CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) inleder ett skriftligt förfarande avseende sitt obligationslån

Report this content

2019-10-04 17:00

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) (“Bolaget”) har idag givit instruktioner till Intertrust (Sweden) AB (“Agenten”), såsom varande agent för sitt säkerställda obligationslån ISIN SE0010023770 (“Obligationerna”) att inleda ett skriftligt förfarande i syfte att begära att obligationsinnehavarna röstar för vissändringar och avståenden avseende villkoren för Obligationernasamt bemyndigar Agenten att verkställa begäran och ett partiellt inlösen.

Den  formella och detaljerade kallelsen för det skriftliga förfarandet är bifogat till denna pressrelease och är även tillgängligt på Bolagets websida www.byggabostader.se.

På grund av historiskt höga fasta kostnader i kombination med kostnadsökningar i vissa projekt och en svag bostadsmarknad i Sverige från 2017 och framåt, har Bolaget och dess dotterbolag drabbats av finansiella svårigheter. 

Bolagets dotterbolag CHR Bygga Bostäder Entreprenad AB (“Entreprenad”) ansökte om företagsrekonstruktion den 22 juli 2019 med avsikt att återställa det egna kapitalet i Bolaget och Entreprenad och för att undvika en situation där Entreprenad skulle behöva ansöka om konkurs och därigenom förbättra koncernens möjligheter till överlevnadAnsökan beviljades av tingsrätten den 23 juli 2019 (“Entreprenads Företagsrekonstruktion”). En företagsrekonstruktion innebär att bolaget är skyddat från konkurs och har möjlighet att förhandla med sina icke-säkerställda borgenärer avseende en nedskrivning av dess skulder. I Entreprenauppgår de icke-säkerställda skulderna till ca 258 346 941 kronor, varav ca 200 083 819 kronor (“Fordran”) avser en skuld till Bolaget som är pantsatt som säkerhet för Obligationerna.

Den 22 juli 2019 utfärdade Bolaget en pressrelease avseende ett term sheet agreement (såsom ändrat, justerat och tillagt från tid till annan) (“Term Sheet”) för en omstrukturering av de utestående Obligationerna och Entreprenads Företagsrekonstruktion. Term Sheet ingicks av aktieägare som representerade ca 63 procent av aktierna och ca 50 procent av rösterna i Bolaget och innehavare som representerade ca 46,7 procent av Obligationerna. Bolaget informerade i pressreleasen att det skulle utfärda en begäran om ett skriftligt förfarande till innehavarna av Obligationerna med avsikt att erhålla nödvändiga bemyndiganden.

Det övervägs att Entreprenad inom kort ska erbjuda sina icke-säkerställda borgenärer ett ackord om 25 procent (dvs en nedskrivning av icke-säkerställda skulder med 75 procent). Genom att instruera Agenten att acceptera en 75-procentig nedskrivning av fordran som är pantsatt för Obligationerna hjälper obligationsinnehavarna dotterbolaget Entreprenad att väsentligt förbättra sin finansiella ställning och möjligheterna att överleva och slutföra byggprojekten, vilket skapar möjligheter för Bolaget att göra återbetalningar till obligationsinnehavarna. Vidare föreslår Bolaget att obligationsinnehavarna accepterar en lösning där Bolaget och/eller obligationsinnehavarna istället för att erhålla en kontantutdelning erhåller ackordsutdelning,med kontanter och/eller genom sakutdelning, vissa av Entreprenads fordringar avseende vissa projekt. Sådana fordringar kommer i den utsträckning det är möjligt och rimligt att pantsättas till säkerhet för Obligationerna. När fordringarna och tillgångarna har konverterats till kontanter och använts till att återbetala Obligationerna och det inte är förväntat att några ytterligare belopp kommer att erhållas med avseende på ackordsutdelning i anledning av Entreprenads Företagsrekonstruktion och det i övrigt inte bedöms finnas möjlighet tilytterligare betalning, kommer kvarvarande belopp under Obligationerna att skrivas av. Därav kommer Fordran att ersättas av andra fordringar med ett värde som förväntas uppgå till åtminstone de belopp som annars skulle ha betalats ut som kontant ackordslikvid. 

Den 10 september 2019 utfärdade Bolaget en pressrelease med innebörd att även Bolaget ansökt om företagsrekonstruktion för att undvika konkurs. Ansökan beviljades av tingsrätten den 11 september 2019 (Bolagets Företagsrekonstruktion”, och tillsammans med Entreprenads Företagsrekonstruktion “Företagsrekonstruktionerna”). Företagsrekonstruktionerna pågår för närvarande. I syfte att maximera chanserna att ett ackord i Bolagets Företagsrekonstruktion ska beviljas, begär Bolaget att obligationsinnehavarna bemyndigar Agenten att avstå obligationsinnehavarnas position som säkerställda borgenärertill ett belopp om 65 000 000 kronor av obligationsfordran, vilket innebär att Agenten kan rösta för ett ackord för detta belopp, och att sådant belopp ingår i ackordet. Bolaget har ett behov att omgående bli av med skulder från sin balansräkning och därför begär Bolaget även att obligationsinnehavarna avstår från sin rätt att erhålla ackordsutdelning avseende den del av fordran som Agenten kommer att rösta för i ackordet. Om ackordet blir framgångsrikt, kommer det att medföra att ett totalt belopp om 65 000 000 kronor kommer att skrivas av från Obligationerna i anslutning till ackordet. Den förväntade återbetalningen till obligationsinnehavarna ska inte påverkas negativt eftersom bedömningen är att det kommer att kvarstå Obligationer med belopp motsvarande (eller överstigande) vad som förväntas återbetalas med de medel som erhålls från den förväntade ackordslikviden i Entreprenads Företagsrekonstruktion.

Bolaget har tillförsikt att de ovanstående beskrivna lösningarna erbjuder bättre förutsättningar för återbetalning till obligationsinnehavarna och därför är till fördel för obligationsinnehavarna och nödvändiga för att säkerställa deras ställning som prioriterade borgenärer.

Bolaget har informerat Agenten att det har mottagit åtaganden från obligationsinnehavare som representerar 57,62 procent av Adjusted Nominal Amount (såsom det definieras i villkoren för Obligationerna) för Obligationerna att rösta för denna begäran. 

För att uppnå de ovanstående syftena, avser begäran från Bolaget (i) en permanent ändring av villkoren för Obligationerna (innefattande, men inte begränsat till, borttagande av vissa rapporteringskrav och krav avseende notering och upptagande till handel av Obligationerna och vissa begränsningar i villkoren för Obligationerna i syfte att uppnå övergripande kostnadsbesparingar i Bolagets pågående verksamhet och underlätta för verksamheten i koncernen) i enlighet med vad som kommunicerades i pressreleasen den 22 juli 2019, (ii) avstående från vissa brott mot villkoren för Obligationerna, och (iii) bemyndiganden till Agenten att verkställa begäran, och vidare specificerad i den formella och detaljerade kallelsen till det skriftliga förfarandet som träder ikraft när vissa villkor uppfylls. 

Villkoren för ikraftträdande av obligationsinnehavarnas medgivande (om sådant ges) att verkställa begäran specificeras i detalj i den formella och detaljerade kallelsen till det skriftliga förfarandet.

För att kunna delta i det skriftliga förfarandet måste en person uppfylla de formella kriterierna för att vara obligationsinnehavare den 9 oktober 2019. Detta innebär att personen måste vara registrerad på ett VP-konto hos EuroclearSweden AB som direktregistrerad ägare eller förvaltare avseende en eller flera Obligationer.

Agenten kommer i enlighet med villkoren för Obligationerna att utfärda en formell kallelse för det skriftliga förfarandet per post till alla personer som är registrerade som innehavare av Obligationer den 3 oktober 2019. Det skriftliga förfarandet kommer att avslutas klockan 17:00 (CET) den 30 oktober 2019 men kan avslutas tidigare om en tillräcklig majoritet av medgivanden av Total Adjusted Nominal Amount (såsom det definieras i villkoren för Obligationerna) har erhållits av Agenten före detta datum. Information om beslutet i det skriftliga förfarandet kommer att; i) skickas till de personer som är registrerade som obligationsinnehavare och ii) publiceras på websidan för a) Bolaget och b) Agenten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hadar Carsstyrelsens ordförande
Telefon: +46735445845
Email: hadar.cars@byggabostader.se

Johannes Bertorp, Restructuring Team och representant för Term Sheet Bondholders
Telefon: +46701880000
Email: johannes@bertorp.se

Denna information är information som CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU Market Abuse RegulationDenna information lämnades för publicering genom kontaktpersonen ovan, klockan 17: 00 CET den 4 oktober 2019.

Dokument & länkar