Delårsrapport januari - september 2000

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000 Omsättningen ökade med 7 % till 933 Mkr (871). För jämförbara enheter ökade omsättningen med 11% Resultat efter finansnetto 63 Mkr (33), inklusive SPP-medel på 27 Mkr. Götene Ekonomitryck sålt till danska företaget F.E. Bording A/S. Verksamheten för standardprodukter inom Bulten Polska (f d Bispol) såld till polsk företagsgrupp. Samarbetsavtal tecknat med världsledande mobiltelefontillverkare. RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL (Mkr) [REMOVED GRAPHICS] MARKNADSLÄGET För fordonsindustrin i allmänhet har efterfrågan hittills under året varit god. Volymnedgången i samband med planerat modellbyte av V70, innebar dock under kvartal två och under sommarmånaderna att leveranserna till Volvo PV kraftigt minskade. Under senare häften av kvartal tre ökade leveranserna åter, och bedöms nu att under kvartal fyra ligga på en nivå som är något lägre än under årets början. För allmän industri och elektronik/telecomindustrin var efterfrågan god under hela året. VERKSAMHETEN Affärsområde Bulten Omsättningen ökade med 11 % och uppgick till 869 Mkr (781), rörelse- marginalen till 7,8 % (7,9) och rörelseresultatet till 68 Mkr (61). Såväl rörelsemarginal som rörelseresultat har påverkats kraftigt av de minskade volymerna under kvartal två och tre till följd av Volvos modellbyte. Under september månad var produktionstakten åter hög och rörelsemarginalen översteg målet på 10 %. Fordonsindustri Omsättningen ökade med 12 % till 795 Mkr (710). På samtliga marknader förutom den engelska var efterfrågan god under perioden. Dock noterades en tydlig avmattning på den lokala polska marknaden under kvartal tre. Avtalet med Volvo Lastvagnar bidrog väsentligt till omsättningsökningen. Vid årets slut planeras merparten av tidigare leverantörer till Volvo Lastvagnar ha övertagits. Under mars månad tecknades ett avtal om försäljning av verksamheten för standardprodukter inom Bulten Polska till en polsk företagsgrupp. Över- låtelsen genomfördes den 1 april 2000. Elektronik/Telecomindustri Omsättningen ökade med 68 % till 32 Mkr (19). Ett samarbetsavtal tecknades under våren med en världsledande mobiltelefontillverkare och leveranserna påbörjades under tredje kvartalet. Full leveranstakt uppnås under första kvartalet 2001. Under kvartal tre redovisade affärsenheten enligt plan ett positivt rörelseresultat. Betydande resultattillskott, minst i takt med den starka omsättningsutvecklingen, kan framledes förväntas. Allmän industri Omsättningen ökade med 18 % till 84 Mkr (71) och utvecklingen var positiv inom samtliga enheter, med tyngdpunkt på den svenska och polska marknaden. Affärsområde Götene Ekonomitryck Den 1 juli avyttrades samtliga aktier i Götene Ekonomitryck till det danska börsnoterade företaget F.E. Bording A/S. Försäljningen skedde till bokfört värde. KONCERNEN Omsättning och resultat Omsättningen ökade med 7 % till 933 Mkr (871), exklusive Götene Ekonomitryck ökade omsättningen med 11 %. Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 % (5,7), rörelseresultatet till 80 Mkr (50) och resultatet efter finansnetto till 63 Mkr (33). Såväl rörelseresultat som rörelsemarginal har positivt påverkats av återförda medel från SPP uppgående till 27 Mkr. Rörelsemarginalen, exklusive återförda SPP medel, uppgick till 5,7 %. Finansnetto Finansnettot var i nivå med föregående år. Under hösten sker en successiv förbättring av finansnettot tack vare försäljningen av Götene Ekonomitryck och verksamheten för standardprodukter inom Bulten Polska samt återförda SPP-medel. Likviditet Koncernens disponibla likvida medel uppgick till 83 Mkr, inklusive outnyttjade checkräkningskrediter på 71 Mkr. Soliditet Soliditeten uppgick till 42,4 % (40). Vinst per aktie Periodens vinst per aktie uppgick till 2,50 kr (1,26). Periodens vinst per aktie exklusive SPP medel uppgick till 1,42 kr. Investeringar Koncernens anläggningsinvesteringar uppgick under perioden till 36 Mkr (57), avskrivningarna till 51 Mkr (50). Personal Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 1 264 (1 364). PROGNOS En bedömd tillfällig nedgång inom polsk fordonsindustri under resten av hösten, samtidigt med en bedömd långsammare upptrappning av Volvo's personbilsproduktion än tidigare planerats, medför att resultatförbättringen för jämförbara enheter förväntas bli i storleksordningen 20 %. Hallstahammar den 26 oktober 2000 Åke Nordin Verkställande direktör och koncernchef Bilaga:Resultatrapport För ytterligare information kontakta Åke Nordin eller Lars Nyrén (ekonomi- direktör), tel. 0220-213 80. RESULTATRÄKNINGAR Januari- RullandeHelår september Mkr 2000 1999 12 1999 månader Omsättning 933 871 1 256 1 194 Kostnad sålda varor -727 -668 -961 -902 Bruttoresultat 206 203 295 292 Rörelsens kostnader -126 1) -153 -185 1) -212 Rörelseresultat 80 50 110 80 Finansnetto -17 -17 -22 -22 Resultat efter finansnetto 63 33 88 58 Skatt -16 -9 -22 -15 Redovisat resultat 47 24 66 43 1) Har reducerats med 27 MSEK avseende SPP-medel. BALANSRÄKNINGAR 2000-09-1999-09-1999-12- 30 30 31 Mkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 491 553 547 Omsättningstillgångar 588 484 492 Likvida medel 12 29 8 SUMMA TILLGÅNGAR 1 091 1 066 1 047 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 462 423 446 Räntebärande skulder 405 431 388 Ej räntebärande skulder 224 212 213 SUMMA EGET KAPITAL OCH 1 091 1 066 1 047 SKULDER NYCKELTAL Jan-sept.Jan-sept.Helår 2000 1) 1999 1999 Rörelsemarginal 8,6% 5,7% 6,7% Räntabilitet på sysselsatt 13,1% 9,7% 9,9% kapital Räntabilitet på eget kapital 14,5% 9,4% 9,9% Soliditet 42,4% 39,7% 42,6% Vinst per aktie 2,47 1,26 2,30 Eget kapital per aktie 24,66 22,58 23,81 FÖRENKLAD KASSAFLÖDESANALYS Jan-sept.Jan-sept.Helår Koncern 2000 1999 1999 Rörelseresultat före 131 1) 100 147 avskrivningar Förändrat rörelsekapital -85 1) - 25 - 29 Anläggningsinvesteringar -36 - 57 - 78 Avyttring av verksamhetsgrenar 42 - - Rörelsens kassaflöde 52 18 40 Utdelning -37 -37 -37 Finansiella poster och skatter -33 -26 -37 Netto kassaflöde -18 -45 -34 1) Har påverkats av återförda SPP-medel med 27 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar