NÄRINGSLIVET SER LÖSNINGAR FÖR ATT BÅDE VÄRNA OM BIOLOGISK MÅNGFALD OCH SNABBA PÅ KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Report this content

Öppet brev från medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden till Annika Strandhäll och Karl-Petter Thorwaldsson i samband med Stockholm + 50.

Rådande klimatförändringar och degraderingen av de ekosystemtjänster som ger oss frisk luft, vatten och mat är två avgörande hot mot allas vår framtid, och det är alltmer uppenbart att de måste adresseras tillsammans. Ett helhetsperspektiv kring klimatkrisen och förlusten av biologisk mångfald måste tas nu. Klarar vi inte klimatutmaningen så kommer vi heller inte att klara av att bevara biologisk mångfald, men vi behöver också stabila ekosystem för att hantera ett förändrat klimat.

För att åstadkomma global klimatnytta och samtidigt stärka den biologiska mångfalden krävs globala samarbeten och nytänkande. Näringslivet skapar innovativa lösningar och utgör en av grundpelarna i strävan att åstadkomma en netto-noll förlust av biologisk mångfald. Men det krävs krafttag inom närings- och miljöpolitiken för att vi ska lyckas.

Nu riktas världens ögon mot Sverige då globala ledare återigen samlas, denna gång för att fira att det är 50 år sedan FN:s första miljökonferens, Stockholmskonferensen. Sedan dess har förhandlingarna fortsatt och globala överenskommelser som konventionen om biologisk mångfald (CBD), klimatkonventionen (UNFCCC) och Agenda 2030 har antagits. Men klimatkrisen är fortsatt akut och den biologiska mångfalden fortsätter att minska drastiskt. På agendan vid Stockholm + 50 står livsviktiga frågor som “att stoppa förlusten av biologisk mångfald och restaurera ekosystem”, samt innovativa globala samarbeten som finansiering av miljöåtgärder genom skuldavskrivningar.

Näringslivet är en nödvändig möjliggörare i strävan att åstadkomma en netto-noll förlust av biologisk mångfald och att återuppbygga och stärka naturkapitalet. Näringslivet vill ta ett ansvar och vi investerar nu i kunskap och innovation för att integrera biologisk mångfald i våra affärsmodeller och strategier. Vi utbyter idéer och erfarenheter inom det svenska och europeiska företagsnätverket, Business@Biodiversity. Genom vår samverkan föddes bland annat mätverktyget CLImB som hjälper oss säkerställa att våra åtgärder för biologisk mångfald ger faktiska, mätbara resultat.

Men för att nå hela vägen behövs stöd från er beslutsfattare. Därför lägger vi fram tre uppmaningar till regeringen:

  1. Ett framgångsrikt globalt samarbete kräver globala mål

Sverige är en liten och öppen ekonomi med företag som är djupt integrerade i globala värdekedjor. Detta ger oss goda möjligheter att påverka det globala miljö- och klimatarbetet, men det exponerar oss också för risker. Påverkan på biologisk mångfald kan ske hos såväl våra leverantörer som våra kunder; därför är det angeläget att världens länder drar åt samma håll. Företag världen övervill ha transparenta, förutsägbara spelregler och för detta krävs det tydliga globala mål.

* Vi uppmanar den svenska delegationen till FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD) i september i Kunming att driva på för ambitiösa, mätbara och tidsatta globala mål.

  1. En helhetssyn på naturen och klimatet skapar mer ändamålsenliga tillståndsprövningar

Det är bråttom att ställa om, inte minst för att bromsa klimatförändringarna. Elanvändning måste fördubblas inom 20 år. Många nyckelinvesteringar för klimatomställningen är platsbundna och kan samtidigt innebära viss lokal påverkan på arter och habitat. Vindkraft måste byggas där det blåser; metaller och mineral måste utvinnas där de förekommer i berggrunden; skogsråvara behövs för att ersätta fossilbaserade produkter; stabila elnät måste binda ihop produktion och konsumtion. Då gäller det att kunna balansera och bedöma lokal naturhänsyn mot miljö- och klimatnytta i ett bredare geografiskt perspektiv, som ibland kan behöva vara globalt. Oförutsägbara och ineffektiva tillståndsprocesser, delvis till följd av rådande tolkning av EU-direktiv, riskerar leda till att produktion flyttas till länder med lägre miljökrav. Vi investerar redan i dag i FoU och innovativa lösningar för att klimatinvesteringar och markanvändning ska kunna gå hand i hand med investeringar i biologisk mångfald.

* Vi uppmanar den svenska regeringen att analysera den svenska implementeringen och väcka en diskussion inom EU om en mer ändamålsenlig utformning av Art- och habitatdirektivet och Fågeldirektivet.

  1. Flexibla lösningar ger förutsättningar att maximera naturnytta per investerad krona

Investeringar i infrastruktur och andra anläggningar tar ofrånkomligen mark i anspråk. Ibland saknas det alternativa lokaliseringar och naturvärden kan gå förlorade. Trots detta kan en netto-noll påverkan på biologisk mångfald åstadkommas. Här kan kompensationsåtgärder bli en viktig möjliggörare. Men, det måste vara tydligt vad som gäller. Med kompensation menar vi evidensbaserade åtgärder för att restaurera andra degraderade miljöer och skydda värdefull natur – på företagens egna marker eller på andra platser genom marknadsbaserade lösningar såsom kompensationspooler och habitat banking. För att metoder ska kunna accepteras, tillämpas brett och vara transparenta kräver det utveckling av strukturer, standardisering och verktyg. Till detta behövs gemensamma mått på biodiversitet och åtgärders effekt, metoder som vi arbetar fram redan i dag inom företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden.

* Vi uppmanar den svenska regeringen att genom uppdrag till myndigheter eller lagstiftning skapa tydliga spelregler för kompensation, naturbaserade lösningar och andra effektiva åtgärder för att stärka biologisk mångfald som kan användas i olika sammanhang såsom miljötillståndsprövning. Detta bör ske i nära dialog med näringslivet.

Undertecknas:

Fredrik Höök, VD, Ecogain; samordnare företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden

Helle Herk-Hansen, Miljöchef, Vattenfall

Pia Lindström, Miljö- och hållbarhetsdirektör, LKAB

Hillevi Priscar, Landschef för Sverige, OX2

Åsa Jackson, Direktör Corporate Responsibility, Boliden

Sara Sandberg, Miljöchef, Fortum

Ylva Andersson, Vice VD, Jämtkraft Sverige AB

Catarina Hägglund, Hållbarhetschef, Skellefteå Kraft

Malin Serrander, Hållbarhets- och kommunikationschef, SR Energy

Kristina Branteryd, Miljöansvarig, Svemin

För ytterligare information kontakta:

Emelie Ousbäck, Marknadsansvarig Ecogain & Samordnare Business@Biodiversity Sweden
Email: Emelie.ousback@ecogain.se

Tlfn: +46 (0)10-405 90 18

Carly Smith, Senior konsult, Ecogain
Email: carly.smith@ecogain.se

Tlfn: +46 (0)73-4747245

Snabbfakta

Öppet brev från medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden till Annika Strandhäll och Karl-Petter Thorwaldsson i samband med Stockholm + 50.
Twittra det här