Delårsrapport Cabonline Group Holding AB (publ) januari-juni 2020

Report this content

APRIL-JUNI

 • Intäkterna uppgick till 794 MSEK (1 667), en minskning med 52%. Organiskt minskade intäkterna med 52,4%.
 • Justerad EBITA uppgick till -3 MSEK (47) och mot-svarande marginal till -0,4% (2,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 MSEK (-137), resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om
  -10 MSEK (-25).
 • Periodens resultat uppgick till -70 MSEK (-142).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var
  -2,30 SEK (-4,35).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 75 MSEK (1).

JANUARI-JUNI

 • Intäkterna uppgick till 2 204 MSEK (3 167), en minskning med 30%. Organiskt minskade intäkterna med 34,1%.
 • Justerad EBITA uppgick till 41 MSEK (109) och mot-svarande marginal till 1,8% (3,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -33 MSEK (-128),
  resultatet inkluderar jämförelsestörande poster om -29 MSEK (-45).
 • Periodens resultat uppgick till -119 MSEK (-154).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var
  -4,04 SEK (-5,01).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 39 MSEK (-7).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Den process som pågått för att omförhandla villkoren i Cabonlines säkerställda obligationslån är avslutad med nya villkor som gäller från med den 28 juli. Mer information finns på Cabonlines hemsida under Investerare/Obligation.
 • Cabonline ingår avtal om att förvärva Ring Taxi i Ålesund och stärker därmed sin närvaro i nordvästra Norge.
 

VD HAR ORDET

Årets andra kvartal kännetecknades av initiativ och åtgärder för att hantera konsekvenserna av Coronapandemin. Den samhällskris vi upplever förändrade tillvaron från en dag till en annan och lämnar ingen oberörd. Att leda i kris handlar om att agera och ta beslut utifrån det vi vet just nu – förutsättningarna förändras hela tiden och ingen kan säga hur länge krisen varar. Därför bestämde vi oss snabbt för att planera för det värsta och hoppas på det bästa. Tack vare att vi agerade skyndsamt och handlingskraftigt vid virusets utbrott har vi kunnat säkerställa god likviditet och finansiell stabilitet i bolaget. Vi ser nu en återhämtning i marknaden men planeringen utgår från att det kommer att ta tid.

Med det sagt – hela taxibranschen är hårt drabbad och läget är fortsatt tufft för våra transportörer och förare. För att underlätta för våra transportörer har vi infört lättnader och gav i början av perioden uppskov på betalning av den fasta avgiften under två månader, för återbetalning senare under året. Under sommarmånaderna som alltid är en ansträngd period för taxi har vi tillfälligt tagit bort den rörliga avgiften. Vidare erbjuder vi transportörerna hjälp att ansöka om statens omställningsstöd.

Cabonlines intäkter kommer till största del från den offentligt upphandlade trafiken (B2P), ett affärssegment som inte är lika hårt drabbat som företagsmarknaden (B2B) och konsumentmarknaden (B2C). Innan pandemin stod B2P för nära hälften av Cabonlines intäkter och efter denna period svarar segmentet för ungefär två tredjedelar av intäkterna. Det har gjort att vi, trots ett rejält tapp, relativt sett är lindrigare drabbade än många kollegor i taxibranschen.

Under våren har vi genomlyst bolaget och genomfört ett genomgripande effektiviseringsarbete i alla delar av våra olika nordiska verksamheter för att säkerställa finansiell stabilitet på både kort och lång sikt. Vi fortsätter att konsolidera verksamheten för bokning och trafikledning. Som ett led i detta arbete stängde vi i juni en enhet i Lund och flyttade verksamheten till Sundbyberg. Parallellt med detta stödjer vår verksamhet i Lettland trafikledningen i Stockholm. Vi har även nyttjat statens permitteringsstöd och fortsatt hög kostnadsmedvetenhet råder i koncernen. Som en ytterligare åtgärd för att stabilisera vår finansiella situation har vi omförhandlat vissa villkor i Cabonlines obligationslån. Detta avser det nyckeltal, sk kovenant, som handlar om relationen mellan storleken på bolagets skulder i förhållande till lönsamheten. Förslaget till justerade villkor godkändes av obligationsinnehavarna den 22 juli vilket är glädjande och ger oss bättre förutsättningar att hantera de utmaningar vi ställts inför som en konsekvens av pandemin.

För att stimulera efterfrågan har vi skapat nya affärsmöjligheter och initierat tjänster vid sidan om den sedvanliga taxiservicen. Dessa initiativ handlar om att leverera företags internpost, hemleveranser från dagligvaruhandeln, luncher och middagar från restauranger med mera. I Stockholmsregionen har vi kört Covid-tester till sjukvårdspersonal för egentest i hemmet, följt av tester till privatpersoner när dessa började erbjudas för allmänheten i mitten av juni. Det handlar om hantering av fler än 20 000 tester från slutet av april till och med juli.

I tider när vi uppmanas undvika kollektivtrafiken har vi haft ett attraktivt fastpriserbjudande för resor inom city i flertalet städer i Sverige. Detta har stimulerat efterfrågan av kortare resor och gjort att vi nått nya målgrupper. Majoriteten av respondenterna på kampanjen är kvinnor 45–54 år. Genom satsningen har vi även styrt bokning och betalning till appen vilket ger en mer effektiv hantering och gör oss till ett enklare val vid nästa resa.

I Norge ser vi även positiva effekter efter förvärvet av Miljötaxi Stavanger AS i november 2019. Vi har nu vunnit tre kontrakt för skolkörningar i Stavanger. Anbuden löper på ett år i taget med option om förlängning till totalt tre år.

I skrivande stund uppmanar myndigheterna till fortsatt försiktighet och vi arbetar för att både förare och passagerare ska känna sig trygga i bilarna. Oavsett om ett vaccin kommer inom en snar framtid eller ej, har den här tiden lärt oss att leva med ett okänt virus i samhället. Vi tillhandahåller en utbildning om hygien och säkra resor som Svenska Taxiförbundet tagit fram tillsammans med Sophiahemmet. Möjlighet att installera plexiglasskydd i bilarna finns och vi förser förare och tranportörer med handsprit och descinfektionsservetter för att minska risken för smittspridning.

Jag ser med tillförsikt på hösten och vill tacka alla förare, transportörer och medarbetare för det omställningsarbete vi gjort tillsammans. Vi arbetar vidare med att ytterligare öka kvaliteten i vår tjänsteleverans för god tillgänglighet och ett tryggt och trevligt bemötande. Vi står väl rustade för en återhämtning i marknaden och att fortsatt bistå alla våra kundsegment med samhällsviktiga körningar.

Peter Viinapuu
VD och koncernchef
Augusti 2020

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 augusti klockan 13:00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Viinapuu, CEO, tel +46 76 641 1006
Anneli Lindblom CFO, tel +46 76 593 8400

Om Cabonline Group
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,5 miljarder kronor och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer information besök www.cabonlinegroup.com.