Förändrat antal aktier och röster i C-RAD

C-RAD AB (publ) (”C-RAD” eller ”Bolaget”) har, enligt tidigare offentliggjord information, konverterat samtliga utestående konvertibellån på begäran av konvertibelinnehavaren  Norrlandsfonden. Den fulla konverteringen till aktier innebär att antalet B-aktier i C-RAD ökat med 1 225 383 aktier.  Konverteringen har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet och antalet aktier och röster i C-RAD har förändrats.

Per den 29 december 2017 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 30 757 036 varav 862 887 utgörs av A-aktier och 29 894 149 utgörs av B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 38 523 019, varav A-aktierna motsvarar 8 628 870 röster och B-aktierna 29 894 149 röster. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 4 613 556,70 kronor.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 49 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD WOFE i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.
För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:
Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08:30 CET.