Valberedning

Report this content

Byggmax Group AB:s årsstämma 2019 uppdrog åt styrelsens ordförande att årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen har följande sammansättning:

Peter Anderson från RBC Investor Services Trust
Vegard Søraunet från Verdipapirfonde Odin Sverige
Anders Algotsson från Afa Försäkring
Anders Moberg, ordförande i Byggmax Group AB (publ)

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:
• val av ordförande vid årsstämma,
• antalet styrelseledamöter,
• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,
• val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt
• beslut om principer för hur valberedning utses.
 

Byggmax årsstämma 2020 kommer att äga rum den 6 maj 2020 i Stockholm. 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@byggmax.se. För att valberedningen skall kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Stockholm den 1 oktober 2019
Byggmax Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Karl Lindström, Interim CFO
Tel: +46 722 44 01 99
E-post: karl.lindstrom@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,1 miljarder kronor år 2018 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 109 butiker i Sverige, 42 butiker i Norge och 11 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige och Norge och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar