Delårsrapport Q2 jan-juni, Bublar Group

Report this content

Starkt andra kvartal med ökad omsättning och ett förbättrat resultat efter förvärv av Goodbye Kansas

Vi lägger ett mycket aktivt halvår till handlingarna som toppas av vårt största förvärv hittills. Det är särskilt tillfredsställande att Goodbye Kansas infriar förväntningarna och redovisar ett bättre resultat än förväntat för första halvåret och med en omsättning som till och med överstiger hela förra årets. Licensintäkterna inom segmentet Shop ökade med 112% för första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Vi går in i ett andra halvår som en betydligt större grupp där fokus under hösten blir att lägga grunden för ett stabilt och långsiktigt lönsamt bolag med fortsatt fokus på produktutveckling och långsiktiga kundavtal, säger Maria A. Grimaldi, Koncernchef och VD, Bublar Group  

Läs hela VD-ordet och rapporten här  https://bublar.com/sv/investor-relations/finansiella-rapporter/

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 47,9 Mkr (3,2). Ökningen förklaras av att Goodbye Kansas,
  som konsolideras fr o m 1 maj 2020, hade en nettoomsättning januari-juni om 142,9 Mkr (72,1).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,7 Mkr (-9,2). Goodbye Kansas,
  som konsolideras fr o m 1 maj 2020, bidrar med 2,6 Mkr och nådde ett EBITDA
  om 10 Mkr (-51) före kostnader för transaktionen med Bublar under första halvåret.
 • Kostnad för utveckling av spel och spelplattform uppgick till ca 3,4 Mkr.
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -15,8 (-12,4) Mkr, varav avskrivningar på
  goodwill uppgår till 7,4 Mkr.
 • Resultat före skatt uppgick till -18,7 (-12,4) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (-0,30) kr.

Delår, 1 januari – 30 juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,6 Mkr (7,8).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,9 Mkr (-15,2).
  Kostnad för utveckling av spel och spelplattform uppgick till ca 6,8 Mkr.
 • Resultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -27,1 Mkr (-21,7).
  varav avskrivningar på goodwill uppgår till 10,6 Mkr (4,9)
 • Kassabehållningen uppgick till 59,3 Mkr (7,2) vid periodens slut.
 • Resultat före skatt uppgick till -30,1 Mkr (-21,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,36 (-0,53) kr

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Goodbye Kansas Holding AB förvärvades genom en apportemission som ett led i Bublars strategi att skapa en världsledande aktör inom XR-teknologi och visualisering. I samband med förvärvet genomfördes en riktad nyemission om ca 50 Mkr för att stärka kapitalbasen framförallt i Goodbye Kansas Holding.
 • Omsättningen i Goodbye Kansas för första halvåret uppgick till 142,9 Mkr, vilket översteg hela 2019 års omsättning för bolaget. EBITDA-resultatet på 10 Mkr innebär att tilläggsköpeskilling 1 kommer att utfalla med upp till 16,4 miljoner nya aktier i Bublar Group.
 • Voblings första egenutvecklade virtual reality-produkt, VR Fire Trainer, lanserades i samband med ett strategiskt partnerskap med marknadsledande brandsäkerhetsbolaget Dafo som återförsäljare. Dafo har ett brett internationellt nätverk och är det första återförsäljaravtalet som bygger på Voblings plattform för virtuell träning.
 • Sayducks licensintäkter för produktvisualisering i 3D ökade med 112% för första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period 2019.
 • Otherworld Heroes, Bublars egenutvecklade kartbaserade mobilspel, testlanserades på de första marknaderna. Fler testmarknader tillkommer i augusti inför full lansering senare i år. Till följd av Covid-19, beslutade japanska Sanrio och Bublar, att flytta den globala lanseringen av Hello Kitty AR: Kawaii World till 2021.

Viktig information
Denna information är sådan information som Bublar Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl 08.30 CET.

För med information kontakta:
Maria A Grimaldi, Koncernchef och VD Bublar Group: maria.grimaldi@bublar.com Telefon: 070-828 38 34
Anders Lindell, CFO Bublar Group: anders.lindell@bublar.com    Telefon: 070-841 83 14

Bublar Group
Bublar Group AB (publ) är nordens ledande noterade XR-teknologibolag specialiserat inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Företaget erbjuder XR-lösningar inom
E-commerce, Entertainment, Training och Manufacturing. I företaget ingår dotterbolagen Vobling, Sayduck, Virtual Brains samt Goodbye Kansas som nyligen förvärvades. Goodbye Kansas skapar visuellt innehåll för de ledande aktörerna inom spel-, film/TV- och streamingindustrin och erbjuder tjänster inom bland annat VFX/animation, Digital Humans och Performance Capture. Bublar har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

In essence, Bublar Group will change the game. We change how we Work, Shop, and Play.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

 

Bublar Group AB (Publ)   Hammarbyterrassen 3, 120 30 Stockholm  Telefon +46 8 559 251 20 www.bublar.com

Taggar:

Media

Media