BURES AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER PER 31 MAJ 2013

Det totala antalet utestående aktier i Bure Equity AB (publ) ("Bure") uppgår per den 31 maj 2013 till 81 101 985 aktier. Av dessa aktier innehar Bure 1 150 864 aktier i egen räkning. Aktiekapitalet uppgår till 535 306 872,13 kronor.

Vid månadens ingång uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 81 357 241 aktier, varav 360 256 aktier innehades i egen räkning. Aktiekapitalet uppgick då till 535 306 872,13 kronor.

Bure har efter beslut av årsstämman den 22 april 2013 makulerat samtliga återköpta aktier varigenom minskning av aktiekapitalet har skett med 1 679 509,89 kronor genom indragning av 255 256 aktier. En fondemission om 1 679 509,89 kronor genomfördes även i syfte att återställa aktiekapitalet. Minskningen av aktiekapitalet och fondemissionen registrerades av Bolagsverket den 15 maj 2013.

Denna information utgör offentliggörande av ändring av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Bure Equity AB (publ)

För mer information kontakta: 
Henrik Blomquist, VD

Tel. 08 – 614 00 20

   
Bure är ett börsnoterat investeringsbolag med ägarintressen i nordiska bolag. Portföljen består i dagsläget av 7 portföljbolag, varav 4 är noterade.

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2013 kl 08.30

Dokument & länkar