KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförande av bolags- och föreningsstämmor och de regler som trätt i kraft den 18 maj 2020. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därmed inte att genomföras. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 6 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021, och
 • dels senast onsdagen den 5 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller mail

Förhandsröstningen, så kallad poströstning, sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till Bolaget per post till adressen Byggmax Group AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen byggmax@lindahl.se. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.byggmax.se, eller tillhandahållas på begäran. Ifyllt formulär måste vara Bolaget tillhanda senast den 5 maj 2021. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 30 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska även bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.byggmax.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 60 999 045 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 60 999 045. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
 13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier
 16. Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Valberedningen, som består av Anders Algotsson, utsedd av AFA Försäkring, Hans Christian Bratterud, utsedd av ODIN Fonder, och Anders Moberg, styrelsens ordförande, har lämnat förslag såvitt avser punkterna 1 och 10 – 12.

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anders Moberg väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster.

Punkt 4 – Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Styrelsen föreslår Anders Algotsson, representant för AFA Försäkring, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2020 ska lämnas med ett belopp om 2,75 kronor per aktie, totalt 167 747 373,75 kronor. Avstämningsdag föreslås vara den 10 maj 2021. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje bankdagen efter avstämningsdagen, dvs. den 14 maj 2021.

Vidare föreslås att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 775 000 kr (630 000 kr) och att arvoden till övriga styrelseledamöter ska utgå med 325 000 kr (300 000 kr) vardera. Till revisionsutskottets ordförande föreslås ett arvode om 150 000 kr (100 000 kr) och till utskottets två övriga ledamöter vardera 75 000 kr (40 000 kr). Till ersättningsutskottets ordförande föreslås ett arvode om 65 000 kr (50 000 kr) och till utskottets två övriga ledamöter vardera 40 000 kr (30 000 kr). Sammantaget innebär valberedningens förslag att det totala arvodet till styrelsen ökar med 450 000 kronor jämfört med föregående år från totalt 2 720 000 kr till 3 170 000 kr.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Kjersti Hobøl, Anders Moberg, Daniel Mühlbach, Gunilla Spongh och Lars Ljungälv. Anders Berg och Hannele Kemppainen har avböjt omval. Nyval föreslås av Andreas Elgaard och Catharina Fagerholm. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Moberg.

Catharina Fagerholm har tidigare varit VD för Optiikka Oy och BSH Kodinkoneet Oy, medlem av ledningsgruppen i BSH Hausgeräte Nothern Europe, samt innehaft chefsbefattningar inom Electrolux/AEG. Övriga aktuella uppdrag inkluderar rollen som styrelseledamot i Attendo AB (publ), Restel Oy och CapMan Oyj.

Andreas Elgaard är för närvarande VD för ITAB Shop Concept AB och har tidigare haft olika ledande befattningar inom IKEA, Ballingslöv, Sperian, Icopal och Saint-Gobain Isover. Övriga aktuella uppdrag inkluderar rollen som styrelseledamot i bolag inom inom ITAB-koncernen.

För en presentation av samtliga föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.byggmax.se.

Valberedningen föreslår i överensstämmelse med revisionsutskottets rekommendation omval av revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Cesar Moré kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 ­– Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara högst tio procent av aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen ska bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv eller i övrigt för att kapitalisera Bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om förvärv av aktier i Bolaget enligt följande:

 1. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst fem procent av samtliga aktier i Bolaget.
 2. Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm.
 3. Förvärv på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 4. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier i Bolaget enligt följande:

 1. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar.
 2. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 3. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser på annat sätt ska priset bestämmas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, med förbehåll för marknadsmässig rabatt i förekommande fall.
 4. Ersättning för överlåtna aktier ska betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur, dels till att möjliggöra för Bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att överlåtelse över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan ske på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än överlåtelse med företrädesrätt för aktieägarna. Om Bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med förvärv kan Bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 16 – Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram enligt följande, innefattande en riktad nyemission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

Bakgrund och motiv

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att de anställda i Byggmax-koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Bolaget har tidigare vid årsstämmorna 2017 och 2019 beslutat om teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Av dessa är incitamentsprogrammet som beslutades vid årsstämman 2019 alltjämt utestående medan incitamentsprogrammet som beslutades vid årsstämman 2017 har förfallit utan att några aktier tecknats med stöd av teckningsoptionerna (se vidare under rubriken ”Utestående och tidigare aktierelaterade incitamentsprogram” nedan).

Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Byggmax-koncernens anställda kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. Styrelsen bedömer därför, baserat på incitamentsprogrammets utformning, att det inte finns något behov av att uppställa några förutbestämda och mätbara prestationskriterier för deltagande i programmet.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna

Sammanlagt föreslås högst 640 000 teckningsoptioner emitteras. Teckningsoptionerna avses att erbjudas anställda på marknadsmässiga villkor i jämna poster om 1 000 teckningsoptioner. Deltagarna i incitamentsprogrammet är indelade i två kategorier. Styrelsen i Bolaget ska äga rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner i enlighet med följande riktlinjer:

 

Kategori

Antal deltagare i kategorin Högsta tilldelning av teckningsoptioner per deltagare
VD 1 200 000
Övrig ledning 11 40 000
Totalt 12 640 000
 

Samtliga teckningsoptioner ska emitteras utan vederlag till Byggmax AB (org.nr 556645-6215) ("Dotterbolaget"), ett helägt dotterbolag till Bolaget, för att sedan vidareöverlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet. Priset per teckningsoption ska därvid motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån noterad aktiekurs och övriga per dagen för vidareöverlåtelsen rådande marknadsförhållanden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 15 juni 2026 till och med den 14 december 2026 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden fr.o.m. den 12 maj 2021 t.o.m. den 26 maj 2021. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varvid fyra (4) öre ska avrundas nedåt och fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen får inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier.

Beräkning av marknadsvärde och beräkning av teckningskurs avseende teckning av ny aktie i Bolaget ska utföras av Nordea Bank Abp, filial i Sverige, eller, om detta skulle visa sig inte vara möjligt, av ett annat oberoende värderingsinstitut.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska vidare i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren ingår ett hembudsavtal med Dotterbolaget.

Kostnader, utspädningseffekter och effekter på relevanta nyckeltal

Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner föreslås subventioneras av Byggmax-koncernen genom att deltagarna erhåller en kontant extra ersättning (bonus) som efter individuell skatt ska motsvara högst sammanlagt 50 procent av priset för de teckningsoptioner som respektive deltagare förvärvar. Denna subvention kommer att utbetalas med 1/5 årligen med start ett år efter teckning, och med sista utbetalning fem år efter teckning och förutsätter inför varje utbetalning att respektive deltagare är fortsatt anställd i Byggmax-koncernen och innehar de förvärvade teckningsoptionerna eller, i förekommande fall, aktier som har tecknats efter utnyttjande av teckningsoptionerna.

Baserat på en kurs för Bolagets aktie om 57,10 kronor, en teckningskurs om cirka 71,40 kronor per aktie, en riskfri ränta om cirka -0,04 procent och en volatilitet om 30 procent, har värdet per teckningsoption uppskattats till 7,31 kronor, vilket ger ett värde för samtliga teckningsoptioner om cirka 4 678 400 miljoner kronor.

Beräknat på basis av ovannämnda uppskattade teckningsoptionsvärde förväntas incitamentsprogrammet medföra kostnader om högst cirka 4 826 457 kronor, varav 3 672 544 miljoner kronor avser den kontanta subventionen till deltagarna och 1 153 913 miljoner kronor avser sociala avgifter. Därutöver kommer incitamentsprogrammet medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionerna och programmet som helhet.

Det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 640 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 640 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 1 procent. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 213 333,33 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Totalt 870 000 teckningsoptioner är utestående och innehas av deltagare i incitamentsprogrammet som beslutades på årsstämman 2019. Inga fler teckningsoptioner kan komma att överlåtas till deltagare i detta incitamentsprogrammet. Utestående teckningsoptioner från incitamentsprogrammet som beslutades på årsstämman 2019 tillsammans med det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar högst 1 510 000 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 1 510 000 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 2,4 procent. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 503 333,34 kronor, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna.

Utspädningen och kostnaderna för att etablera och administrera incitamentsprogrammet förväntas ha marginell inverkan på Byggmax-koncernens nyckeltal.

Förslagets beredning

Förslaget har beretts av styrelsen efter inhämtande av synpunkter från större aktieägare och oberoende experter och har behandlats vid styrelsesammanträden i början av 2021.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslaget krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

Utestående och tidigare aktierelaterade incitamentsprogram

Bolaget beslutade på årsstämman 2019 om ett incitamentsprogram innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner till VD och övrig ledning. Teckningsoptionerna emitterades utan vederlag till Dotterbolaget varefter de vidareöverläts till deltagarna i incitamentsprogrammet. Programmet omfattar totalt 1 280 000 teckningsoptioner varav 870 000 teckningsoptioner är utestående och innehas av deltagare i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätten att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 10 juni 2024 till och med den 9 december 2024 till en kurs om 47,40 kronor per ny aktie. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet har ingått ett hembudsavtal.

Det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram som beslutades vid årsstämman 2017 har förfallit utan att några aktier har tecknats med stöd av teckningsoptionerna. Incitamentsprogrammet omfattade totalt 1 520 000 teckningsoptioner.

Styrelsen avser att implementera detta incitamentsprogram på årsbasis.

Punkt 17 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

Styrelsen föreslår att första meningen i första respektive andra stycket i 10 § i bolagsordningen ändras på så sätt att anmälan om deltagande i en bolagsstämma ska göras till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, och inte senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Ny lydelse av första meningen i första respektive andra stycket blir således följande:

”En aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

A shareholder, who wants to participate in a shareholders’ meeting must notify the company not later than on the day specified in the notice of the meeting.

Styrelsen föreslår vidare att 10 § i bolagsordningen kompletteras med följande stycken:

”Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

The board of directors may collect proxies in accordance with the procedure specified in Chapter 7, Section 4, second paragraph, of the Swedish Companies Act.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may, prior to a general meeting of the shareholders’, decide that the shareholders shall be able to exercise their voting rights by post before the general meeting of the shareholders’.”

Utöver ovan, föreslår styrelsen att följande redaktionella ändringar görs av bolagsordningen:

 • 5 § ändras på grund av ändring av namn på lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Lagnamnet i 5 § ändras därför till ”lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument”.

 • Formuleringen ”i förekommande fall” samt ”where applicable” avseende revisorer tas bort från 11 § p. 12.
 • Ordet ”firma” i 1 § ändras till ordet ”företagsnamn”.
 • Samtliga ”skall” ändras till ”ska”.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens förslag förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Begäran om upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolaget senast tio dagar före bolagsstämman per post till adressen Byggmax Group AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Studentgatan 6, 211 38 Malmö (märk brevet ”Årsstämma”) eller per e-post till adressen byggmax@lindahl.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.byggmax.se och på Bolagets kontor med adress Armégatan 40, 171 71 Solna senast fem dagar före stämman. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Armégatan 40, 171 71 Solna samt på Bolagets webbplats, www.byggmax.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna framläggs på stämman genom att de hålls tillgängliga på ovan angivna platser samt att de skickas till de aktieägare som begär det.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________

Stockholm i mars 2021

Byggmax Group AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar