CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)delårsrapport januari-mars 2019

Report this content

FÖRSTAKVARTALET 2019  

Siffror jämfört med januari – mars 2018 

 • Nettoomsättningen minskade till 18 MSEK (96)
 • Rörelseresultatet uppgick till -48 MSEK (1)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -50 MSEK (-4)
 • Eget kapital uppgick till 17 MSEK (182)
 • Likvida medel var vid periodens slut 2 MSEK (38)
 • Antal produktionsstartade bostäder 0 st (0 st)
 • Antal bostäder i pågående produktion 128 st (309 st)
 • Antalet färdigställda bostäder 45 st (48 st)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER JANUARI-MARS 2019
 • Extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, i Bolaget och dess dotterbolag CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB hölls måndagen den 21 januari 2019. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att bolaget inte ska träda i likvidation, utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Detta innebär att en andra kontrollstämma ska hållas inom åtta månader.
 • Aktieägarna i Bolaget kallades till extra bolagsstämma fredagen den 1 mars 2019. Beslut togs om ändring av bolagsordningen, nyemission av preferensaktier, upptagande av vinstandelslån, riktad nyemission av stamaktier till långivare och om nyemission av aktier. Mer information finns på bolagets hemsida.
 • Bolaget har lämnade instruktioner till obligationsagenten Interstrust AB att initiera en ”written procedure” för att investerarna i obligationen ska rösta för ändringar i obligationens villkor. Röstningen avslutades den 26 februari 2019 och där samtliga röstande obligationsinvesterare accepterade ändringar i obligationsvillkoren. Mer information finns på bolagets hemsida.
 • I vårt projekt Brandholmen i Nyköping har bostadsrättsföreningens slutfinansiering (bottenlån) minskats till följd av ändrade villkor av bostadsrättsföreningens kreditgivare. Förändring i villkoren påverkar koncernens resultat och likviditet negativt under kvartal 1 2019.
 • Bertil Rydevik tillträdde som tillförordnad VD i januari i samband med att VD Jonas Åkerman sjukskrevs.
 • Jesper Widfeldt lämnar Bygga Bostäder för att tillträda ny tjänst på ett fastighetsförvaltande bolag. Bolaget arbetar med att ta fram kandidat till ekonomichef.
 • Inflyttning i första delen av projekt Brandholmen om 45 nya lägenheter i Nyköping.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 
 • I april 2019, som en åtgärd att stärka koncernens likviditet, såldes andelarna i dotterföretaget Bostadsbolaget Brandholmen 5 AB. Försäljning av dotterföretaget stärkte likviditeten med 8,7 MSEK och negativ resultateffekt om 2,7 MSEK. Dotterföretaget äger en projektfastighet i Nyköping i närheten av projekt BRF Brandholmen 1-4.

  

Denna information är sådan information som CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019 kl 16.00. 

För ytterligare information, var god kontakta: 

Bertil Rydevik, tillförordnad VD 

+46 763 145 985 

bertil.rydevik@byggabostader.se