CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

JANUARI–DECEMBER 2017

Siffror jämfört med januari-december 2016

 • Nettoomsättningen ökade med 77% till 627 MSEK (355)
 • Rörelseresultatet ökade med 46% till 65 MSEK (45)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 24 MSEK (49)
 • Eget kapital uppgick till 186 MSEK (155)
 • Likvida medel var vid periodens slut 24 MSEK (42)
 • Antal produktionsstartade bostäder 332 st (163 st)
 • Antal bostäder i pågående produktion 357 st (235 st)
 • Antalet färdigställda bostäder 210 st (83 st)

FJÄRDE KVARTALET 2017

Siffror jämfört med oktober-december 2016

 • Nettoomsättningen minskade till 107 MSEK (156)
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 MSEK (17)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5 MSEK (30)
 • Antal produktionsstartade bostäder 128 st (111 st)
 • Antal bostäder i pågående produktion 357 st (235 st)
 • Antalet färdigställda bostäder 49 st (23 st)

Väsentliga händelser under oktober-december 2017

 • 49 nya radhus i Motala och Örebro har färdigställts.
 • Första spadtaget i projekt Brandholmen i Nyköping firades. Projektet består av 173 lägenheter i flerbostadshus och inflyttning kommer att ske i flera etapper från och med kvartal ett 2019.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång.

Denna information är sådan information som CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl 13.00.

För ytterligare information, var god kontakta: 

Jonas Åkerman, VD 
+46 8-51517010,  
Jonas.Akerman@byggabostader.se

Johanna Clason, CFO 
+46 8-51517010,  
Johanna.Clason@byggabostader.se

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar prisvärda bostadsrätter av hög kvalité i standardiserade radhus och flerbostadshus. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mellanstora svenska städer där tillväxten och efterfrågan på bostäder är stark. Bygga Bostäder kontrollerar hela projekten från markprojektering, byggnation till slutbesiktning. I kombination med standardiserade bostäder medför detta effektiva processer och lägre byggrisk.

Om oss

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar bostadsrätter i form av lägenheter av hög kvalitet i standardiserade radhus, punkthus och villor. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mindre och mellanstora svenska städer med stark efterfrågan på bostäder. Med tillgång till en egen byggorganisation kan Bygga Bostäder kontrollera hela projektprocessen från markprojektering till slutbesiktning, vilket medför effektiva processer och lägre byggrisk.

Prenumerera

Dokument & länkar