Bokslutskommuniké 2000

Bokslutskommuniké 2000 Totalavkastningen inklusive Capio ökade med 54 procent. * Aktieägarnas totalavkastning inkl utdelningar var 36 procent. För de aktieägare, som valt att behålla Capio, var avkastningen 54 procent. * Substansvärdet, exkl Capio ökade med 38 procent. * Långsiktigt värdeskapande och god timing gav betydande exit resultat. Totala exitvinster 2 743 MSEK (529). * Moderbolagets finansiella ställning stärktes avsevärt och netto kassan var ca 1 150 MSEK vid årsskiftet - investeringskapaciteten är betydande. * Investeringar på 890 MSEK gjordes i TIME-områdena under året. * Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om: * kontantutdelning om 3 SEK per aktie * utdelning av en aktie i Observer för varje sextal aktier i Bure * bemyndigande för styrelsen att på börsen återköpa upp till 10 % av utestående aktier. Efter rapportperiodens utgång: * Substansvärdet per den 20 februari 2001 uppgick till 71 SEK per aktie. * Dimension börsnoterades den 20 februari 2001 varvid Bure gjorde en exitvinst på 379 MSEK vid försäljning av drygt 40 procent av innehavet. * Roger Holtback lämnar som verkställande direktör vid bolagsstämman och Peter Sandberg tar över. Koncernen Resultat Resultatet efter finansiella poster för helåret 2000 uppgick till 2 550 MSEK (447). I resultatet ingår exitresultat med 3 055 MSEK (495) och intäkter avseende medel från Alecta (fd SPP) om 204 MSEK. Capio ingår i resultatet endast för årets första sex månader, eftersom företaget delades ut till aktieägarna i oktober. Resultatet har vidare påverkats negativt av nedskrivning av Scribonainnehavet med 256 MSEK på koncernnivå, vilket dock ej påverkar Bures substansvärde. För fjärde kvartalet uppgick resultatet efter finansiella poster därmed till -392 MSEK (203). Moderbolaget Resultat och finansiell ställning För helåret 2000 uppgick nettoresultatet till 1 767 MSEK (512), vilket är Bures bästa resultat någonsin. Totalt ingår exitvinster om sammanlagt 2 743 MSEK (529), varav 66 MSEK avser kapitalförvaltningen. Förvaltningskostnaderna för året uppgick till 203 MSEK (102). Kostnaderna har påverkats av den intensiva affärsverksamheten samt värdestegring på personalens innehav av syntetiska optioner med 26 MSEK (5). Under året har Bure genomfört en omorganisation som inneburit att de tidigare affärsområdena ersatts av fokuserade investeringsområden. Varje investeringsteam har definierade avkastningskrav till vilket ett bonussystem är knutet. Personalkostnaderna för år 2000 uppgick till 71 MSEK, jämfört med 39 MSEK 1999. Kostnaden för börsnoteringen av Capio uppgick till 73 MSEK och redovisas i likhet med utdelningen mot det egna kapitalet. Balansomslutningen var vid utgången av år 2000 4 690 MSEK, jämfört med 6 361 MSEK vid ingången av året. Förändringen är främst hänförlig till utdel ningen av Capio. Det egna kapitalet har minskat med 94 MSEK till 4 310 MSEK (4 404), trots att utdelningen av Capio samt ordinarie utdelning påverkat det egna kapitalet med 1 860 MSEK. Bures finansiella ställning är mycket stark. Vid utgången av året uppgick soliditeten till 92 procent, jämfört med 69 procent vid årets ingång. Bure har en nettolånefordran per den 31 december 2000, vilken uppgick till 1 149 MSEK. Moderbolagets nettoresultat för fjärde kvartalet uppgick till -543 MSEK (221). Det negativa resultatet för fjärde kvartalet förklaras främst av nedskrivningar med 382 MSEK, där nedskrivningen av Scribonainnehavet utgör 363 MSEK, samt reserveringar för framtida åtaganden med 111 MSEK. Exitvinster om totalt 12 MSEK ingår i kvartalsresultatet. Avyttringar och exitvinster Som ett led i renodlingen till ett private equity-företag med inriktning på TIME-sektorn har Bure under år 2000 gjort nio avyttringar. De mest väsentliga avyttringarna var innehaven i Guide/Framfab, Observer, Gunnebo och Nobel Biocare. Under året har även framgångsrika exits gjorts i Bures indirekta innehav, främst avyttringen av Altitun. Försäljningar exklusive kapitalförvaltningen har under året medfört en total exitvinst om 2 677 MSEK. Under fjärde kvartalet sålde Bure aktier i ADC Telecommunications och i Formex. Försäljningarna medförde exitvinster på 20 MSEK respektive 5 MSEK. Båda investeringarna var en del av Innovationskapitals portfölj. Investeringar Totalt har moderbolaget under året genomfört investeringar och tilläggsinvesteringar i 25 bolag uppgående till 893 MSEK (1 136) samt beslutat om deltagande i fonder om 650 MSEK. Investeringstakten har varit något lägre jämfört med genomsnittet för de senaste åren. Bure har under året medvetet dragit ner på investeringstakten då konkurrensen om investeringsobjekt varit stor och värderingsnivåerna bedömts vara höga i en generellt sett svårbedömd investeringsmarknad. Under fjärde kvartalet investerade Bure i det högteknologiska forsknings- och inkubatorföretaget Newmad Technologies AB. Vid årsskiftet uppgick innehavet till 27 procent av kapitalet. Newmad Technologies utvecklar applikationer för nästa generations mobila IT-terminaler med nätverkskoppling till Bluetooth, Wireless-LAN och 3G. Genom Newmad tillförs Bures nätverk inom TIME-sektorn ett inkubatorföretag med fokus på wireless. Vidare investerade Bure 4 MSEK i IT-säkerhetsföretaget Appgate, vinnare av årets Guldmus för bästa programvara. Tillsammans med Bures tidigare indirekta innehav i Appgate genom CR&T och Innovationskapital uppgår Bures ägarandel i Appgate till 42,5 procent efter direktinvesteringen. I samband med investeringen gick också ABN Amro och GE Equity in som ägare i Appgate. Framgångsrik börsnotering av Capio Med en investering på 1 460 MSEK resulterade utdelningen av Capio i en värdeökning för aktieägarna om ca 1 200 MSEK på Capios noteringsdag. Samtidigt erbjöds Bures aktieägare möjligheten att ta del av Capios framtida utveckling på börsen. Vid utgången av år 2000 uppgick Capios börsvärde till 4 141 MSEK och aktiekursen var 70 SEK. Från börsintroduktionen i oktober och fram till utgången av året ökade Capios aktiekurs med 43 procent. Under samma period sjönk Affärsvärldens generalindex med 10 procent. Stark position för fortsatt tillväxt Moderbolagets resultat för år 2000 var det bästa resultatet någonsin. Det betydande resultatet innebar att Bure stärkte sin finansiella ställning avsevärt. Bure är en attraktiv samarbetspartner för innovativa tillväxtföretag och ett stort antal investeringsalternativ utvärderas för närvarande. Tillflödet av nya intressanta projekt är stort och värderingsnivåerna är lägre än under första halvåret 2000. Bures nyinrättade investeringsteam i Stockholm ger förutsättningar för ökad affärsintensitet. Investeringsportföljen har under året koncentrerats till onoterade företag inom TIME-sektorn. Som ett led i renodlingen har Bure avyttrat innehaven i de börsnoterade företagen Gunnebo och Nobel Biocare med betydande exitresultat. Båda innehaven visar på Bures förmåga att utveckla och med god timing avyttra sina portföljbolag. Ett exempel på stora värden och exitvinster som synliggjorts är försäljningen av Guide/Framfab, vilket gav Bure en exitvinst om drygt 1 100 MSEK. Ett annat exempel är Bures investering om 3 MSEK i Altitun, genom Innovationskapital, som efter mindre än två år resulterade i en exitvinst om 202 MSEK. Till detta kom under fjärde kvartalet ytterligare cirka 20 MSEK som exitvinst då affären slutfördes. Ytterligare ett steg i renodlingen till onoterade innehav är att Bure nu föreslår den ordinarie bolagsstämman en utdelning av Bures innehav i börsnoterade Observer. Substansvärde - före och efter Capio Bures substansvärde uppgick vid årets utgång till 7 515 MSEK eller 69 SEK per aktie jämfört med 7 130 MSEK eller 65 SEK per aktie 1999. Om hänsyn tas till kontantutdelning och att Capio har delats ut till aktie ägarna, har det redovisade substansvärdet ökat med 20 SEK per aktie, vilket motsvarar en ökning med 38 procent. Bures aktiekurs Vid Capios notering den 16 oktober erhöll Bures aktieägare en aktie i Capio för varje tvåtal aktier i Bure. Capios börsvärde blev cirka 2 900 MSEK, eller 24,50 SEK per Bureaktie, vilket innebar ett värde om ytterligare 6,50 SEK utöver Bures redovisade substansvärde. Sammantaget var Bure och Capio värderade till 84 SEK på noteringsdagen. Under fjärde kvartalet har Capios börskurs utvecklats mycket starkt och uppgick vid årets slut till 70 SEK. För aktieägare som valt att behålla Capioaktien blev totalavkastningen 54 procent under år 2000, medan totalavkastningen uppgick till 36 procent för aktieägare som avyttrat Capioaktien till noteringsdagens kurs. Investmentbolagsindex ökade under året med 14 procent och minskade under kvartalet med ca 1 procent. Skatteärenden Bure Equity har avseende räkenskapsåret 1993 (taxeringsåret 1994) en skattetvist som rör Bures uppfyllande av status som investmentföretag under detta år. Bure har vunnit i såväl Länsrätten som Kammarrätten. Riksskatteverket (RSV) har överklagat Kammarrättens dom till Regerings- rätten, som inte meddelat prövningstillstånd ännu. Bure redovisar tvisten som en ansvarsförbindelse till en uppskattad kostnad, om Bure skulle förlora, till 201 MSEK inklusive ränta. Under hösten 2000 aviserade RSV att de skulle granska den kortfristiga handeln med värdepapper i de svenska investmentbolagen. Skattemyndigheten genomförde under hösten en taxeringsrevision hos Bure avseende räkenskapsåren 1998 och 1999. I december meddelade Skattemyndighen att man omprövar Bures taxering för räkenskapsåret 1998 (taxeringen 1999). Skattemyndigheten ifrågasätter om Bure under 1998 uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltat värdepapper, vilket är ett av kriterierna som investmentbolag skall fylla. Bure anser att alla kriterier för att betraktas som investmentbolag är uppfyllda och får stöd för detta från ledande skatterättslig expertis. Bure har i princip inga andra tillgångar än aktier. Bures verksamhet består alltså så gott som uteslutande i att förvalta dessa aktier, vilket sker i enlighet med de marknadsförutsättningar och krav som aktieägarna har rätt att ställa på bolaget. Skulle Skattemyndigheten få rätt är Bures skatteskuld till följd av beslutet 735 MSEK inklusive ränta. Beloppet redovisas som en ansvars förbindelse. Bure har överklagat skattemyndighetens beslut och kommer att begära förhandsbesked för år 2001. Styrelsen Göteborg den 21 februari 2001 Bure Equity AB Viktiga händelser efter periodens utgång Nuvarande verkställande direktören, Roger Holtback, kommer att lämna sin tjänst vid årets bolagsstämma. Till ny verkställande direktör har utsetts Peter Sandberg med tillträde den 26 april 2001. I januari 2001 sålde Bure sitt innehav i Hagabadet. Försäljningen medförde en bokföringsmässig vinst om 10 MSEK i moderbolaget. I februari 2001 förvärvade Bure 25 % av aktierna i Appelberg Publishing Agency AB. Bolagets verksamhet är produktion av företagstidningar och investeringen är ett första steg i Bures satsning inom detta verksamhetsområde. Bure har vidare option på att öka sitt ägande till mellan 42 och 55 procent fram t o m september 2002. CR&T Ventures första investering har genomförts i företaget Cobolt AB, där Bures andel av investeringen uppgick till 4 MSEK mot en ägarandel om 7,7 %. Dimensions styrelse ansökte i januari om en börsnotering och den 20 februari noterades Dimension på O-listan vid Stockholmsbörsen till ett totalt värde om 1 904 MSEK. Bure sålde 7,4 miljoner aktier vilket gav en exitvinst på 379 MSEK. Efter utförsäljningen äger Bure 10,1 miljoner aktier motsvarande 35 procent av kapital och röster. Vinstdisposition Utdelning Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 3,00 SEK per aktie utdelas till aktieägarna. för varje sextal aktier i Bure utdelas en aktie i Observer, totalt motsvarande samtliga aktier som Bure kommer att inneha på avstämnings dagen. Återköp Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma på börsen återköpa upp till 10 procent av egna utestående aktier. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 26 april 2001 kl 14:30 i Göteborg. Kallelse kommer att annonseras i dagspressen. Årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägarna i slutet av mars i samband med kallelse till bolagsstämman. Kommande rapporter Bolagsstämma 26 april 2001 Kvartalsrapport jan -mars 26 april 2001 Halvårsrapport april -juni 21 augusti 2001 Niomånadersrapport juli - sept 25 oktober 2001 Bokslutskommuniké 2001 februari 2002 För ytterligare information kontakta Roger Holtback, VD 031 - 335 76 35 Benny Averpil, Ekonomi- och finansdirektör 031 - 335 76 35 Knut Leman, Informationsdirektör 031 - 335 76 75 Telefonkonferens svenska Telefonkonferens engelska Den 21 februari 2001 kl 15:30 Den 21 februari 2001 kl 17:00 genomförs en telefonkonferens (GMT +1) genomförs en på svenska med presentation av telefonkonferens på engelska Bures bokslutskommuniké 2001 med presentation av Bures av VD Roger Holtback. bokslutskommuniké 2001 av VD Berättigade att deltaga är Roger Holtback. Berättigade journalister och pro att delta är journalister och fessionella aktörer på professionella aktörer på kapitalmarknaden. kapitalmarknaden. Koppla upp er genom att ringa Koppla upp er genom att ringa +44 20 8240 8245 och ange +44 20 8240 8243 och ange "Bure." "Bure" Välkomna! Välkomna! ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00780/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00780/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar