Kommuniké från årsstämma i C Security Systems AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i C Security Systems AB (publ), 556849-1368, har den 29 april 2020 hållit årsstämma i företagets lokaler i Solna, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat m.m.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets förlust skall balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2019.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

Årsstämman beslutade att revisorn kommer att ersättas enligt godkänd räkning. 

Vidare beslutade årsstämman, enligt styrelsens förslag, att styrelsearvode för styrelsearbete fram till nästa årsmöte skall utgå med SEK 45.000 till styrelsens ordförande och SEK 30.000 vardera till övriga styrelseledamöter. 

Val av styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöter Robert Tejme, Carl Aspenberg och Robert Berg samt invalde Jacob Lundberg som ny styrelseledamot för tiden till nästa årsstämma.

Val av revisor

Årsstämman omvalde Johan Engdahl till revisor och till revisorssuppleant Michael Christensson i bolaget för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

 

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:

Bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. 

 

C Security Systems AB (publ)

Styrelsen
 

För ytterligare information kontakta VD Jacob Lundberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Kort om C Security Systems AB (publ.)

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Prenumerera