Niomånadersrapport Bure Equity

Niomånadersrapport JANUARI - SEPTEMBER 2000 Högt tempo mot renodling till TIME Koncernens starkaste resultat någonsin, 2 941 MSEK (244) Moderbolagets exitvinster i tredje kvartalet uppgick till 724 MSEK Substansvärdet exklusive Capio uppgick till 79 SEK per aktie, en ökning med 51 procent sedan årsskiftet Framgångsrik notering av Capio gav väsentligt ökat värde för Bures aktieägare Moderbolagets starka finansiella ställning ger handlingsfrihet - soliditeten 89 procent Stockholmsetablering för ökad satsning på Bures affärsmodell Koncernen Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick tredje kvartalet till 538 MSEK (-42) och för de tre första kvartalen till 2 941 MSEK (244), vilket är Bures bästa niomånadersresultat någonsin. I resultatet ingår intäkter avseende SPP-medel med 201 MSEK. Capio, som delats ut till aktieägarna under oktober, ingår i resultatet endast för årets sex första månader. Moderbolaget Resultat och finansiell ställning Moderbolagets resultat efter skatt uppgick tredje kvartalet till 632 MSEK (-1). Under kvartalet ingår exitvinster med sammanlagt 724 MSEK (-10). För de tre första kvartalen uppgick resultatet efter finansiella poster till 2 309 MSEK (291). Totalt ingår exitvinster med 2 657 MSEK (37) i investeringsverksamheten samt 74 MSEK (155) i realisationsvinster i moderbolagets aktieportfölj. Omkostnaderna, som för de tre första kvartalen uppgick till 121 MSEK (60), har påverkats starkt av den intensiva affärsverksamheten samt av kostnader för de syntetiska optionerna med 33 MSEK (-6). Personalkostnaderna uppgick till 29 MSEK (33). Kostnaden för börsnoteringen av Capio har beräknats till cirka 57 MSEK och har redovisats mot det egna kapitalet. Balansomslutningen var vid utgången av kvartalet 5 485 MSEK jämfört med 6 361 MSEK vid ingången av året, väsentligen på grund av utskiftningen av Capio till Bures aktieägare. Det egna kapitalet har ökat med 466 MSEK till 4 869 MSEK jämfört med ingången av året trots att utdelningen av Capio samt ordinarie utdelning reducerade det egna kapitalet med 1 844 MSEK. Soliditeten var vid utgången av kvartalet 89 procent jämfört med 69 procent vid årets ingång. Nettolåneskulden har vänts till en fordran på 1 565 MSEK jämfört med en skuld vid ingången av året på 356 MSEK. Största delen av nettolånefordran utgörs av aktieportföljen som vid utgången av kvartalet hade ett marknadsvärde på 952 MSEK. Avyttringar och exitvinster Renodlingen av Bure till ett private equity-företag med tonvikt på onoterade innehav inom TIME-sektorn befinner sig nu i slutfasen. Under augusti avyttrades det återstående innehavet i Gunnebo. Exitvinsten uppgick till 332 MSEK i moderbolaget, vilket motsvarar en årlig avkastning på 29 procent. I början av september avyttrades innehavet i Nobel Biocare. Exitvinsten uppgick till 364 MSEK, vilket motsvarar en årlig avkastning på 60 procent sedan Bure gick in som aktiv delägare vid årsskiftet 1997/1998. Nordic Capital avyttrade under tredje kvartalet innehavet i Essex, vilket för Bure medförde en exitvinst på 31 MSEK på en ursprunglig investering om 16 MSEK, motsvarande en årlig avkastning på 56 procent. Totalt för de tre första kvartalen har avyttringarna inom investeringsverksamheten medfört sammanlagda exitvinster på 2 657 MSEK. Till detta kommer att Capio delats ut till aktieägarna. Investeringar Totalt under de tre första kvartalen har moderbolaget genomfört investeringar och tilläggsinvesteringar i 25 bolag uppgående till 796 MSEK samt beslutat om deltagande i fonder om 400 MSEK. Under tredje kvartalet har Bure ökat sitt ägande i MobileOpinion från 30 till 49 procent. Investeringen i MobileOpinion, som totalt uppgår till 13 MSEK, är ett led i Bures satsning på informationstjänster med internationell potential. Stark position för fortsatt tillväxt Det betydande resultatet under de tre första kvartalen innebär att Bure har stärkt sin finansiella ställning avsevärt. Bure är en attraktiv samarbetspartner för innovativa tillväxtföretag och ett stort antal investeringsalternativ utvärderas för närvarande intensivt. Tillflödet av nya projekt är stort och i ökande. För att ytterligare öka affärsintensiteten inrättar Bure investeringsteam i Stockholm. Verksamheten planeras vara igång vid årsskiftet. Innehaven koncentreras nu till TIME-sektorn där Bure kontinuerligt byggt upp stora värden i sina investeringar. Den positiva kursutvecklingen i det börsnoterade dotterbolaget Observer och försäljningen av Guide/Framfab är exempel där mycket stora värden och exitvinster har synliggjorts. Ett annat exempel är Bures investering på 3 MSEK i Altitun, genom InnovationsKapital, som efter mindre än två år resulterade i en exitvinst på 202 MSEK. Till detta kommer under fjärde kvartalet ytterligare cirka 20 MSEK som exitvinst då affären helt slutförts. Extra bolagsstämma Vid en extra bolagsstämma under augusti ändrade Investment AB Bure namn till Bure Equity AB för att markera den fastlagda inriktningen som private equity-företag med fokus på onoterade företag inom TIME-sektorn. Planerade försäljningar Den till hösten aviserade börsintroduktionen av Citat har senarelagts på grund av det rådande börsläget. Substansvärdet - före och efter Capio Substansvärdet per aktie uppgick vid kvartalets utgång till 79 SEK mot 97 SEK per den 30 juni. Förändringen på 18 SEK är helt hänförbar till Capio som vid halvårsskiftet ingick i substans-värdet med ett bedömt marknadsvärde på 2 000 MSEK eller 18 SEK per aktie. Börsvärdet på Bure Equity var vid utgången av september 9 164 MSEK jämfört med 6 328 MSEK 1999, varvid även utdelning har lämnats med 327 MSEK. Aktieägarnas totalavkastning har därmed varit 50 procent under årets första tre kvartal. Under det tredje kvartalet ökade börsvärdet med 1 963 MSEK eller med 27 procent. Investmentbolagsindex har för de första tre kvartalen i år förändrats med 16 procent och för det tredje kvartalet med -1 procent. Capio noterades den 16 oktober, varvid börsvärdet blev cirka 2 900 MSEK, eller 24,50 SEK per Bureaktie, vilket innebar ett värde om ytterligare 6,50 SEK utöver Bures redovisade substansvärde. Vid Capios notering var Bure och Capio sammantaget värderade till 84 SEK per Bureaktie. Årets högsta notering för Bureaktien var 94 SEK i början av oktober. Skatteärenden Bure Equity har avseende räkenskapsåret 1993 (taxeringsåret 1994) en skattetvist angående uppfyllandet av status som investmentbolag. Bure Equity har vunnit i såväl Länsrätten som Kammarrätten. Riksskatteverket (RSV) har överklagat Kammarrättens dom till Regeringsrätten. I årsredovisningen för 1999, där denna tvist redovisats under ansvarsförbindelser, uppskattades Bures kostnad, om målet skulle förloras, till 187 MSEK inklusive ränta. RSV har i september 2000 aviserat att verket har för avsikt att granska den kortfristiga värdepappershandeln i de svenska investmentbolagen för att säkerställa att denna är i överensstämmelse med villkoren för investmentbolagens skattestatus. Granskningen av Bure har påbörjats under hösten 2000. Roger Holtback VD och koncernchef Göteborg den 30 oktober 2000 Bure Equity AB Viktiga händelser efter periodens utgång Framgångsrik börsnotering av Capio Den 16 oktober inleddes handeln med aktien i Capio AB (publ). Slutkursen på noteringsdagen blev 49 SEK. Bures aktieägare tillfördes således 24,50 SEK för varje aktie i Bure. Capios betalkurs den första noteringsdagen innebar ett totalt börsvärde på 2 900 MSEK. Detta värde kan jämföras med 2 000 MSEK, varmed Capio ingick i Bures substansvärde per den 30 juni. Därefter har Capios kursutveckling ytterligare förstärkts, och uppgick till ca 4 000 MSEK den 27 oktober. Det innebär att värdet på Capio har ökat med cirka 2 500 MSEK jämfört med investerat kapital. Investering i Newmad Technologies AB I oktober gick Bure in som ägare i det högteknologiska forsknings- och inkubatorföretaget Newmad Technologies AB. Det initiala innehavet uppgår till 19 procent, med möjlighet att via option öka till 23 procent. Newmad Technologies utvecklar applikationer för nästa generations mobila IT-terminaler med nätverkskoppling till Bluetooth, Wireless-LAN och 3G. Genom Newmad tillförs Bures nätverk inom TIME-sektorn ett inkubatorföretag med fokus på wireless. Exitvinster efter periodens utgång Under oktober har Bure sålt aktier i ADC Telecommunications och i Formex. Försäljningen har medfört exitvinster på 20 MSEK respektive 5 MSEK. Båda investeringarna var en del av InnovationsKapitals portfölj. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00540/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00540/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar