Kallelse till årsstämma i CHR Bygga Bostäder Holding AB

Report this content

Aktieägarna i CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ), org. nr 556776–5762, kallas till årsstämma fredagen den 28 juni 2019 kl. 16.00 på Ramberg Advokaters kontor på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. Registrering till stämman börjar kl. 15.30.

Deltagande 

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 juni 2019, och 
  • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 24 juni 2019.

Anmälan kan göras skriftligen till CHR Bygga Bostäder Holding AB, Box 3413, 103 68 Stockholm, eller via epost till anmalan@byggabostader.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 21 juni 2019 (notera att avstämningsdagen är midsommarafton) och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum. 

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.byggabostader.se.

Förslag till dagordning

 1.    Stämmans öppnande.

 2.    Val av ordförande vid stämman.

 3.    Godkännande av dagordning.

 4.    Upprättande och godkännande av röstlängd.

 5.    Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll. 

 6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncern­revisionsberättelse.

 8.    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

 9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.

 12. Beslut om arvode till styrelseledamöterna.

 13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

 14. Beslut om antalet revisorer.

 15. Beslut om arvode till revisorer.

 16. Val av revisorer.

 17. Beslut om ändring av bolagsordningen.

 18. Beslut om minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning.

 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m.

 20. Stämmans avslutande.


Beslutsförslag

Punkt 17 – Bolagsordningsändring

För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet under punkt 18 på dagordningen föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse § 4: Föreslagen lydelse § 4:
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 980 000 kronor och högst 23 920 000kronor.


Nuvarande lydelse § 5: Föreslagen lydelse § 5:
Antal aktier ska uppgå till lägst 11 250 000 och högst 45 000 000. Antalet aktier ska uppgå till lägst 26 000 000 och högst 104 000 000.

Beslut enligt denna punkt 17 är villkorat av att stämman också beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med punkt 18.

Punkt 18 – Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande: 

 1.    Minskning av aktiekapitalet ska ske för täckning av förlust. 

 2.    Aktiekapitalet ska minskas med 15 244 586,73 kr (från 21 395 911,20 kr till 6 151 324,47 kr). 

 3.     Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas från 0,80 kr till 0,23 kr.

 4.     Förslaget förutsätter ändring av bolagsordningen.

 5.     Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Beslut enligt denna punkt 18 förutsätter att stämman har beslutat om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 17. 

Punkt 19 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020, besluta om emission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller eljest genom villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ytterligare finansiering av rörelsen, förvärv av fastigheter, företag eller verksamheter, eller för att kapitalisera bolaget inför sådana förvärv, samt även för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning och för att kunna genomföra finansiella omstruktureringar såsom återbetalning av lånVerkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 17 - 19 krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget. 


Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 26 744 889 aktier, varav 14 144 889 stamaktier med en röst vardera och 12 600 000 preferensaktier av serie A med tio röster vardera, vilket motsvarar totalt 140 144 889 röster.

Handlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Riddargatan 23 i Stockholm, och på bolagets hemsida,www.byggabostader.se, senast tre veckor före stämman, samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 §

aktiebolagslagen.

______________________

Stockholm i maj 2019

CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ)

Styrelsen