Valberedning

Report this content

Enligt principerna för tillsättande av valberedningen som antogs av årsstämman 2020 ska styrelsens ordförande årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB tre största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen har följande sammansättning:

Hans Christian Bratterud från Verdipapirfonde Odin Sverige

Anders Algotsson från Afa Försäkring

Anders Moberg, ordförande i Byggmax Group AB (publ)

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

• val av ordförande vid årsstämma,

• antalet styrelseledamöter,

• val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

• styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter,

• val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, samt

• beslut om principer för hur valberedning utses.

Byggmax årsstämma 2022 kommer att äga rum den 5 maj 2022 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@byggmax.se. För att valberedningen skall kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Stockholm den 21 oktober 2021

Byggmax Group AB (publ)

Helena Nathhorst, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Om Byggmax Group

Byggmax är en ledande nordisk detaljhandelskedja inom byggmaterial och gör-det-själv-produkter med en väl utbyggd e-handel och 180 butiker i Sverige, Norge och Finland. Byggmax erbjuder produkter av hög kvalitet till bästa pris, på ett enkelt och schysst sätt. Byggmax vill finnas nära sina kunder och, oavsett budget eller tidigare erfarenhet, erbjuda kunderna kunskap att förbättra sina hem. I Byggmax Group ingår även Skånska Byggvaror, ett nordiskt e-handelsbolag med egenutvecklade komplexa produkter för hem och trädgård, som till exempel uterum och växthus. Koncernen omsatte 6,8 miljarder kronor år 2020 och är noterad på Nasdaq sedan 2010.

Prenumerera

Dokument & länkar