BULTENS Q3-RAPPORT 2021

Report this content

Flera stora och strategiska kontrakt tecknade under ett kvartal som präglades av halvledarbristen

TREDJE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 764 (853) MSEK, en minskning med -10,5% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 31 (40) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 4,1 (4,7)%. 
 • Resultat efter skatt uppgick till 16 (17) MSEK. 
 • Orderingången uppgick till 830 (1 322) MSEK, en minskning med -37,2% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -122 (157) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,68 (0,91) SEK.
 • Bulten tecknade ett strategiskt viktigt avtal i Kina gällande leverans av fästelement till en ledande aktör inom konsumentelektronik. Avtalet har ett beräknat årligt värde till omkring 50 MSEK och ­leveranserna startade i mitten av kvartalet.  
 • Bulten stärkte ett av sina befintliga fullservicekontrakt (FSP) gällande leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare med ett utökat kontrakt. Det årliga ordervärdet uppgår till omkring 68 MSEK och leveranserna beräknas starta under Q4 2021, nå full takt 2022, och sträcker sig över tre år.
 • Bulten tecknade ett fullservicekontrakt (FSP) med en europeisk fordonstillverkare, vilken även är en ny kund till bolaget. Kontraktet avser leverans av fästelement till ett nytt elfordon under utveckling. Det årliga kontraktsvärdet är på omkring 220 MSEK vid full takt. Leveranser beräknas starta under Q3 2022 och vara vid full takt 2025.

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 777 (2 115) MSEK, en ökning med 31,3% jämfört med samma period föregående år. Justerat för förvärv, uppgick ökningen till 27,6%. Förvärvet av PSM genomfördes den 28 februari 2020.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 184 (24) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,6 (1,2)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 122 (-13) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 787 (2 419) MSEK, en ökning med 15,2% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 (271) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,69 (-0,33) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 623 (605) MSEK. Nettoskuld (exklusive leasingskulder) uppgick till 285 (238) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 50,9 (49,7)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive leasingskulder) uppgick till 56,6 (56,0)%.

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Bristen på halvledare, som påverkat produktionen i den globala fordonsindustrin sedan andra kvartalet 2021, var i ännu högre grad en hämmande faktor under det tredje kvartalet. Ett antal av våra kunders produktionsenheter har i perioder varit stängda eller haft reducerad produktion. Halvledarbristens negativa påverkan på Bultens försäljning uppskattas till 25-30 procent under tredje kvartalet, vilket är i linje med LMC Automotives upp­skattade produktionsbortfall på den europeiska marknaden.  Den underliggande efterfrågan i konsument­ledet är fortsatt stark men fordons­produktionen kan för närvarande inte hålla jämn takt med efterfrågan.
    Under kvartalet minskade Bultens nettoomsättning med -10,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år – ett kvartal där volymerna började återvända efter pandemiutbrottet. 
    Minskade volymer och lägre kapacitetsutnyttjande under tredje kvartalet har inneburit att vi behövt genomföra nöd­vändiga inbromsande åtgärder i syfte att reducera vårt varulager, vilket fått kortsiktig negativ resultateffekt. 
    Bristen på halvledare samt prisutvecklingen på stål är externa makroekonomiska och delvis geopolitiska faktorer som förväntas fortsätta påverka Bultens försäljning och marginaler negativt under resterande delen av 2021. 
    I det längre perspektivet är Bultens tillväxt- och intjänandeförmåga mycket god. Inflödet av nya kontrakt, från både nya och befintliga kunder inom och utanför fordonsindustrin, har aldrig varit så högt som hittills under 2021. Som tidigare aviserats har Bulten vunnit ett antal större kontrakt under kvartalet, där vårt breda produkterbjudande samt våra hållbarhetslösningar varit viktiga faktorer för kundernas val av leverantör.
    Därtill kan vi tydligt se att de åtgärder vi vidtagit inom ramen för vår strategi ”Stronger 24” ger effekt både i form av nya affärer och produktivitet och vi fortsätter implementeringen för att bygga ett ännu starkare Bulten”.

                                                                                                                                                              Anders Nyström, VD och koncernchef


Investerare, analytiker och media hälsas välkomna att delta i telefonkonferens den 28 oktober kl. 15:30. Rapporten presenteras då av VD och koncernchef Anders Nyström samt av CFO Anna Åkerblad via webbsänd telefonkonferens. 

Presentationen kommer att hållas på engelska och kan följas direkt via länken http://www.financialhearings.com/event/13094. Det kommer också vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand på samma adress eller via www.bulten.com/ir.

För att delta i telefonkonferensen vänligen ring in cirka 5 minuter före start: 
SE:  +46850558366 
UK: +443333009035
US: +16467224904 

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.bulten.se/ir 30 minuter innan start.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Hultgren, kommunikationsdirektör
Tel: 072-747 17 58, e-post: ulrika.hultgren@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 13:30.

Bulten Group är en ledande global tillverkare och leverantör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra kundgrupper, exempelvis inom hemelektronik och vitvaror. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästselement. Med Bultens Full-Service-Provider koncept kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget, vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Företaget grundades 1873, har cirka 1 700 medarbetare i 16 länder och huvudkontor i Göteborg. Nettoomsättningen för 2020 uppgick till 3 195 miljoner kronor. Sedan 2020 ingår PSM International i Bulten. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar