KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BYGGMAX GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Byggmax Group AB (publ), org.nr 556656-3531 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 kl. 10.00 på Primus Konferens, Primusgatan 18 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2014, och
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 16.00 fredagen den 2 maj 2014, under adress Byggmax Group AB (publ), Box 6063, 171 06 Solna med angivande av ”Bolagsstämma”, per telefon 08-514 930 60 eller via e-post till info@byggmax.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 2 maj 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 60 737 045 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 60 737 045. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Anförande av verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
12. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
14. Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Fredrik Cappelen väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår utdelning om 2,30 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 13 maj 2014. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg fredagen den 16 maj 2014.

Punkt 11 – 14
Valberedningen, som består av Fredrik Strömholm ordförande i valberedningen och representant för Altor 2003 Sarl, Mats Gustafsson representant för Lannebo Fonder samt Fredrik Grevelius representant för Investment AB Öresund, vilka tillsammans representerar cirka 29 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, har lämnat följande förslag avseende punkterna 11 – 14:

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
Valberedningen föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara en (1) utan revisorssuppleant,

Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelsen samt revisor
Valberedningen föreslår att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av Anders Moberg, Stig Notlöv, Lotti Svedenstedt och Karin Hygrell Jonsson. Inget styrelsearvode föreslås utgå till Stefan Linder. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Cappelen, Stefan Linder, Anders Moberg, Stig Notlöv och Lottie Svedenstedt. Vidare föreslås nyval av Karin Hygrell Jonsson. Johannes Lien har avböjt omval.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Cappelen.

Karin Hygrell Jonsson är född 1955 och är för närvarande ekonomi- och finansdirektör för Axfood AB. Karin Hygrell Jonsson har varit verksam inom Axfood-koncernen sedan 1991 och ingått i dess koncernledning sedan 2007. Karin Hygrell Jonsson har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och ingår även i styrelsen för Fujifilm Sverige AB samt flertalet dotterbolag till Axfood AB.

För en utförligare presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2015. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ann-Christin Hägglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om principer för hur valberedning utses och dess arbete
Valberedningen föreslår att oförändrade principer för hur valberedningen utses i förhållande till de principer som antogs vid årsstämman 2013 ska gälla inför årsstämman 2015:

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de fem största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter (inräknat, i förekommande fall, styrelsens ordförande). Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

4. Har aktieägare tillkommit bland de tre största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de tre största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före årsstämman. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:
• val av ordförande vid årsstämma;
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse;
• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter;
• val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall); samt
• beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).

6. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till verkställande direktören (”VD”) och övriga ledande befattningshavare (”Ledande Befattningshavare”). Förslaget till beslut om riktlinjer för bestämmande av ersättning och anställningsvillkor till VD och Ledande Befattningshavare överensstämmer med de riktlinjer som antogs vid årsstämman 2013, sånär som på att inget förslag till beslut om optionsprogram ingår i aktuellt förslag.

De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare ska utgå från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål (Short Term Incentives), långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer (Long Term Incentives) samt pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Fasta löner bör sättas så att de är lägre än medianlönen på marknaden. Dock ska den totala ersättningen, inräknat Short Term Incentives och Long Term Incentives, medföra att medianlönen på marknaden kan överstigas. Den sammanlagda ersättningen ska ses över årligen för att säkerhetsställa att den är marknadsmässig och konkurrenskraftig. Vid jämförelse ska tas hänsyn till befattning, bolagets storlek, lön och personens erfarenhet.

Fast lön
Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Den fasta lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär.

Rörlig lön (Short Term Incentive ”STI”)
Ledande Befattningshavare ska utöver den fasta lönen kunna erhålla STI för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från STI-programmet kan maximalt utgöra 100 procent av den fasta årslönen för VD och 30 procent av den fasta årslönen för övriga ledningen, vilket gör att Bolaget från början kan beräkna maximala rörliga ersättningsnivåer. STI mäts med både kvalitativa och kvantitativa mått. Kostnaden för Byggmax-koncernens STI-program kan vid maximalt utfall beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor (exklusive sociala avgifter).

Långsiktiga incitament (Long Term Incentives ”LTI”)
Årsstämman 2011 beslutade om ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Incitamentsprogramet finns beskrivet i not 9 i årsredovisningen för 2013 vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Årsstämman 2013 beslutade om ytterligare ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram. Incitamentsprogramet finns beskrivet i not 9 i årsredovisningen för 2013 vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.byggmax.com.

Pension
Pensionsöverenskommelser ska, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller i det land som den Ledande Befattningshavaren är anställd i.

Övriga förmåner
Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de villkor som gäller för det land som den Ledande Befattningshavaren är anställd i. Sådana förmåner ska dock vara så små som möjligt, och får inte utgöra en större andel av den sammanlagda ersättningen.

Uppsägningstid och avgångsvederlag
Ledande Befattningshavare ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för det land i vilket vederbörande är anställd. Under uppsägningstiden ska Ledande Befattningshavare vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. I vissa fall kan ett konkurrensförbud mot fortsatt ersättning tillämpas högst för 24 månader efter uppsägningstidens utgång. I dagsläget är den längsta uppsägningstiden inom Byggmax-koncernen 12 månader, och det finns inget avgångsvederlag i något kontrakt.

Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, fullständiga förslag till beslut, förekommande motiverade yttranden samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Armégatan 40 i Solna samt på Bolagets webbplats, www.byggmax.com, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 17 april 2014. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Stockholm i april 2014
Byggmax Group AB (publ)
Styrelsen

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 156 butiker i tre länder. 105 anläggningar finns i Sverige, 40 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar