Cabonline Group Holding AB (publ) lämnar meddelande om villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer

Cabonline Group Holding AB (publ) ("Bolaget") lämnar villkorat meddelande till innehavarna av Bolagets utestående SEK 2 000 000 000 seniora säkerställda obligationer 2017/2020 med ISIN SE0009997075 ("Obligationerna").

Bolaget har den 6 november 2019 lämnat villkorat meddelande om förtidsinlösen till varje part registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare och auktoriserade förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken den 5 november 2019.

Förutsatt att Villkoret (såsom definierat nedan) uppfylls kommer inlösen att ske den 4 december 2019. Obligationerna kommer lösas in till ett belopp om 101,375 procent av nominellt belopp (dvs. 1 013 750 kronor per obligation) plus upplupen men obetald ränta fram till och inklusive dagen för inlösen. Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till varje person som är registrerad på värdepapperskonto som direktregistrerad ägare eller auktoriserad förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken vid stängningsdags den 27 november 2019. I samband med inlösen ska Obligationerna avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Förtidsinlösen av Obligationerna är villkorad av att Bolaget emitterar SEK-denominerade seniora säkerställda obligationer ("Nya Obligationerna") och ingår en ny super senior revolverande kreditfacilitet, i båda fallen på eller innan den 25 november 2019 i syfte att bland annat refinansiera Obligationerna ("Villkoret"). Uppfyllandet av Villkoret kommer att bekräftas till obligationsinnehavarna genom ett pressmeddelanden den 25 november 2019. Om Villkoret inte har blivit uppfyllt den 25 november 2019 kommer inlösen inte att ske och det kommer i så fall bekräftas till obligationsinnehavarna genom ett pressmeddelande den 25 november 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ryrberg, tf CFO, tel +46 70 538 76 70

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 08:10 CET.

Om Cabonline:

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som Flygtaxi, TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och utför omkring  50 000 resor per dygn. För mer information www.cabonlinegroup.com. 

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.