Valberedning

Byggmax Group AB:s årsstämma 2017 uppdrog åt styrelsens ordförande att årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen har följande sammansättning:

Erik Durhan från Nordea Investment Funds
Lennart Francke från Swedbank Robur fonder
Anders Algotsson från Afa Försäkring 
Anders Moberg, ordförande i Byggmax Group AB (publ)

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

• val av ordförande vid årsstämma,
• antalet styrelseledamöter,
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
• val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt
• beslut om principer för hur valberedning utses.

Byggmax årsstämma 2018 kommer att äga rum den 9 maj 2018 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@byggmax.se. För att valberedningen skall kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Stockholm den 26 september 2017
Byggmax Group AB (publ)

Mattias Ankarberg, VD Byggmax Group

Tel: +46 76 119 0985
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2016 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 86 butiker i Sverige, 34 butiker i Norge och 13 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, samt även ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har de senaste två åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har nu även 14 showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.

Taggar:

Prenumerera