Beslut vid CHR Bygga Bostäders årsstämma 2019

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ), org nr 556776–5762, (”Bolaget” eller ”CHR Bygga Bostäder”) höll idag, fredagen den 28 juni 2019, årsstämma som bl.a. valde styrelse, fastställde årsbokslut för 2018 och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Årsstämman fattade bl.a. följande beslut: 

  • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.
  • Disposition av Bolagets medel i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att till dess förfogande stående medel om ‑36 102 134 kronor disponeras så att ‑36 102 134 kronor balanseras i ny räkning.   
  • Arvode till styrelsen med 175 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i koncernen samt att om antalet styrelsemöten under styrelseåret överstiger sex till antalet ska arvode utgå till respektive styrelseledamot med 20 000 kr per sådant extra styrelsemöte.  
  • Omval av styrelseledamöterna Hadar Cars, Johan Palmgren, Bertil Rydevik och Jonas Åkerman. 
  • Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning. 
  • Ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier; från lägst 11 250 000 och högst 45 000 000 aktier till lägst 26 000 000 och högst 104 000 000 aktier. Ändring även avseende gränserna för aktiekapitalet; från lägst 9 000 000 kr och högst 36 000 000 kr till lägst 5 980 000 kr och högst 23 920 000 kr. 
  • Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.Aktiekapitalet minskas med 15 244 586,73 kr (från 21 395 911,20 kr till 6 151 324,47 kr). Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas från 0,80 kr till 0,23 kr. 
  • Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020, besluta om emission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Fullständig information kring årsstämmans beslut finns på CHR Bygga Bostäders hemsida, www.byggabostader.se.

För ytterligare information, var god kontakta:

Bertil Rydevik, tillförordnad VD 

+46 763 145 985 

bertil.rydevik@byggabostader.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 17:30 CET. 

Om oss

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar bostadsrätter i form av lägenheter av hög kvalitet i standardiserade radhus, punkthus och villor. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mindre och mellanstora svenska städer med stark efterfrågan på bostäder. Med tillgång till en egen byggorganisation kan Bygga Bostäder kontrollera hela projektprocessen från markprojektering till slutbesiktning, vilket medför effektiva processer och lägre byggrisk.