C-RAD AB – Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

INTÄKTSÖKNING OM 19 PROCENT

       
         KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2019

  • Orderingång: 69,7 (64,2) Mkr
  • Orderstock: 229,6 (175,4) Mkr
  • Intäkter: 55,6 (46,7) Mkr
  • EBITDA exkl IFRS 16-justering: 3,7 (2,2) MSEK
  • Rörelseresultat: 1,7 (0,4) Mkr.
  • Resultat efter skatt: -1,4 (0,3) Mkr
  • Resultat per aktie: -0,05 (0,01) kr

Presentation av delårsrapporten
VD Tim Thurn och CFO Therése Björklund presenterar delårsrapporten via Webcast, fredagen den 25 oktober 2019 klockan 11:00 CEST. Efter presentationen, som kommer att hållas på engelska, ges utrymme för frågor och diskussion. För att följa presentationen via webbsändning, vänligen registrera deltagande via https://attendee.gotowebinar.com/register/5290655741410071819.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

ETT STABILT KVARTAL MED FORTSATT TILLVÄXT
Den totala orderingången för det tredje kvartalet uppgick till 69,7 Mkr jämfört med 64,2 Mkr under samma period föregående år – en ökning om 9 procent. Försäljningen på den viktiga nordamerikanska marknaden fortsätter att uppvisa en ansenlig tillväxt undepr det tredje kvartalet. Detta är ett resultat av att C-RAD blir alltmer etablerade på marknaden, och det ökande intresset av ytskanningsteknologin som drivs på av ersättningssystemet. Försäljningen av våra positioneringsprodukter globalt ökade med 18 procent över föregående år och med imponerande 28 procent jämfört med det andra kvartalet 2019.

EMEA-regionen som helhet visar en minskad orderingång om 17 procent under det tredje kvartalet, vilket primärt beror på förändringen i Norden där C-RAD mottog en extraordinär stor order från en svensk kund under samma kvartal 2018.  Försäljningen i APAC ökade med 8 procent under det tredje kvartalet. Försäljningen i Australien har under året uppvisat en mycket positiv utveckling, medan försäljningen i Japan avtagit något jämfört med föregående år. 

Efter en mycket stark orderingången inom vår serviceverksamhet under den första halvan av 2019, har orderingången för januari-september ökat med 69 procent, från 22,4 Mkr till 37,8 Mkr. Kunderna i APAC-region visar ett något svalare intresse för serviceavtalen medan kunder i Europa och framförallt i nordamerika väljer att ha servicetäckning för sina installerade system. Detta understryker kundernas intresse att investera i långsiktiga partnerskap med C-RAD.
                            
Intäkterna för de första tre kvartalen ökade i alla regioner, där Nord- och Sydamerika och APAC-regionen var drivande i denna utveckling med 12 respektive 49 procents ökning. Med bakgrund i den mycket positiva utvecklingen av orderingången i Nordamerika och den relativt korta leveransperioden för regionen (perioden mellan orderingång och leverans med intäktsredovisning), ökade intäkterna med 84 procent under kvartalet jämfört med föregående år.  

Bruttovinstmarginalen, som för det tredje kvartalet och för perioden januari-september uppgick till 59 procent, är fortsättningsvis stark och i linje med vårt långsiktiga genomsnitt. Sett till de tre första kvartalen innebär detta en ökning från 57 procent till 59 procent jämfört med 2018.

Vår uppskattning att det finns ett stadigt ökande marknadsintresse för våra ytskanningslösningar kvarstår. De åtaganden som leverantörer av behandlingsmaskiner har gjort mot positioneringsteknologin förstärker förväntningen på att teknologin är på väg att bli en ny vårdstandard. Det är betryggande att se att försäljningen av våra positioneringsprodukter – våra viktigaste produkter – återigen uppvisar en ansenlig tillväxt. Detta är en första indikation på att det ”vänta-och-se”-momentum kopplat till strategiska förändringar på marknaden som vi rapporterade om under första halvan av året är på övergående.

Som uppföljning på det viktiga tillkännagivandet om ett strategiskt partnerskap med Elekta i juli har implementeringen av samarbetet påbörjats, både vad gäller försäljning och marknadsföring, men också operativt.

De respektive säljorganisationerna samarbetar nu entusiastiskt för att erbjuda en kombination av avancerade linacsystem och högteknologiska ytskanningslösningar till våra kunder, för närvarande primärt i Nordamerika. Detta strategiska samarbete kommer att expenderas även till andra marknader. Under den årliga konferensen för “the American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO) presenterades C-RADs teknologi för en mycket engagerad public i Elektas utställning. Samarbetet har väckt stort intresse med många förfrågningar. 

Efter framgångsrikt färdigställande och lansering av integrationen mellan C-RADs system och Mevion Medical Systems – en leverantör av compact proton systems – presenterades C-RADs teknologi i Mevions bås.
Utställningen visade de fördelar integrationen erbjuder ur ett arbetsflödes- och säkerhetsperpektiv. C-RAD Catalyst visades också i den belgiska protonleverantören IBA’s bås. ASTRO var en stor succé för C-RAD, som genom deltagande i ett flertal olika utställningar lyckades framhäva sin växande närvaro på den nordamerikanska marknaden.

Med en erkänt högkvalitativ produkt och hög marknadsexponering går vi in i det fjärde kvartalet med stort självförtroende. Hela organisationen är fokuserad på att omsätta all den potential som våra produkter har till nytta för våra kunder, med målet att ge fler cancerpatienter möjlighet att ta del av de behandlingsfördelar som vår teknologi erbjuder.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats.. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 8:30 CEST.