Kommuniké från Bublar Group AB (publ) Årsstämma den 11 april 2019

Report this content

Årsstämma i Bublar Group AB (publ) har idag hållits, och nedan följer en redogörelse för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut var enhälliga.

Årsredovisningen godkändes, och stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets fria medel om 82 966 422 SEK överföres i ny räkning och att någon utdelning således inte skall lämnas. Stämman beslutade vidare att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Peter Engdahl, Magnus Granqvist, Kenneth Häggmark omvaldes som ordinarie ledamöter och Staffan Eklöw omvaldes som styrelsens ordförande. Per Anders Wärn och Patrik Hansson valdes till nya styrelseledamöter. I och med utnämningen av Maria A Grimaldi till VD-posten beslutade valberedningen att dra tillbaka förslaget till omval av henne som styrelseledamot. Till styrelsens ordförande skall utgå ersättning med 150 000 och 75 000 kr till vardera ledamot som inte uppbär lön från företaget. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Carl Niring, Grant Thornton AB, omvaldes som revisor för bolaget.

Under stämman genomförde ledningen och Per Anders Wärn en presentation av sin syn på marknaden samt bolagets position och möjligheter. Ledningen presenterade också initial data avseende användarstatistik hos testspelarna från closed beta av Otherworld Heroes. Statistiken är bra och ligger över industristandard. Retention dag 1: 44,4% och dag 7: 13,6% (branschstandard för de bäst presterande spelen inom rollspelsgenren mobilt är 42% respektive 15%). Daily User Engagement visar på 22m 34s per dag (branschstandard jämfört med bäst presterande spelen inom rollspelsgenren mobilt är 17m).

Årsstämman beslutade även att ändra §5 i bolagsordningen att antal aktier ska vara lägst 25 000 000 stycken och högst 100 000 000 stycken.

Årsstämman beslutade om införandet av ett riktat incitamentsprogram till anställda och ledande befattningshavare inom Bublar-koncernen. Beslutades om emission av högst 4 000 000 teckningsoptioner inom ramen för programmet i enlighet med villkor i kallelsen. Styrelsen förtydligade sin intention att inte föreslå implementering av fler incitamentsprogram fram till 2022, det vill säga under detta programs löptid.

Årsstämman beslutade även bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, och/eller emission av konvertibler, och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Årsstämman beslutade inför årsstämman 2020 att utse en valberedning enligt förslaget i kallelsen.

Kvartalsrapport för första kvartalet kommer att publiceras 23 maj 2019.

Bublar Group AB (publ)

Styrelsen

Om Bublar Group AB (publ)

Bublar Group (www.bublar.com) är det ledande nordiska noterade bolaget inom Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR). Koncernen utvecklar spel och upplevelser för konsument- och företagsmarknaden baserat på den senaste tekniken. Spelutvecklingen drivs i dotterbolaget Virtual Brains AB och produkt- och tjänsteutveckling mot företagsmarknaden i dotterbolaget Vobling AB (www.vobling.com) som förvärvades i oktober 2018. Bublar Group är noterat på NGM Nordic MTF (NGM: BUBL MTF, ISIN: SE0010270793). 

Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Kontakt

Bublar Group AB (publ), Kungstensgatan 18, 113 57 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20, www.bublar.com

För mer information:
Staffan Eklöw, Styrelseordförande: staffan@eklaw.se. Telefon: 0761-99 70 00

Magnus Granqvist, VD: magnus.granqvist@bublar.com. Telefon: 0733-31 17 76

Taggar: