Delårsrapport januari – mars 2019

JANUARI-MARS 2019

 • Intäkterna uppgick till 1 499 MSEK (1 567), en minskning med 4%. Organiskt minskade intäkterna med 5,9%
 • Rörelseresultatet uppgick till 9 MSEK (22). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om -20 MSEK (-15)
 • EBITA före jämförelsestörande poster uppgick till 61 MSEK (69) och motsvarande marginal till 4,1 % (4,4)
 • Periodens resultat uppgick till -11 MSEK (-2)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,66 SEK (-0,41)
 • Periodens kassaflöde uppgick till -9 MSEK (57)
 • Händelser efter rapportperiodens utgång:
  – Finansiella mål har antagits: intäkterna ska öka med minst 5% per år och den justerade EBITA-marginalen ska överstiga 4%
  – Förvärv har skett av Taxi Västerås i Sverige
  – Förvärv har skett av Taxa 4x27 i Danmark
  – Kati Rajala har utsetts som ny VD för den finska verksamheten, med start den 1 juni

Koncernen i sammandrag


*Alternativa nyckeltal, APM, se härledning och definitioner på sidorna 22-27
2018 års jämförelsetal beaktar inte effekter från redovisningsstandarden IFRS 16, se beskrivning i not 1.

  
VD har ordet

Som jag tidigare har skrivit om har vi fått ägarnas uppdrag att förbereda för en ägarförändring där en notering vid Nasdaq Stockholm är ett alternativ. Som ett led i detta har styrelsen fastlagt finansiella mål för koncernen. Vi ska växa med mer än 5% per år, vilket ska ske såväl organiskt som genom förvärv, och ha en EBITA-marginal om mer än 4% på medellång sikt. Första kvartalet började något svagt vilket var förväntat. Intäkterna minskade med 4% och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 4,1% (4,4). Under kvar-talet har konkurrensen hårdnat inom B2C-segmentet jämfört med motsvarande period föregående år. Vi har också sett effekterna av att vi prioriterat pris framför volym inom B2P-avtal i Sverige och Norge. Nya avtal med bättre villkor ersätter successivt de gamla och kommer gynna såväl åkare som förare och därmed bidra till en förväntad biltillväxt på sikt.

Nya avtal
Offentligt upphandlade resor som t ex färdtjänst och skolskjutsar svarar för ca 40 procent av vår affär och är av strategisk betydelse för Cabonline. Mindre fördelaktiga upphandlade avtal kommer successivt under 2019 att ersättas av nyligen vunna upp-handlingar i Sverige, Norge och Finland med mer attraktiva priser. De nya avtalen ger en god grund för framtida intäkter på den offentliga sidan och en förutsägbarhet genom att den genomsnittliga kontraktslängden är ca 3–4 år. Dessa avtal med bättre villkor kommer att gynna våra åkare och Cabonline med en förväntad biltillväxt. De nya avtalen kommer successivt slå igenom från det andra kvartalet 2019 då de börjar träda i kraft och mindre fördelaktiga upphandlade avtal avslutas. Dessa avtal utgör en gynnsam bas för vår framtida tillväxt.

Den 1 mars i år startade vi framgångsrikt det nya och mer omfattande uppdraget med patienttransporter i Oslo. Avtalet gäller i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. De nya avtalen om färdtjänst i Stockholm vilka upphandlades i höstas trädde i kraft den 1 april. Uppdraget motsvarar ett totalt kontraktsvärde inklusive optioner på nära tre miljarder kronor på fyra år.

Vi har även under första kvartalet haft framgångar i flera mindre offentliga upphandlingar i Sverige och Finland vilka tillsammans har en årlig omsättning om ca 200 MSEK och en avtalstid om vanligen 3-4 år.

Skalbar affärsplattform
Det har varit en intensiv start på året. Utöver kärnan i vår affär – att varje dag köra 45 000 kunder dit de ska – har vi fortsatt arbetet med att bygga en väl fungerande och skalbar plattform för tillväxt. Viktiga delar i det arbetet handlar om interna processer och rutiner samt att förstärka kompetensen i organisat-ionen. Under första kvartalet rekryterades nyckel-personer inom marknad, juridik, offentlig upp-handling, IT och kundtjänst. Dessa satsningar gör vi med syftet att stärka vår förmåga till fortsatt lönsam tillväxt genom att bli än mer attraktiva för våra befintliga kunder och kunna vinna fler offentliga upphandlingar och företagsavtal. Med en tydlig förvärvsagenda stärker vi vår geografiska närvaro vilket samtidigt ökar tillgänglighet för våra kunder.  

Nya förvärv
Vi fullföljer vår förvärvsstrategi och etablerar närvaro på marknader där Cabonline inte tidigare funnits. Under april tecknade vi ett förvärvsavtal avseende Taxi Västerås med 148 bilar med tillträde under maj, 2019.

Vi tar även tagit steget in på den danska marknaden genom förvärvet av Taxi 4x27 med ca 300 bilar. Danmark genomför för närvarande en stegvis avreglering av taximarknaden som förväntas expandera de kommande åren. Som det ledande taxiföretaget i Norden är det viktigt för oss att etablera en plattform i Danmark för fortsatt tillväxt .

Initiativ i Finland
Vi har också arbetat intensivt med att utveckla Cabonline Finlands affär, framförallt efter avregleringen som trädde i kraft den 1 juli förra året. Vår främsta utmaning är att attrahera fler förare på en hårt konkurrensutsatt marknad, och detta har hög prioritering framöver. En ny VD har rekryterats, Kati Rajala, som tillträder 1 juni. Kati kommer fortsätta arbetet med att skapa en stark position på den finska marknaden.

Tillsammans med våra satsningar det senaste året på en starkare företagskultur och ett gemensamt ledarskap för hela koncernen är vi nu bättre rustade att nå målen, växa med lönsamhet och förverkliga vår målbild: ett taxiföretag i världsklass.

Peter Viinapuu
VD och koncernchef
  

För ytterligare information kontakta:
Peter Viinapuu, CEO, tel +46766411006

Olof Fransson, CFO, tel +46705172022
  

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl 16:00.
  

Om Cabonline
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 2 700 anslutna åkerier och cirka 5 300 fordon i Sverige, Norge och Finland. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi och Sverigetaxi. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer information se www. Cabonline.com.

Taggar:

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.