BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI – DECEMBER 2018 BUBLAR GROUP AB (publ)

OKTOBER - DECEMBER 2018

 • Bublar Group AB förvärvade i oktober Vobling AB, för 49,8 MSEK genom emission av ca 6,5 miljoner aktier och 6,9 MSEK kontant. En riktad emission till ett fåtal investerare tillförde ca 10 MSEK. Vobling konsolideras från och med 17 oktober.  

 • Nettoomsättningen för koncernen ökade till 3 121 TSEK (20 TSEK) under kvartalet. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -6 892 TSEK (-3 937 TSEK). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9 689 TSEK (-4 435 TSEK). Resultatet per aktie blev -0,25 kr (-0,10 kr).  

 • Intäktsökningen jämfört med motsvarande period föregående år är främst hänförlig till att omsättningen från Vobling AB ingår. Kostnaderna är högre än under motsvarande period 2017 genom att Vobling inkluderas, utvecklingsstart av Hello Kitty-produktionen samt engångskostnader för förvärvet av Vobling. Avskrivningarna på teknisk plattform och goodwill belastade med 2 458 TSEK (455 TSEK). 

 • Vobling har under kvartalet fått flera nya uppdrag från bl a Saab, SJ och Electrolux. 

 • Koncernens kassa uppgick till 20 309 TSEK (20 596 TSEK) vid periodens slut. 

 • AR-spelet Glowing Gloves har under testperioden (open beta) haft ca 70 000 nedladdningar utan intäkter. Marknadsföring påbörjas i mars mot valda marknader.

 • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 3 472 TSEK (20 TSEK) under 2018. Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -19 872 TSEK (-13 369 TSEK). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -24 403 TSEK (-13 744 TSEK). Resultatet per aktie blev -0,62 kr (-0,44 kr). Den högre förlusten beror på att utvecklingskostnader endast aktiverats med 24 TSEK (6 388 TSEK) samt högre avskrivningskostnader på aktiverat arbete och goodwill om 4 859 TSEK (375 TSEK).

 • Bublars spelprodukter är fortfarande i utvecklingsfas. Från och med 2018 tillämpar Bublar en redovisningsprincip som innebär att utvecklingskostnader för spelverksamheten kostnadsförs löpande, vilket får en stor inverkan på jämförelsen av resultatutvecklingen.

 • Två riktade kontantemissioner i augusti och oktober till kvalificerade investerare har tillfört ca 30 MSEK.

JANUARI - DECEMBER 2018 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

 • Emissionen baserat på nyttjandet av TO1 2017/18 tillförde ca 6,2 MSEK trots en turbulent period för aktier i spelsektorn i december.

 • Potentialen i licensavtalet med japanska Sanrio gör att Bublar prioriterar produktionen av Hello Kitty AR-spelet. Detta medför att Glowing Gloves och Otherworld Heroes möter marknaden senare och att det tidigare kommunicerade målet att nå positivt kassaflöde för koncernen i kvartal 2 flyttas fram till kvartal 4.

   

KOMMENTARER FRÅN VD MAGNUS GRANQVIST

Vi kan stolt konstatera att Bublar Group tagit positionen som det största noterade nordiska spel- och applikationsbolaget inom Augmented-/Virtual Reality-teknologin. Genom förvärvet av det snabbväxande bolaget Vobling, med en stark kundbas och löpande uppdrag, har vi ökat Bublars expansionsmöjligheter. AR/VR-tekniken skapar nya möjligheter inom spel, mobilupplevelser och inom många sektorer inom B2B-marknaden. Tillsammans är vi ca 45 anställda och kan tillvarata affärsmöjligheterna bättre än någonsin tidigare. Dotterbolaget Vobling Asia i Manila, Filippinerna, utgör en högkvalitativ och effektiv produktionsresurs i koncernen.

Efterfrågan från företag på innovativa AR/VR-tjänster växer starkt då relativt små hårdvaruinvesteringar behövs för implementering av lösningar. Smarta telefoner och läsplattor finns redan hos kunderna och i organisationerna. Uppdragen inkluderar initiala prototyper men vi ser att de också ökar i omfattning då kunderna upptäcker de stora möjligheterna med att använda AR/VR-tekniken som en naturlig del i verksamheten. Genom interaktiv visualisering av produkter, miljöer och scenarier vill företagen integrera tekniken för att öka effektivitet och produktivitet i produktions-, utbildnings- och säljprocesser.

Uppdraget med SJ som vi informerade om i december och som sträcker sig fram till början av 2020, är ett utmärkt exempel på detta. Projektet att vidareutveckla utbildningsmoduler i VR för ett flertal tågtyper ur SJ:s fordonsflotta är ett av Voblings hittills största uppdrag. SJ:s personal kommer att kunna öva på rutiner ombord, simulera säkerhetsprocesser och träna på olika scenarier i VR. SJ sparar stora kostnader och ökar sin utbildningseffektivitet.

Bublar har fått i uppdrag att gå vidare med nästa fas i det under 2018 kommunicerade pilotprojektet med ett av världens största bolag inom travel retail med verksamhet i 60 länder.

Spelstudion

I somras kunde vi informera om att Bublar ingått ett licensavtal med japanska Sanrio. Bublar kommer att utveckla och lansera spel som bygger på en av världens mest populära tecknade figurer, Hello Kitty, och mer än 400 av bolagets övriga karaktärer. Avtalet ger oss stora möjligheter att bygga ett mobilspel med global potential. Sanrios licensierade produkter, där Hello Kitty, är överlägset störst, omsatte under 2017 ca 4,6 miljarder USD i konsumentled (retail sales) vilket visar på kraften i varumärket.

Bublar står för produktion och lansering och behåller merparten av intäkterna från spelen, främst hänförliga till annonsering och köp inuti spelet. Nu jobbar vi för att ha Hello Kitty-spelet färdigt i en första testversion under sommaren och med kommersiell lansering planerad i slutet av året. Vi prioriterar resurser för att hålla den tidplanen. Potentialen för Bublar med ett bra utvecklat mobilspel av denna kaliber är betydande.

I slutet av september publicerades beta-versionen av vårt nya boxningsspel Glowing Gloves på App Store. Genom att använda Apples senaste AR-teknik i mobilen har vi skapat en unik spelupplevelse baserat på s k motion tracking där man förflyttar sin boxare i ringen genom att fysiskt förflytta sig i rummet. Liknande sportspel finns vad vi känner till inte sedan tidigare. Vi har visat på en bra kreativ höjd där vi sätter ny teknik i ett underhållande sammanhang. Ca 70 000 användare har laddat ner och spelat Glowing Gloves under testperioden. Vi kommer under mars att påbörja marknadsföringsinsatser för spelet.

Bublars fantasy-baserade mobilspel med arbetsnamnet Mercury har nu fått sitt officiella namn – Otherworld Heroes. I detta platsbaserade MMORPG*-spel kan spelarna gå samman för att gemensamt lösa uppdrag på spelplanen. Vi har precis startat inbjudningarna till utvalda testgrupper för att delta i den kommande beta-versionen av spelet som planeras starta under kvartal 2. Bublars egenutvecklade kartsystem och plattform står i fokus för utvecklingen av detta s k “real-world AR-game” där alla spelare kan mötas i en och samma spelvärld och där fantasin blandas med verklighet.  

Potentialen i spellicensen med japanska Sanrio gör att vi prioriterar produktionen av Hello Kitty AR-spelet. Detta medför att Glowing Gloves och Otherworld Heroes kommer att möta marknaden senare än vi tidigare haft som mål och därmed förskjuts tidpunkten för när intäkter kan infalla.  Detta innebär att vi sannolikt inte når det tidigare målet om att vara kassaflödespositiva i kvartal 2 2019 utan bedömer att detta kan ske i slutet av kvartal 4 2019.  

Fler och starka aktieägare 

I den riktade aktieemissionen som genomfördes i augusti fick vi glädjande in institutionella ägare i form av Handelsbanken Fonder och IKC Fonder. De köpte sedan ytterligare aktier i emissionen i oktober som gjordes för att finansiera kontantdelen av förvärvet av Vobling. Ägarkretsen kunde då dessutom vidgas med Sensor Fonder. Vid utgången av december hade Bublar drygt 2 500 aktieägare, vilket är ca 100 fler än vid förra kvartalsskiftet.

Under december kunde ägarna av teckningsoptionerna 2017/18 nyttja dessa för att köpa nyemitterade aktier till priset 6,40 kr. Vi tror att den instabila aktiemarknaden generellt och en turbulens hos några andra spelbolag i början av teckningsperioden fick en negativ påverkan på optionsägarnas investeringsvilja då marknadskursen delvis låg under teckningskursen under stora delar av teckningsperioden. Trots detta tecknades ändå 970 162 aktier, vilket tillförde bolaget drygt 6,2 MSEK i kapital och likvida medel efter periodens utgång.

2019 kommer bli Bublar Groups mest spännande år hittills

Vi har tre kommersiella mobilspellanseringar framför oss under året där i synnerhet Hello Kitty-spelet kan sätta oss på världskartan. Dessutom är vi mycket bra positionerade i den växande företagsmarknaden. Koncernen har därigenom en balans av “hit-driven” spelutveckling med global potential i kombination med mer traditionell B2B-försäljning av lösningar i AR/VR-teknologins framkant tillsammans med flera ledande svenska exportbolag som kunder. Vi ska fortsätta växa och ta position på den snabbväxande AR/VR-marknaden som förväntas växa från låga nivåer till ca 7 mdr USD i mjukvarusegmentet redan 2020. Vår tillväxtresa har bara börjat.

VD MAGNUS GRANQVIST

*) MMORPG – Massively Multiplayer Online Role Playing Game

VIKTIG INFORMATION

Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.30 CET.

Om Bublar Group AB (publ)

Bublar Group med dess helägda dotterbolag Vobling är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented- och Virtual Reality. Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsumenter och företag baserat på den senaste tekniken.

Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Kontakt

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20 Hemsida: www.bublar.com

För mer information, kontakta Magnus Granqvist, VD Bublar: magnus.granqvist@bublar.com

Taggar:

Om oss

Bublar Group med dess helägda dotterbolag Vobling är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsument och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. Vobling AB förvärvades i oktober 2018.