Byggmax Group AB (publ) årsstämma 2019

Report this content

Byggmax årsstämma ägde rum torsdagen den 9 maj 2019 i Stockholm. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll. 

Beslut avseende resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2018 och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Ullrika Eliasson, Hannele Kemppainen, Anders Moberg, Daniel Mühlbach och Per Strömberg samt om nyval av Kjersti Hobøl, Gunilla Spongh och Anders Berg som styrelseledamöter. Anders Moberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med 630 000 kronor till styrelsens ordförande och vardera 300 000 kronor till övriga ledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 100 000 kronor utgå och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för 12 högre befattningshavare i Byggmax-koncernen, innefattande en riktad nyemission av högst 1 280 000 teckningsoptioner till Byggmax AB och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde. 

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 10 juni 2024 till och med den 9 december 2024 till teckning av en (1) ny aktie i Byggmax Group AB (publ) till en teckningskurs motsvarande 125 procent av ett medeltal av för varje börsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för Byggmax-aktien på NASDAQ Stockholm under perioden från och med den 14 maj 2019 till och med den 27 maj 2019. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 426 666,67 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 2,1 procent.

Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner subventioneras av Byggmax-koncernen genom att deltagarna erhåller en kontant extra ersättning efter skatt (bonus) motsvarande högst sammanlagt 50 procent av priset för de teckningsoptioner som respektive deltagare förvärvar. Denna bonus kommer att utbetalas med 1/5 ett (1) år efter teckning, 1/5 två (2) år efter teckning, 1/5 tre (3) år efter teckning, 1/5 fyra (4) år efter teckning och 1/5 fem (5) år efter teckning och förutsätter inför varje utbetalning att respektive deltagare är fortsatt anställd i Byggmax-koncernen och innehar de förvärvade teckningsoptionerna eller, i förekommande fall, aktier som har tecknats efter utnyttjande av teckningsoptionerna.

För ytterligare information kontakta:

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,3 miljarder kronor år 2017 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 105 butiker i Sverige, 40 butiker i Norge och 11 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar