Delårsrapport januari – juni 2019

Report this content

APRIL-JUNI 2019

 • Intäkterna uppgick till 1 667 MSEK (1 616), en ökning med 3%. Organiskt minskade intäkterna med 4,7%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -137 MSEK (11). I resultatet ingår en nedskrivning av immateriella tillgångar om 124 MSEK (0) avseende den finska verksamheten och jämförelsestörande poster om -25 MSEK (-25).
 • Justerad EBITA uppgick till 47 MSEK (69) och mot-svarande marginal till 2,8% (4,3).
 • Periodens resultat uppgick till -142 MSEK (-11).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -4,35 SEK (-0,65).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 1 MSEK (-32).
 • Taxi 4x27 i Danmark och Taxi Västerås förvärvades.

JANUARI-JUNI 2019

 • Intäkterna uppgick till 3 167 MSEK (3 183), en minskning med 1%. Organiskt minskade intäkterna med 5,3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -128 MSEK (33). I resultatet ingår en nedskrivning av immateriella tillgångar om 124 MSEK (0) och jämförelse-störande poster om -45 MSEK (-40).
 • Justerad EBITA uppgick till 109 MSEK (138) och motsvarande marginal till 3,4% (4,3).
 • Periodens resultat uppgick till -154 MSEK (-13).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -5,01 SEK (-1,06).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7 MSEK (25).

Koncernen i sammandrag


Alternativa nyckeltal, APM, se härledning och definitioner på sidorna 25-30
*2018 års jämförelsetal beaktar inte effekter från redovisningsstandarden IFRS 16, se beskrivning i not 1.

VD har ordet

Under det första halvåret har vi drivit och utvecklat vår affär samtidigt som vi haft huvudägaren H.I.G. Capitals uppdrag att förbereda Cabonline inför en eventuell ägarförändring. H.I.G. Capital beslöt dock i maj att tillsvidare avvakta med en ägarförändring där en notering var ett alternativ. Beslutet innebär ingen förändring i sak, vi fortsätter att driva vår affär i enlighet med fastlagd strategi och finansiella mål. Vi ska, på medellång sikt, växa med mer än 5% per år genom organisk tillväxt och förvärv samt ha en justerad EBITA-marginal om mer än 4%.

Vi har under året sett en tilltagande utmaning i förarrekrytering framförallt i storstäderna. Detta tog sig uttryck i en negativ utveckling av den organiska tillväxten även under det andra kvartalet. Genom effektiva offentligt upphandlade avtal är vi framgångsrika med att höja intäkterna per bil. Detta motverkas dock av utmaningar i att rekrytera förare vilket leder till färre antal bilar. Ett antal projekt har initierats för att stödja åkarna i förarrekrytering och utöka rekryteringsbasen. Vår tillväxtstrategi bygger även på förvärv dels i syfte att öka den geografiska täckningen, dels i syfte att utnyttja hävstången i vår affärsmodell. I linje med detta förvärvades under andra kvartalet Taxi Västerås samt Taxi 4x27 i Danmark.

Genom förvärvet av Taxi Västerås med 148 bilar förstärker vi vår position i Mälardalen och med förvärvet av Taxi 4x27 har vi tagit steget in på taximarknaden i Danmark. Vi har därmed stärkt vår position som Nordens ledande taxiföretag. Taxi 4x27 grundades för över 90 år sedan och är idag det tredje största taxiföretaget i Danmark. Med Taxi 4x27 har 40 medarbetare och 240 åkerier med 300 bilar samt 550 förare nu blivit en del av Cabonline.

I Finland tillträdde Kati Rajala som ny VD den 1 juni. Kati kommer fortsätta arbetet med att skapa en stark position på den finska marknaden. Omedelbart fokus ligger nu på att höja beläggningsgraden för befintliga förare samt att rekrytera nya förare.

Verksamheten i Norge har utvecklats väl under kvartalet med bl a flera vunna offentliga kontrakt. Under andra kvartalet lanserade Cabonline det nya livsstilsvarumärket jip i Trondheim som ska attrahera nya, yngre taxikonsumenter och stärka affären. Lanseringen har gett god respons och förberedelser pågår nu för att etablera jip på fler orter.

I Sverige har ett antal offentligt upphandlade avtal vunnits under perioden. Dessa avtal är strategiskt viktiga eftersom de ger oss stabila intäkter över lång tid och leder till en jämnare beläggning och bättre intjäning för åkare och förare. De nya färdtjänst-avtalen med trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting är i kraft sedan 1 april och erbjuder bättre villkor för våra åkare och förare. Avtalen motsvarar ett totalt kontraktsvärde inklusive optioner på nära tre miljarder kronor under fyra år.

Med våra satsningar det senaste året på en starkare företagskultur, ett gemensamt ledarskap för hela koncernen och en höjning av kvaliteten i vår leverans är vi nu bättre rustade att på sikt nå våra finansiella mål och förverkliga vår målbild: ett taxiföretag i världsklass.

Peter Viinapuu
VD och koncernchef

     
För ytterligare information kontakta:
Peter Viinapuu, CEO, tel +46766411006
Olof Fransson, CFO, tel +46705172022

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2019 klockan 13.00 (CET).

Om Cabonline
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som Flygtaxi, TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxioch Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information www.cabonlinegroup.com.

Taggar: