Bokslutskommuniké 2018 Cabonline Group Holding AB (publ)

  FJÄRDE KVARTALET 2018

  • Intäkterna uppgick till 1 654 MSEK (1 624), en ökning med 2%
  • Rörelseresultatet uppgick till -148 MSEK (27). I resultatet ingår en nedskrivning av goodwill om-152 MSEK avseende den finska verksamheten och jämförelsestörande poster om -15 MSEK (-17)
  • EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till 53 MSEK (74) och motsvarande marginal till 3,2% (4,6)
  • Periodens resultat uppgick till -178 MSEK (0)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var -53,41 SEK (-3,31)
  • Periodens kassaflöde uppgick till 21 MSEK (46)
  • Ett nytt publikt avtal har slutits med Stockholms läns landsting avseende 2019 – 2022 (med option till ett års förlängning) samt ett i Oslo avseende 2019 – 2020 (med option till två års förlängning)

  JANUARI – DECEMBER 2018

  • Intäkterna uppgick till 6 217 MSEK (5 968), en ökning med 4%
  • Rörelseresultatet uppgick till -121 MSEK (51). I resultatet ingår en nedskrivning av goodwill om-152 MSEK avseende den finska verksamheten samt jämförelsestörande poster om -77 MSEK (-51)
  • EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till 239 MSEK (218) och motsvarande marginal till 3,89% (3,7)
  • Periodens resultat uppgick till -214 (-73).
  • Resultat per aktie föreoch efterutspädning var -73,59 SEK (-34,02)
  • Periodens kassaflöde uppgick till -6 MSEK (-20)
  • Peter Viinapuu tillträdde som VD och koncernchef i januari
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

  Koncernen i sammandrag*

  *För definitioner se sid 24.


  VD har ordet

  Viktiga steg mot målbilden – ”ett taxiföretag i världsklass”!

  Cabonline är Nordens ledande aktör inom taxi med mer än 5 300 taxibilar som körs under något av våra varumärken i Sverige, Norge och Finland. I Sverige har vi en marknadsandel om cirka 26 procent av antalet registrerade taxibilar och i Norden är motsvarande andel cirka 13 procent. Dessa marknadsandelar är en bra indikator på att det fortsatt finns en mycket god tillväxtpotential för Cabonline i alla de nordiska länderna.

  Under 2018 har vi tagit flera viktiga steg på väg mot vår målbild – ”ett taxiföretag i världsklass”. Vi har formulerat en ny affärsplan och strategi för att ytterligare stärka vår position och för fortsatt tillväxt på den nordiska marknaden. I detta arbete har vi lagt stort fokus på att forma en effektiv och skalbar plattform och organisation. Vi har även genomfört ett målinriktat kvalitetsarbete för att bli en ännu attraktivare samarbetspartner för åkare, förare och givetvis för våra kunder.

  För vår affär har insatserna redan börjat ge mätbara effekter. Under året har vi infört ett systematiskt arbetssätt för att följa upp kundernas upplevelse av själva taxiresan och bedömning av både bilens skick och förarens sätt att bemöta resenärerna och köra bilen. Vi ser att dessa nyckeltal, steg för steg, har förstärkts under 2018 och vi hade ett utfall på 4,4 på en skala 1–5 vid årets utgång, vilket motsvara cirka 10 5 procents förbättring under året. Under 2018 vann vi ett antal betydelsefulla offentliga upphandlingar i såväl Sverige som Norge. Dessa upphandlingar har vi inte vunnit på lägsta pris utan där har de upp-handlande myndigheterna utvärderat inkomna anbud som kombination av pris och kvalitet. Som en effekt av att vi uppnått högsta kvalitetsvärdering bland inkomna anbud så har vi fått upp prisnivåerna jämfört med tidigare, vilket gynnar våra åkare och förare och samtidigt ytterligare stärker förut-sättningarna för en god kvalitet i leveransen. Flertalet av dessa offentliga uppdrag löper mellan 3 - 4 år och utgör en sund och stabil bas för våra intäkter framöver. Balansen mellan offentliga uppdrag och privata kunder är en viktig komponent i vår strategi. Utnyttjandegraden av bilarna blir hög och därmed blir vi en attraktiv samarbetspartner för åkare vilket i sin tur innebär en god tillgänglighet av taxibilar för våra kunder.

  Under högkonjunkturer upplever vi generellt utmaningar kring att rekrytera förare vilket specifikt blivit märkbart i Norge och Finland. Vi har kraftsamlat och implementerat en rad förändringar inom såväl själva rekryteringen som inom att säkra en effektivare utbildning. Vi kan nu se att dessa insatser börjat få effekter och att detta stabiliserats och att trenden börjat vända uppåt.

  Resultatmässigt utföll 2018 väl på koncernnivå där rörelseresultatet uppgick till -121 MSEK (51). Rörelseresultatet inkluderar dock en nedskrivning om -152 MSEK samt jämförelsestörande poister om -77 MSEK (-51).EBITA, före jämförelsestörande poster landade på 239 MSEK – en ökning om 10 procent jämfört med föregående år.

  Det har varit ett roligt och intensivt första år för mig som nytillträdd VD och koncernchef, liksom för alla medarbetare, åkare och förare i Cabonlines verksamhet. Förändringstakten är hög och vi ser en stor omställning av hela taxi-industrin – vilket skapar stora möjligheter och nya utmaningar. Därtill har vi på uppdrag av bolagets huvudägare H.I.G. Capital, som kommunicerades i delårsrapporten för andra kvartalet, arbetat med att förbereda koncernen för en eventuell ägarförändring där en notering på Nasdaq Stockholm utgör ett alternativ.

  Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi tillsammans har skapat förutsättningarna för en effektiv organisation med en skalbar affärsplattform för framtiden. Dessa initiativ och satsningar har givit oss ett väldigt gott utgångsläge för en fortsatt lönsam tillväxt.

  Jag ser därför framtiden an med stor tillförsikt.

  Peter Viinapuu
  VD och koncernchef

  För ytterligare information kontakta:
  Peter Viinapuu, CEO, tel +46766411006

  Olof Fransson, CFO, tel +46705172022
     
     
  Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019 kl. 16 00 CET.

  Om Cabonline
  Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och cirka 5 300 fordon i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. Cabonline.com.  Taggar:

  Om oss

  Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.