Kallelse till årsstämma i Bulten AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Bulten AB (publ), org. nr 556668-2141, (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 28 april 2021 genom deltagande via poströstning. Deltagande på årsstämman sker uteslutande genom poströstning.

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Med anledning av den pågående samhällsspridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen, i enlighet med 20 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att förbjuda närvaro från aktieägare i egen person eller genom ombud samt utomstående vid bolagsstämman den 28 april 2021. Aktieägarna kan däremot påverka stämman genom poströstning enligt nedan förfarande.

Poströstning

Aktieägarna utövar sin rätt vid årsstämman genom poströstning i enlighet med 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Enligt styrelsens beslut är detta det enda sättet att delta och utöva sin rösträtt vid årsstämman den 28 april 2021.

För att ha rätt att poströsta måste aktieägaren vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 april 2021. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt stämmoprotokoll.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bulten.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte anmäla sig särskilt till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret ska vara Bolaget till handa senast den 27 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Bulten AB (publ), box 9148, SE-400 93 Göteborg, Sverige. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till: agm@bulten.com.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.bulten.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Poströstningsformuläret ger aktieägarna möjlighet att rösta för att en dagordningspunkt istället ska tas upp vid en fortsatt bolagsstämma. För att beslutet ska skjutas fram till en fortsatt bolagsstämma krävs det att ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. I sådana fall ska styrelsen bestämma datum för den fortsatta stämman, vid vilken aktieägare ska tillåtas att delta i egen person och genom ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 22 april 2021 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 22 april 2021.

Om stämman

Bolagsstämman hålls den 28 april 2021 i Bolagets lokaler i Göteborg. Aktieägarna får ej delta i person eller genom ombud, utan fysiskt deltagande på stämman kommer enbart bestå av personer som fyller en funktion för att genomföra bolagsstämman (exempelvis ordförande för stämman, protokollförare och justeringsman).

Styrelsen har utsett Ulf Liljedahl att öppna stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 11. Beslut om
 1. fastställande av antalet styrelseledamöter,
 2. fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
 1. Fastställande av arvode till
     1. styrelsens ledamöter,
     2. revisor/er
 2. Val av
 1. styrelseledamöter,
 2. styrelsens ordförande,
 3. revisor/er och revisorssuppleanter
 1. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter
 2. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om

(a)              förvärv av egna aktier,

(b)              överlåtelse av egna aktier

 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
 2. Beslut om ändring av bolagsordningen
 3. Stämmans avslutande
 

Beslutsförslag

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av årsstämman 2020 har bestått av Maria Rengefors (utsedd av Nordea Fonder), Claes Murander (utsedd av Lannebo Fonder), Viktor Henriksson (utsedd av Carnegie Fonder) och Ulf Liljedahl (styrelsens ordförande). Claes Murander har utsetts till valberedningens ordförande. Ulf Liljedahl har inte deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom själv.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Ulf Liljedahl utses till ordförande vid årsstämman.  

Punkt 3: Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB baserad på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 5: Styrelsen föreslår att Anders Jonson, eller vid förhinder, den som styrelsen anvisar, utses till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 014 754 782,96 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 41 975 984,00 kronor, motsvarande 2,00 kronor per utdelningsberättigad aktie utdelas till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 972 778 798,96 kronor. Styrelsen föreslår att den 30 april 2021 fastställs som avstämningsdag. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalningen ske genom Euroclear Sweden AB den 5 maj 2021.

Punkt 10: Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:

      1. Ulf Liljedahl (styrelseledamot, ordförande)

      2. Karin Gunnarsson (styrelseledamot fr.o.m. 20200423)
      3. Hans Gustavsson (styrelseledamot)
      4. Christina Hallin (styrelseledamot fr.o.m. 20200423)
      5. Hans Peter Havdal (styrelseledamot)
      6. Peter Karlsten (styrelseledamot)
      7. Nicklas Paulson (styrelseledamot t.o.m. 20200423)
      8. Anne-Lie Lind (styrelseledamot t.o.m. 20200423)
      9. Anders Nyström (verkställande direktör)
      10. Harri Åman (arbetstagarledamot fr.o.m. 20200703)
      11. Joakim Stenberg (arbetstagarledamot fr.o.m. 20200827)
      12. Niklas Malmberg (arbetstagarsuppleant fr.o.m. 20200827)
      13. Lars Jonson (arbetstagarledamot t.o.m. 20200423)
      14. Mikael Jansson (arbetstagarledamot t.o.m. 20200423)

Punkt 11 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 12 (a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om sammanlagt 2 310 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav (i) 485 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 325 000 kronor ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller dotterbolag, (ii) 75 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 25 000 kronor ska utgå vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag; och (iii) 65 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor ska utgå till övrig ledamot varvid en förutsättning för utbetalning ska vara att sådan ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag, ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenskap av ledamot i ersättningsutskottet, (a) och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).  

Punkt 13 (a)-(c): Valberedningen föreslår att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utses Hans Gustavsson (omval), Hans Peter Havdal (omval), Ulf Liljedahl (omval), Peter Karlsten (omval),  Christina Hallin (omval) och Karin Gunnarsson (omval) (a).

En presentation av de personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.bulten.se.

Valberedningen föreslår vidare att Ulf Liljedahl utses till styrelsens ordförande (omval) (b) och att, i enlighet med Bolagets revisionsutskotts rekommendation, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB utses till revisor (omval) (c). Det noteras att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren vid sådant omval kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen som antogs 2020 att gälla oförändrat intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. Utöver att de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i september ska äga rätt att utse en ledamot i valberedningen, ska även styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande, styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod löper intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, antal stämmovalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott, antal revisorer, revisorer, arvode till revisorer, val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt instruktioner för valberedningen och ersättning till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska svara för skäliga kostnader som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Punkt 15 (a)-(b): Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm (”Börsen”) inom ramen för ett pris per aktier som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägd genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av vid var tid samtliga utestående aktier i bolaget. Bolaget innehar vid tidpunkten för denna kallelse 52 215 aktier vilket motsvarar cirka 0,25 procent av bolagets samtliga utestående aktier. Vad som ska betalas för aktierna ska erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier (a).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av högst samtliga bolagets innehavda egna aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Styrelsen föreslår att överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske avseende såväl de 52 215 aktier som vid tidpunkten för denna kallelse innehas av bolaget, som de aktier som förvärvas med stöd av stämmans beslut under punkt 15 (a) ovan. Överlåtelser av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier och grunden för överlåtelsekursen motiveras av att överlåtelse av aktier över Börsen eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Vidare är syftet att möjliggöra att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av bolag, rörelse eller andra tillgångar kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt. Bemyndigandet syftar även till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur (b).

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst 2 104 020 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga utestående aktier vid tidpunkten för denna kallelse samt samma utspädningseffekt på de nyckeltal för aktien som bolaget redovisar.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i huvudsak enligt följande. Första meningen i punkten § 1 ändras till följande: ”Bolagets företagsnamn är Bulten AB”. Punkten § 11 ändras till följande: ”Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”. En ny punkt § 12 (Poströstning) föreslås införas enligt följande:  ”Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman”. Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av bilaga 2 - Ny bolagsordning.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 21 040 207. Bolaget innehar 52 215 egna aktier varför 20 987 992 aktier är rösträttsberättigade.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 15 (a)-(b), 16 och 17 krävs att respektive förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020, styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar samt styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets adress, www.bulten.se, senast från den 7 april 2021.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida från och med den 24 mars 2021.

Ovanstående handlingar kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska situation.  Aktieägare som vill utöva sin frågerätt ska lämna en skriftlig begäran om upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman till Bulten AB (publ), box 9148, SE-400 93 Göteborg, Sverige, eller elektroniskt på agm@bulten.com. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningarna genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget för aktieägarna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem. Bolaget kommer även att hålla upplysningarna tillgängliga för aktieägarna på Bolagets hemsida, www.bulten.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________________

Göteborg i mars 2021
Bulten AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications, Bulten
Tel: 031-734 59 00 e-post: kamilla.oresvard@bulten.com

Denna information är sådan information som Bulten AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Detta pressmeddelande har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl.17:00.

Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communications Bulten, 031-734 59 00

Bulten Group är en av de största leverantörerna av fästelement till den internationella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kund­specifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 600 medarbetare i sexton länder och huvudkontor i Göteborg. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.bulten.se.