmentet lagertruckar bedöms ha ökat under 2002 med ett par procentenheter till 22 procent. BT Industries är världsledande inom detta segment. Orderingång upp och omsättning ned Koncernens orderingång uppgick till 12.556 MSEK, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med 2001. Till jämförbara valutakurser var ökningen 7 procent. Nettoomsättningen sjönk med 7 procent till 12.329 MSEK. Med jämförbara valutakurser var minskningen 3 procent. Orderstocken har under året ökat något. Av koncernens nettoomsättning svarar Västeuropa för 53 procent, Nordamerika för 38 procent och övriga marknader för 9 procent. Den nordamerikanska andelen har sjunkit de senaste åren till följd av den kraftigare konjunkturnedgången där. Att dollarn har blivit svagare jämfört med svenska kronan medför också att den nordamerikanska andelen sjunker vid omräkning till svenska kronor. Resultat efter finansnetto minskade med 10 procent till 796 MSEK. Vinst- marginalen kunde i stort sett bibehållas, 6,5 procent mot 6,7 procent för 2001. Framtid Den näraliggande utvecklingen på världens truckmarknader är fortfarande mycket svårbedömd. Det finns tecken på att konjunkturen har planat ut och att vi kan stå inför en vändning uppåt. Fortfarande finns dock en rad osäkerhetsfaktorer, exempelvis Irak-krisen, framhåller Per Zaunders och avslutar: Sett över lång tid är truckbranschen en tillväxtbransch. Trots de senaste årens negativa utveckling räknar vi med långsiktigt fortsatt god tillväxt. Därför satsar vi stora resurser bland annat på produktions- och produktutveckling. Effektiv produktion och innovativ produktförnyelse är två viktiga och nödvändiga förutsättningar för att ytterligare kunna befästa BTs världsledande position på marknaden för lagertruckar. Frågor besvaras av VD Per Zaunders (0142-860 32) och finansdirektör Håkan Dahllöf (0142-863 38). Den fullständiga bokslutskommunikén, liksom annat pressmaterial, finns tillgängligt på BT Industries hemsida www.bt- industries.com. Allmän information kan beställas genom Informationskoordinator Ingrid Gyhagen, telefon 0142-865 58 alt. 070-658 34 27. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00340/wkr0001.pdf Hela kommunikén

Om oss

BT Industries tillverkar elektriska lagertruckar och manuella truckar konstruerade huvudsakligen för inomhusbruk. Verksamheten omfattar även service, reservdelsdistribution och uthyrning av truckar.

Dokument & länkar