Positivt rörelseresultat i en utmanande tid

       ANDRA KVARTALET 2020

 • Orderingången minskade med 3% till 62,3 (64,1) Mkr (-4% i konstant valuta).
 • Orderstocken uppgick till 282,1 (214,5) Mkr.
 • Intäkterna minskade med 17% till 42,9 (51,5) Mkr (-18% i konstant valuta).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (-0,6) Mkr , motsvarande en marginal om 2,1 (-1,2)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,4 (-0,9) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,03) kr

JANUARI – JUNI 2020

 • Orderingången minskade med 2% till 110,0 (111,9) Mkr (-3% i konstant valuta).
 • Intäkterna minskade med 4% till 94,7 (98,8) Mkr (-6% i konstant valuta).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,9 (0,7) Mkr, motsvarande en marginal om 2,0 (0,7)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,0 (0,0) Mkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (0,00) kr.

Kommentarer från Tim Thurn, VD:

Den pågående Covid-19-pandemin har fortsatt att spela en roll under det andra kvartalet, men vi har hanterat det väl. Orderingången under andra kvartalet är stabil jämfört med föregående år, intäkterna minskade något men vi lyckades fortfarande avsluta kvartalet med ett positivt rörelseresultat.

Vår verksamhet i Asien var stark under det andra kvartalet, där orderingången ökade med 67% jämfört med föregående år, drivet av mycket goda resultat från den japanska marknaden. I Europa öppnades länder successivt och affärer började återupptas mot slutet av kvartalet, där kunder åter igen engagerade sig i inköpsprojekt och produktinstallationer. Orderingången för Europa totalt sett minskade med 5% jämfört med föregående år. På grund av en omfattande nedstängning inom hälso- och sjukvårdssektorn skedde mycket begränsad affärsverksamhet i Nordamerika under kvartalet - både när det gäller nyförsäljningsprojekt och leveranser. Som en direkt följd minskade orderingången för regionen med 72% jämfört med förra året.

Jag vill lyfta fram att orderingången för positioneringsprodukterna - vår största produktkategori - växte med 10% jämfört med förra året, vilket återigen är en mycket positiv signal.

Intäkterna under andra kvartalet minskade med 17% jämfört med samma period förra året. APAC ökade med 19%, EIMEA och Americas visade en nedgång på -10% respektive -73%. På grund av Covid-19 relaterade restriktioner begärde många kunder fördröjningar i leveranser eller till och med stoppade pågående installationer, vilket främst påverkade oss i början av kvartalet. Mot slutet av kvartalet lättade situationen på olika marknader och C-RAD kunde leverera produkter till kunder och redovisa motsvarande intäkter.

Bruttomarginalen under kvartalet ökade på grund av en gynnsam produktmix, från förra årets 57 till 63 procent. Lanseringen av en ny version av C-RAD’s huvudprodukt - Catalyst + - i mars, och efterföljande leveranser under andra kvartalet har bidragit till den förbättrade bruttomarginalen, främst på grund av ökad effektivitet i produktions- och leveranskedjan. C-RAD har levererat Catalyst + till europeiska, amerikanska och australiensiska kunder. För andra marknader pågår den obligatoriska regulatoriska processen och kunder kommer att levereras med Catalyst + efter det att godkännanden har utfärdats.

För att mildra den förväntade minskningen av intäkter initierades flertalet kostnadsminskningsaktiviteter under mars, vilka har realiserats under andra kvartalet med en mätbart minskad kostnadsbas. Med en förbättrad bruttomarginal och en positiv effekt från genomförda kostnadssänkningar är jag stolt över att presentera ett positivt rörelseresultat om 0,9 Mkr, jämfört med en förlust på -0,6 Mkr föregående år. Därutöver har vi vid slutet av perioden en solid finansiell situation med likvida medel om 83 Mkr, vilket gör att vi kan ha ett långsiktigt fokus på vår verksamhet.

C-RAD har en stark position, både för proton- och fotonbehandlingar. Protonterapi är spjutspetsen för precisionstrålningsterapi, därför är noggrann patientpositionering och rörelseövervakning avgörande för att behandlingen ska lyckas. Det gläder mig att Shenzhen Tumor Hospital i Kina har tecknat en avsiktsförklaring med C-RAD som deras partner för att leverera ytskanningslösningen till deras nya behandlingsinrättning. Med ett förväntat nettoordervärde på 12 Mkr är detta det största projektet inom protonterapi som C-RAD någonsin har realiserat. Det visar återigen det förtroende som kunderna har för C-RAD som partner.

Jag ser fram emot andra halvåret. Jag är övertygad om att C-RAD är i ett bra läge för att utnyttja potentialen i vår marknad, förutsatt att vi inte ser några stora negativa avvikelser från den positiva trend vi ser i lättnader på restriktionerna relaterade till den pågående pandemin. Vi har en utmärkt produkt, stort intresse från marknaden för vår teknik samt partnerskap som hjälper oss att tillhandahålla vår teknik till ett ökande antal kunder över hela världen och göra vår teknik till vårdstandard inom avancerad strålterapi.

Om C-RAD

C-RAD utvecklar innovativa lösningar för användning inom avancerad strålbehandling. C-RAD-koncernen erbjuder produkter och lösningar inom patientpositionering, tumörlokalisering och strålbehandlingssystem. All produktutveckling bedrivs i tre helägda dotterbolag, C-RAD Positioning AB, C-RAD Imaging AB och C-RAD Innovation AB, alla belägna i Uppsala. Bolaget har för närvarande 57 anställda. C-RAD har grundat tre bolag för direktförsäljning: C-RAD Inc. i USA, C-RAD GmbH i Tyskland och C-RAD (Shanghai) Medical Device Co Ltd i Kina. Det fransk-belgiska laserföretaget Cyrpa International SPRL är ett helägt dotterbolag vars verksamhet har integrerats. C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

För ytterligare information:

Tim Thurn, VD, C-RAD AB, Telefon +46-18-666930, E-post investors@c-rad.com

Denna information är sådan information som C-RAD AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 8:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar