Delårsrapport januari - mars 2000

BULTEN AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2000 * Omsättning ökade med 16 % till 345 Mkr (298). * Resultat efter finansnetto 19 Mkr (7). * Verksamheten för standardprodukter inom Bispol såld till polsk företagsgrupp. * Samarbetsavtal tecknat med världsledande mobiltelefontillverkare. RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL (Mkr) [REMOVED GRAPHICS] MARKNADSLÄGET Produktionstakten för fordon i Europa låg på en hög nivå under årets första kvartal. Ett flertal uppköp/samgåenden mellan fordonstillverkare respektive underleverantörer ägde rum i inledningen av år 2000, varav de mest betydande för Bulten är, Ford-Landrover, Renault-Nissan, Bosch-Siemens och nu senast Volvo -Renault (RVI). Nuvarande bedömning är att dessa nya grupperingar på sikt skapar tillkommande och betydande affärsmöjligheter för Bulten. För allmän industri och elektronik/telecom industri noterades under kvartalet en ökande efterfrågan som förväntas bestå. VERKSAMHETEN Affärsområde Bulten Omsättningen uppgick till 314 Mkr (266), rörelsemarginalen till 9,3 % (6,4) och rörelseresultatet till 29 Mkr (17). Den kraftiga ökningen av såväl rörelsemarginal som rörelseresultat är väsentligen avhängigt en starkare efterfrågan och en förbättrad produktivitet. Fordonsindustri Omsättningen ökade med 19 % till 290 Mkr (244). På samtliga marknader förutom den engelska var efterfrågan god. Avtalet med Volvo Lastvagnar bidrog också positivt till omsättningsökningen. Under år 2000 kommer leveranserna från tidigare leverantörer till Volvo Lastvagnar successivt att övertas. Under mars månad tecknades, i enlighet med vårt omstrukturerings-program, ett avtal om försäljning av verksamheten för standardprodukter inom Bispol till en polsk företagsgrupp. Överlåtelsen har genomförts den 1 april 2000 och har en positiv resultateffekt redan i år. Strukturförändringen innebär en väsentlig reducering av kapitalbindningen i bolaget. Elektronik/Telecomindustri Omsättningen uppgick till 9 Mkr (4). Ett samarbetsavtal tecknades med en världsledande mobiltelefontillverkare och leveranserna kommer successivt att påbörjas under årets andra hälft. Allmän industri Omsättningen uppgick till 28 Mkr (24) och utvecklingen var positiv inom samtliga enheter, med tyngdpunkt på den svenska och polska marknaden. Affärsområde Götene Ekonomitryck Omsättningen uppgick till 31 Mkr (32) och rörelseresultatet 0,9 Mkr (0,1). Lönsamheten fortsätter att öka i Götene och nedgången i den traditionella blankettmarknaden motverkas av en ökning av specialprodukter i fyrfärg. KONCERNEN Omsättning och resultat Omsättningen ökade med 16 % till 345 Mkr (298) och rörelsemarginalen till 7,2 % (4,0), rörelseresultatet till 25 Mkr (12) och resultatet efter finansnetto till 19 Mkr (7). Finansnetto Finansnettot har försämrats något beroende på det allmänt högre ränteläget. Kassaflöde Kassaflödet blev - 6 Mkr, en förbättring med 12 Mkr jämfört med föregående år. Likviditet Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 86 Mkr, inklusive outnyttjade checkräkningskrediter på 80 Mkr. Soliditet Soliditeten uppgick till 43 % (43). Vinst per aktie Periodens vinst per aktie uppgick till 0,74 kr (0,27). Investeringar Koncernens anläggningsinvesteringar uppgick under perioden till 11 Mkr (16), avskrivningarna till 19 Mkr (14). Personal Genomsnittligt antal anställda under perioden minskade med 3 % till 1 332 (1 370), en följd av pågående effektiviseringar. PROGNOS 2000 En fortsatt god efterfrågan förutspås för hela år 2000, dock med en avmattning under mitten av året på grund av modellbyten. Tidigare lämnad prognos för helåret kvarstår d v s en omsättningsökning på minst 10 % och en förbättring av resultatet efter finansnetto med ca 30 %. Hallstahammar den 4 maj 2000 Åke Nordin Verkställande direktör och koncernchef Bilaga:Resultatrapport För ytterligare information kontakta Åke Nordin eller Lars Nyrén (ekonomi- direktör), tel. 0220-213 80. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. RESULTATRÄKNINGAR Januari-mars Rullande Helår Mkr 2000 1999 12 1999 månader Omsättning 345 298 1 241 1 194 Kostnad sålda varor -265 -231 -936 -902 Bruttoresultat 80 67 305 292 Rörelsens kostnader -55 -55 -212 -212 Rörelseresultat 25 12 93 80 Finansnetto -6 -5 -23 -22 Resultat efter finansnetto 19 7 70 58 Skatt -5 -2 -19 -16 Redovisat resultat 14 5 51 42 BALANSRÄKNINGAR 2000-03-1999-03-1999-12- 31 31 31 Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 533 538 547 Omsättningstillgångar 541 494 492 Likvida medel 7 15 8 SUMMA TILLGÅNGAR 1 081 1 047 1 047 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 461 446 446 Räntebärande skulder 384 375 388 Ej räntebärande skulder 236 226 213 SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 081 1 047 1 047 SKULDER NYCKELTAL Jan-mars Jan-mars Helår 2000 1999 1999 Rörelsemarginal 7,2% 4,0% 6,7% Räntabilitet på sysselsatt 11,3% 8,6% 9,9% kapital Räntabilitet på eget kapital 11,8% 7,8% 9,5% Soliditet 43,1% 42,6% 42,5% Vinst per aktie 0,74 0,27 2,21 Eget kapital per aktie 24,61 23,79 23,73 FÖRENKLAD KASSAFLÖDESANALYS Jan-mars Jan-mars Helår Koncern 2000 1999 1999 Rörelseresultat före 44 26 147 avskrivningar Förändrat rörelsekapital -23 -21 -29 Anläggningsinvesteringar -11 -16 -78 Rörelsens kassaflöde 10 -11 40 Utdelning 0 0 -37 Finansiella poster och skatter -16 -7 -37 Netto kassaflöde -6 -18 -34 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01090/bit0002.pdf

Dokument & länkar