Delårsrapport januari – september 2019

Report this content

JULI-SEPTEMBER 2019

 • Intäkterna uppgick till 1 534 MSEK (1 380), en ökning med 11%. Organiskt ökade intäkterna med 0,6%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 MSEK (-7). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om -20 MSEK (-22).
 • Justerad EBITA uppgick till 53 MSEK (48) och mot-svarande marginal till 3,4% (3,5).
 • Periodens resultat uppgick till -26 MSEK (-23).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -1,07 SEK (-0,97).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 MSEK (-52).
 • Johan Ryrberg tillträdde som tillförordnad CFO för Cabonline Group den 8 oktober.

 

JANUARI-SEPTEMBER 2019

 • Intäkterna uppgick till 4 701 MSEK (4 563), en ökning med 3%. Organiskt minskade intäkterna med 3,5%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -131 MSEK (26). I resultatet ingår en nedskrivning av immateriella tillgångar om 124 MSEK (0) och övriga jämförelsestörande poster om -64 MSEK (-61).
 • Justerad EBITA uppgick till 161 MSEK (186) och motsvarande marginal till 3,4% (4,1).
 • Periodens resultat uppgick till -179 MSEK (-36).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning var -6,08 SEK (-2,04).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -11 MSEK (-27).
 • Taxi 4x27 i Danmark och Taxi Västerås förvär-vades.

Koncernen i sammandrag

 

*Alternativa nyckeltal, APM, se härledning och definitioner på sidorna 26-31.
*2018 års jämförelsetal beaktar inte effekter från redovisningsstandarden IFRS 16, se beskrivning i not 1.

 
VD har ordet

Under kvartalet ökade intäkterna, jämfört med motsvarande kvartal 2018, med 11% till 1 534 MSEK (1 380), där den organiska tillväxten uppgick till 0,6%. Vi glädjer oss åt att den tidigare negativa organiska tillväxten nu har vänt i tredje kvartalet och uppvisar en svag ökning. Justerad EBITA ökade med 10% till 53 MSEK (48) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 3,4% (3,5). Våra finansiella mål är att, på medellång sikt, växa med mer än 5% per år genom organisk tillväxt och förvärv med en justerad EBITA-marginal om mer än 4%.

I den finska verksamheten börjar förändringsarbetet ge resultat och intäkterna ökade organiskt med 6,6% under kvartalet. Vi har varit framgångsrika med att attrahera och rekrytera nya åkare och förare. Omställningen från egenägda bilar till fler åkarägda har gått bra – på drygt ett år har vi gått från inga till en situation där en tredjedel av bilarna i Finland ägs av åkare. Detta är en viktig omställning för oss och anpassning till vår affärsmodell, som karakteriseras av bland annat låg kapitalbindning samt stor skalbarhet.

I Norge har Cabonlines livsstilsvarumärke jip, vilket tidigare bara fanns i Trondheim, nu lanserats även i Oslo. I Trondheim fortsätter antalet jip-resor att öka och nu är fler än 10 000 resor genomförda. Det nya konceptet har fått starkt genomslag i media samtidigt som vi kan konstatera ett gott stöd från Samferdselsdepartementet och Forbrukerrådet.

I Danmark har Cabonline etablerat sig som en aktör på hela den danska taximarknaden. Under perioden vann Cabonline det första upphandlade uppdraget här, vilket avser serviceresor för DanPilot (den statliga lotsverksamheten) på Nordjylland.

I Sverige fick Cabonline förnyat förtroende i flera offentliga upphandlingar i regionerna Väst, Örebro och Malmö. De nya avtalen löper från sommaren 2020, förutom i Malmö kommun där uppdraget gäller från oktober 2019.

Bristen på förare är fortsatt en av våra största utmaningar på samtliga marknader och vi har under perioden arbetat för att mobilisera stöd till våra åkare i deras ansträngningar att rekrytera nya förare. Vi fokuserar också på att upprätthålla och förstärka kvaliteten i våra tjänster och erbjudanden till kund. TaxiKurir och Sverigetaxi är idag certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och Norgestaxi certifierades under perioden. Det innebär ytterligare steg i vår strävan att hålla en hög och stabil kvalitetsnivå med stöd i etablerade standarder

Vi ökar nu takten i vårt förändringsarbete. Under sommaren och tidiga hösten har vi genomlyst hela koncernens verksamhet för att identifiera var våra största förbättringsområden finns. Ett av dessa områden berör IT. Det finns betydande potentialer i att uppgradera till nästa generations IT- plattform för bland annat bokning och trafikledning.

Med en uppgraderad koncerngemensam IT-plattform kommer vi att kunna driva vår operationella verksamhet effektivare. Detta möjliggör även en snabbare och smidigare integration av förvärvade taxiverksamheter samtidigt som vi höjer kvaliteten i leveransen till kund. Vi har därför påbörjat förberedelserna för denna förändring och planerarar för en successiv implementation under de närmaste två åren. Omställningen kommer att medföra investeringar och omstruktureringskostnader. Parallellt förväntar vi oss positiva effekter på lönsamhet och leveranskvalitet samtidigt som den skapar förutsättningar för en högre takt i vår förvärvsdrivna tillväxt.  

En strategiskt viktig del av vårt förändringsarbete utgör även en ny varumärkesstrategi. Projektet är påbörjat och ambitionen är att kunna effektivisera kommunikationen med kund och bidra till en attraktiv, enhetlig och tydlig bild av oss på samtliga marknader.

Delårsbokslutet färdigställdes tidigare än plan, varvid styrelsen beslutat att tidigarelägga datumet för offentliggörandet.

Peter Viinapuu
VD och koncernchef
 

För ytterligare information kontakta:
Peter Viinapuu, CEO, tel +46766411006
Johan Ryrberg, tf CFO, tel + 46705387670

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november klockan 08.00 (CET).

Om Cabonline
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar  i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som Flygtaxi, TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxioch Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och utför omkring  50 000 resor per dygn. För mer information www.cabonlinegroup.com.  

Taggar: