Återköp av aktier i Byggmax Group under vecka 40 2021

Report this content

Under perioden 4 oktober – 8 oktober har Byggmax Group AB (LEI-kod: 549300MPJPYQB0KCNH03) (”Byggmax” eller ”Bolaget”) återköpt sammanlagt 77 000 egna aktier (ISIN: SE0003303627) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om SEK 200 miljoner som Bolaget tillkännagav den 15 september 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden från den 20 september 2021 till dagen för årsstämman 2022 och genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”).

Aktier i Byggmax har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2021-10-04 18 000 74,5753 1 342 355,04
2021-10-05 17 000 74,0398 1 258 675,92
2021-10-06 20 000 73,5700 1 471 400,00
2021-10-07 14 000 74,0568 1 036 794,64
2021-10-08 8 000 75,9337 607 469,84

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av DNB Bank ASA, filial i Sverige, på uppdrag av Byggmax. Efter ovanstående förvärv uppgår Bolagets innehav av egna aktier per den 8 oktober till 226 000 aktier. Det totala antalet aktier i Byggmax uppgår till 60 999 045.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Nathhorst, CFO

Tel: 076-119 00 40

E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group

Tel: 076-119 09 85

E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se