Kommuniké från årsstämma i C Security Systems AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i C Security Systems AB (publ), 556849-1368, har den 25 april 2019 hållit årsstämma i företagets lokaler i Solna, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat m.m.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust skall balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

Årsstämman beslutade att revisorn kommer att ersättas enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade årsstämman, enligt styrelsens förslag, att styrelsearvode för styrelsearbete fram till nästa årsmöte skall utgå med SEK 45.000 till styrelsens ordförande och SEK 30.000 vardera till övriga styrelseledamöter. För styrelseledamot som är anställd i Bolaget utgår inget styrelsearvode.

Val av styrelse

Årsstämman omvalde sittande styrelseledamöter, Robert Tejme, Carl Aspenberg, Robert Berg och Magnus Söderberg för tiden till nästa årsstämma.

Val av revisor

Årsstämman omvalde Johan Engdahl till revisor och till revisorssuppleant Michael Christensson i bolaget för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:

Bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

C Security Systems AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Prenumerera

Dokument & länkar