C-RAD förvärvar samtliga utestående aktier i Cyrpa International

C-RAD har förvärvat de återstående 71 procenten av aktierna i den fransk-belgiska Cyrpa-koncernen. Cyrpa utvecklar innovativa laserlösningar för patientpositionering och virtuell simulering inom strålbehandling. C-RAD och Cyrpa lanserade sin första gemensamma produkt för 4D-bildtagning och virtuell simulering 2014.

2013 gjorde C-RAD en strategisk investering och förvärvade 29 procent av aktierna i Cyrpa, med option att förvärva återstående 71 procent 2016. C-RADs ledningsgrupp bestämde sig för att tidigarelägga förvärvet för att dra ytterligare nytta av den gemensamma produktportföljen, som erbjuds till OEM-partners och kliniska kunder. De återstående 71 procenten av aktierna ägdes av Cyrpas tekniska direktör och grundare, bolagets VD samt ett riskkapitalbolag – DO Group Invest SA.

Enligt det nya upplägget kommer de båda företagen nu att samarbeta ännu närmare. Med en effektiv direktförsäljningsorganisation på nyckelmarknader kommer C-RAD och Cyrpa att vända sig till kliniska slutkunder och fokusera ytterligare på OEM-verksamheten. Försäljningscheferna för C-RADs och Cyrpas produkter kommer att arbeta via respektive säljorganisation.

Rocio Hernandez kommer att ta rollen som [vice president] inom Cyrpa-koncernen. Hon har arbetat på Cyrpa sedan 2012 och ansvarat för den internationella affärsutvecklingen. Med undantag för VD kommer alla nyckelpersoner att fortsätta arbeta inom företaget efter förvärvet.

De administrativa och regulatoriska avdelningarna samt de ansvariga för kvalitetssäkring kommer att integreras i de befintliga strukturerna inom C-RAD-koncernen omedelbart efter transaktionen. Forskning och utveckling för laserprodukter samt organisationerna för nationell försäljning och service av laserprodukter kommer att ingå i den franska organisationen Cyrpa Innovation, medan den internationella försäljningen av laserprodukter kommer att ledas ifrån Cyrpa International i Belgien. Även om säljledningarna för C-RADs och Cyrpas produkter kommer att fortsätta att vara separata kommer de att slås samman på operativ nivå.

Cyrpa International SPRL kommer att integreras som ett helägt dotterbolag till C-RAD AB.

Under de sex första månaderna visade Cyrpa-koncernen upp ett positivt nettoresultat, drivet av den starka verksamheten.

Som en del av det ursprungliga avtalet överfördes den avslutande produktmonteringen, testningen och logistiken till C-RAD i Sverige redan 2013. Köpeskillingen för de 71 procenten baseras på en tilläggsköpeskilling med fasta avbetalningar under en treårsperiod.

– Integrationen av Cyrpa är ett strategiskt steg för C-RAD när det gäller att ytterligare stärka bolagets position som en ledande leverantör inom det snabbväxande området patientpositionering. Under de två första åren av samarbetet med Cyrpa noterade vi inte bara att deras produkter är mycket attraktiva för våra kunder, utan även att de synergier som uppstår när man erbjuder en komplett portfölj förbättrar vår position i förhandlingar med kliniska och OEM-kunder, säger Tim Thurn, VD för C-RAD.

 

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. Slutanvändarna är strålbehandlingskliniker över hela världen. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 37 anställda. C-RADs verksamhet är sprungen ur forskning och utveckling på Karolinska Institutet i Solna. Bolagets första produkt, C-RAD SentinelTM, började säljas 2007. Samarbetsavtal har ingåtts med Elekta (Sverige), Varian (USA) och IBA (Belgien). På större marknader representeras C-RAD av distributörer som är specialiserade inom strålterapi. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. C-RAD äger 100 procent av aktierna i laserföretaget Cyrpa International SPRL: C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com.

 

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

 

Ovanstående information är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).