Kallelse till årsstämma 2020 för C-RAD AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i C-RAD AB (publ), org. nr 556663-9174 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2020 klockan 13.00 på Radisson Blu Hotel Uppsala, Stationsgatan 4 i Uppsala.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken på avstämningsdagen lördagen den 2 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 4 maj 2020.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: per e-post: info@c-rad.com, eller per brev: C-RAD AB (publ), Bredgränd 18, 753 20 Uppsala. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, A-aktieinnehav respektive B-aktieinnehav, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör, för att underlätta inpassering vid stämman, i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär och anmälningssedlar finns tillgängliga via Bolagets hemsida, www.c-rad.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast lördagen den 2 maj 2020, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordföranden vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Information från Bolagets VD.
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019.
  8. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
  1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
  2. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.
  3. Antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen samt instruktion till valberedningen
  4. Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  5. Beslut avseende incitamentsprogram 2020/2023 för anställda och ledande befattningshavare. inom koncernen genom emission av teckningsoptioner.
 4. Beslut om emission av teckningsoptioner.
 5. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
 6. Beredning av styrelsens förslag till Incitamentsprogram 2020/2023
  1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
  2. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Lars Nyberg som ordförande på årsstämman.

Punkt 8b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

 

Punkterna 9-11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, val av styrelse, styrelseordförande och revisor, samt antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen samt instruktion till valberedningen
 

Valberedningen har lämnat följande förslag:

 • att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 1 450 000 (1 450 000) kronor, varav styrelseordförande skall erhålla 400 000 (400 000) kronor och samtliga övriga ledamöter skall erhålla 200 000 (200 000) kronor vardera; samt att ledamöter i revisionsutskott skall erhålla 25 000 (25 000) kronor vardera för utskottsarbete;

 • att revisorn skall erhålla arvode enligt överenskommen räkning;
 • att styrelsen skall bestå av sex ledamöter, utan suppleanter (oförändrat);
 • att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleant;
 • att Lars Nyberg, Peter Hamberg, Kicki Wallje-Lund, Åsa Hedin, Per-Arne Blomquist och David Sjöström omväljs som styrelseledamöter;
 • att Lars Nyberg omväljs som styrelseordförande; och
 • att Öhrling PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Vidare föreslås att följande principer skall antas för utseende av ny valberedning inför årsstämma 2021, jämte instruktion för valberedningens arbete:

Styrelsens ordförande skall under september månad på lämpligt sätt kontakta de två största aktieägarna vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter varav styrelseordföranden skall vara en av ledamöterna. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kan ingå i valberedningen men inte vara dess ordförande. Valberedningens mandattid sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utses. Om väsentliga förändringar av aktieinnehavet sker bland de största aktieägarna eller om ledamot av annan anledning önskar utgå ur valberedningen efter att valberedningen utsetts, skall valberedningen i samråd med Bolagets två största aktieägare besluta om eventuell erforderlig förändring av valberedningens sammansättning.  Valberedningens sammansättning skall offentliggöras genom pressmeddelande och på bolagets hemsida så snart ledamöter är utsedda, dock senast sex månader före årsstämman.Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägares intressen. Valberedningens arbetsuppgifter följer vad som vid var tid föreskrivs i Koden jämte vederbörligen utfärdade anvisningar från Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Kallelse till sammanträde utfärdas av ordföranden. Vid behov skall Bolaget kunna svara för kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Vid valberedningens sammanträden skall föras protokoll som undertecknas eller justeras av ordföranden och den/de ledamot/ledamöter valberedningen utser. Valberedningens uppgifter är att inför kommande årsstämma eller i förekommande fall extra bolagsstämma där styrelse eller revisorsval skall äga rum, lägga fram förslag för beslut angående stämmoordförande, antalet styrelseledamöter samt revisor eller registrerat revisionsbolag, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, arvode till styrelsen och revisor samt förslag till val av revisor och principer för utseende av valberedningen samt instruktion till densamma.

 

Punkt 12 Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen i sin helhet har fullgjort ersättningsutskottets uppgifter under året för beslut i frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för Bolagets ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Med ledande befattningshavare avses VD samt de personer som ingår i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och eventuella förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, inklusive långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen. Detta genomförs genom den måluppfyllelse som avgör utfallet av rörlig kontantersättning, vilka är kopplade till bolagets övergripande målsättningar. För information om bolagets övergripande målsättning, se bolagets webbplats: https://c-rad.se/about-us//.

Total ersättning

Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Ersättning till VD och övriga personer i företagsledningen skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner och avsättning till pension. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den rörliga kontantersättningen ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen, och får uppgå till högst 100 procent av den fasta årliga kontantlönen. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en tydligt definierad period. När mätperioden för uppfyllelse av målen för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska det fastställas i vilken utsträckning målen uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören.

Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida skall uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga åtta månadslöner.

Pensionsförmåner

Pensionsförmåner skall följa ITP-planen och delar därutöver skall vara avgiftsbestämda, om inte särskilda skäll motiverar något annat. Pensionsåldern för företagsledningen skall i det normala fallet vara 65 år.

Ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode

Om styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, skall konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen.

Långsiktiga incitamentsprogram i form av teckningsoptioner

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse tre pågående incitamentsprogram, jämte det som föreslås årsstämman 2020. Det första beslutades av årsstämma den 28 april 2017, där högst 550 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Antal teckningsoptioner som tecknats i detta program uppgår till 227 618 teckningsoptioner, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Av dessa har 105 588 tecknats av ledande befattningshavare. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2020 till och med den 30 april 2020. Teckningskursen uppgår till 21,21 kronor per aktie. Det andra beslutades av årsstämma den 31 maj 2018, där högst 100 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Samtliga teckningsoptioner i programmet har tecknats, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2021 till och med den 30 april 2021. Teckningskursen uppgår till 40,54 kronor per aktie. Det tredje beslutades av årsstämma den 8 maj 2019, där högst 100 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Samtliga teckningsoptioner i programmet har tecknats, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2022 till och med den 30 april 2022. Teckningskursen uppgår till 47,64 kronor per aktie. För ytterligare information om pågående programmet hänvisas till bolagets årsredovisning för 2019 som kommer publiceras senast den 17 april 2020.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå ovan riktlinjer helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Punkt 13: Beslut avseende incitamentsprogram 2020/2023 för anställda och ledande befattningshavare inom koncernen genom emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till anställda och ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen och C-Rad Positioning AB, org.nr 556643-6035 (”Dotterbolaget”) med efterföljande överlåtelse till anställda koncernen (”Incitamentsprogram 2020/2023”) i enlighet med nedanstående.

Bakgrund och motiv

Syftet med förslaget och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetenta anställda och ledande befattningshavare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för dem. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda och ledande befattningshavarna till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt syfta till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

Beslut enligt punkterna 13 A-13 B nedan skall fattas som ett beslut och är således villkorade av varandra. För giltiga beslut enligt denna punkt 13 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Redogörelse för övriga incitamentsprogram, beredning av förslaget, kostnader för programmet samt utspädning etc. beskrivs under punkt 13 C.

Punkt 13 A: Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen för föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 100 000 teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 15 000 kronor. Teckningsoptionerna skall medföra rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget, och anställda i koncernen uppdelade i olika kategorier, varav Dotterbolaget skall äga rätt att teckna högst 10 000 teckningsoptioner och de anställda och ledande befattningshavarna i koncernen skall äga rätt att teckna högst 100 000 teckningsoptioner tillsammans. Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd inom koncernen skall inte äga rätt att teckna. Tilldelning beslutas av Bolagets styrelse.

Anställda och ledande befattningshavare inom koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023, att erbjudas att teckna teckningsoptioner indelat i fyra  olika kategorier enligt följande:

 1. Koncern-VD erbjuds att teckna högst 40 000 teckningsoptioner.

 1. Koncernledning och andra ledande befattningshavare (upp till 5 personer) erbjuds att teckna högst 20 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 100 000 teckningsoptioner;

 1. Andra chefer; (upp till 4 personer) erbjuds att teckna högst 10 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 40 000 teckningsoptioner; samt

 1. Andra anställda (upp till 47 personer) erbjuds att teckna högst 4 000 teckningsoptioner per person och sammanlagt högst 90 000 teckningsoptioner.

Vid överteckning av de teckningsberättigade under A-D ovan skall tilldelning av de teckningsoptioner som får tecknas av de anställda ske enligt följande. I första hand skall tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat antal, där teckning av nyanställda sedan föregående årsstämma ges dubbel vikt. I andra hand skall tilldelning ske genom lottning verkställd av Bolaget.

Teckningsoption som tecknats av Dotterbolaget får vidare överlåtas vid ett eller flera tillfällen till nuvarande eller framtida personer som är ledande befattningshavare och anställda i koncernen till ett pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Dotterbolaget äger rätt att teckna och behålla de teckningsoptioner som inte tecknas av kategorierna ovan, som senare skall kunna erbjudas till nuvarande eller framtida ledande befattningshavare och anställda inom koncernen inom ramen för nu föreslagna tilldelningsprinciper, i enlighet med punkten 13 B.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt. Anställda och ledande befattningshavare i koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde den 22 maj 2020, vilket skall beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell.

Teckningsoptionerna skall tecknas den 25 maj 2020 på särskild teckningslista, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption föreslås berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs uppgående till 130 procent av volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tio handelsdagar efter årsstämman 2020, dvs 11 maj 2020 – 22 maj 2020. Den framräknade teckningskursen skall avrundas till helt hundradels kronor, varvid 0,005 kronor skall avrundas till 0,01 kronor. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde.

Betalning för tecknade teckningsoptioner skall erläggas senast den 8 juni, med rätt för styrelsen att förlänga betalningsfristen.

Teckning av ny aktie av serie B genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från och med den 1 februari 2023 till och med den 30 april 2023.

De nya B-aktierna som tillkommer vid utnyttjande av teckningsoption medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya B-aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos Bolaget och kommer även att publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor före årsstämman, och innebär bland annat att teckningskursen liksom antalet B-aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetenta anställda och ledande befattningshavare genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för dem. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda och ledande befattningshavarna till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt syfta till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och Bolagets aktieägare.

I samband med teckning av optioner till deltagarna skall Bolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna, till det lägre priset av optionens marknadsvärde eller till priset som optionen förvärvades.

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Punkt 13 B: Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget av serie 2020/2023, som inte tecknas av nuvarande personer som tillhör uppräknade kategorier under punkten 13 A, till tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2020/2023.

Tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom koncernen kommer inom ramen för Incitamentsprogram 2020/2023, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges under punkten 13 A.

Styrelseledamot som inte samtidigt är anställd inom koncernen skall inte äga rätt att förvärva teckningsoptioner.

Överlåtelse av optionerna skall ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket skall beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. I samband med överlåtelse av optioner till deltagarna skall Bolaget eller Dotterbolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna, till det lägre priset av optionsens marknadsvärde, beräknat enligt ovan, eller till priset som optionen förvärvades.

Dotterbolaget skall äga rätt att behålla teckningsoptioner som senare skall kunna erbjudas till tillkommande anställda och ledande befattningshavare inom koncernen inom ramen för nu föreslagna förvärvs- och tilldelningsprinciper.

Bolagsstämma i Dotterbolaget skall även godkänna efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovan.

Punkten 13 C: Beredning av styrelsens förslag till Incitamentsprogram 2020/2023

Incitamentsprogram 2020/2023 har beretts av styrelsen, delar av koncernledningen och externa rådgivare. Observera att detta inte är en beslutspunkt.

Värdering

Teckning (förutom av Dotterbolaget) och överlåtelse av teckningsoptionerna skall ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde den 25 maj 2020 respektive vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte skall uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med teckning och överlåtelse av teckningsoptioner.

Kostnader

Då teckningsoptionerna tecknas respektive avses överlåtas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av emissionen eller senare överlåtelser. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av Incitamentsprogram 2020/2023.

Tidigare incitamentsprogram, utspädning och effekter på viktiga nyckeltal

Bolaget har vid tidpunkten för denna kallelse tre pågående incitamentsprogram, jämte det som föreslås årsstämman 2020. Det första beslutades av årsstämma den 28 april 2017, där högst 550 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Antal teckningsoptioner som tecknats i detta program uppgår till 227 618 teckningsoptioner, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Av dessa har 105 588 tecknats av ledande befattningshavare. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2020 till och med den 30 april 2020. Teckningskursen uppgår till 21,21 kronor per aktie. Det andra beslutades av årsstämma den 31 maj 2018, där högst 100 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Samtliga teckningsoptioner i programmet har tecknats, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2021 till och med den 30 april 2021. Teckningskursen uppgår till 40,54 kronor per aktie. Det tredje beslutades av årsstämma den 8 maj 2019, där högst 100 000 teckningsoptioner kunde emitteras. Samtliga teckningsoptioner i programmet har tecknats, som berättigar till teckning av en B-aktie per innehavd teckningsoption. Tid för teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoption kan ske under perioden från den 1 februari 2022 till och med den 30 april 2022. Teckningskursen uppgår till 47,64 kronor per aktie. För ytterligare information om pågående programmet hänvisas till bolagets årsredovisning för 2019 som kommer publiceras senast den 17 april 2020.

Emissionen av högst 100 000 teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 0,32 procent av Bolagets aktiekapital och ca 0,24 procent av rösterna i Bolaget efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga aktier.

Emissionen av teckningsoptioner kan föranleda en utspädning om ca 1,70 procent av Bolagets aktiekapital och ca 1,28 procent av rösterna i Bolaget efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet befintliga aktier samt det antal aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget. Emissionen förväntas inte ha några materiella effekter på viktiga nyckeltal.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetsregler

Enligt 16 kap. aktiebolagslagen måste ett beslut om emission eller överlåtelse av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i ett publikt bolag alltid godkännas av bolagsstämman om emissionen eller överlåtelse sker till VD eller andra anställda i det publika bolaget eller ett annat företag inom samma koncern, eller deras närstående. Mot denna bakgrund är stämmans beslut enligt punkten 13 giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkten 14 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 862 887 A-aktier medförande 8 628 870 röster och 32 658 149 B-aktier medförande 32 658 149 röster. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 41 287 019. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 och revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas samt beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget på Bredgränd 18 i Uppsala och på Bolagets hemsida, www.c-rad.se senast tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin e-mail- eller postadress. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgänglig på Bolagets hemsida.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, https://c-rad.se/about-us/privacy-policy/.

Uppsala i april 2020
C-RAD AB (publ)
Styrelsen

För vidare upplysningar:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB (publ)

tim.thurn@c-rad.com

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 60 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Devices Co Ltd. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Dokument & länkar