FY 2022 Q1 - Tillväxt på 110 % - fullständig återhämtning på marknaden

Report this content

SAMMANFATTNING FÖR BUDGETÅRET 2022 Q1

Finansiella höjdpunkter

 • Nettoomsättningen under Q1 var 21,2 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 110 % jämfört med samma period 2020 (10,1 MSEK).
 • Återkommande intäkter ökade med 26%.
 • Underliggande organisk försäljningstillväxt på proformabasis på 3,4%.
 • Normaliserad EBITDA (EBITDA före engångsposter och valutaomräkning) var 0,9 MSEK jämfört med samma period 2020 (2,4 MSEK). Som vi angav i början av året investerar företaget för framtida tillväxt, vilket har lett till minskad normaliserad EBITDA.
 • EBITDA på 0,0 MSEK jämfört med samma period 2020 (2,0 MSEK).
 • Nettoförlust var -2,6 MSEK jämfört med en vinst under samma period 2020 (0,1 MSEK).
 • Det grundläggande resultatet per aktie (viktat) uppgick till -0,04 MSEK (0,00 MSEK).
 • Det operativa kassaflödet under Q1 var -8,4 MSEK.

Operativa höjdpunkter

 • 190 nya avtal tecknades av koncernen under FY2022 Q1 med ett värde på 23,7 MSEK.
 • Totalt kontraktsvärde på 81,9 MSEK i slutet av Q1 jämfört med 76,7MSEK i slutet av föregående kvartal.
 • Bruce Morrison tillträdde som ekonomichef.
 • Gareth Burton och Melanie Dawson tillträdde som styrelseledamöter.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens slut.

Delårsrapporten 2022 Q1 för 1 juli till 30 september 2021 bifogas som en PDF -fil. Denna rapport och andra finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats på https://www.builddata.se/investors/reports-and-presentations/.

För mer information:

Vänligen kontakta Gustave Geisendorf, VD för BuildData Holding AB: gustave.geisendorf@builddata.se, +44 7760 760 777.

Om BuildData Group AB

BuildData Holding AB (publ) (moderbolaget) och dess dotterbolag (tillsammans “koncernen” eller “bolaget”) är ett molnbaserat programvaruföretag för bygghantering. Koncernens verksamhet bedrivs på Irland med verksamhet i Storbritannien, Australien och Mellanöstern.

BuildData är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Redeye AB är bolagets auktoriserade rådgivare (tel. +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se)

Prenumerera