Godkännande av skriftligt förfarande avseende Cabonlines obligationslån

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA ELLER TILL PERSON SOM ÄR FOLKBOKFÖRD ELLER BEFINNER SIG I USA ELLER INOM ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Cabonline Group Holding AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att det skriftliga förfarandet avseende Bolagets säkerställda obligationslån med ISIN SE0013409398 ("Obligationerna") som initierades den 3 juli 2020 har avslutats framgångsrikt.

Det skriftliga förfarandet initierades i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande till vissa ändringar av villkoren för Obligationerna, vilka framgår av kallelsen till det skriftliga förfarandet. Kallelsen till det skriftliga förfarandet, de föreslagna ändringarna och detaljerad information rörande röstningsförfarandet finns tillgängliga på Bolagets webbsida (www.cabonlinegroup.com).

Tillräckligt många obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet och tillräckligt många av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna begäran om att ändra villkoren för Obligationerna. Efter att röstningsförfarandet avslutats har medgivande till att ändra villkoren för Obligationerna således erhållits.

Relevant avstämningsdag (CSD Record Date, enligt definition i det skriftliga förfarandet) för utbetalning av medgivandeavgift (Eng. consent fee) i enlighet med det skriftliga förfarandet infaller den 24 juli 2020.

Ändringarna av villkoren för Obligationerna är villkorade av uppfyllande av villkor (Conditions, enligt definition i det skriftliga förfarandet) som framgår av det skriftliga förfarandet: Dagen för ikraftträdande av ändringarna av obligationsvillkoren enligt det skriftliga förfarandet kommer med anledning därav att meddelas i ett separat pressmeddelande.

- Vi skulle även vilja ta detta tillfälle i akt att ännu en gång rikta vår tacksamhet till obligationsinnehavarna som på ett konstruktivt sätt medverkat till arbetet med att få till stånd de ändrade villkoren. Ert arbete de senaste veckorna för att nå fram till en lösning gör det möjligt för bolaget att hantera de utmaningar som vi ställts inför med anledning av covid-19 pandemin, säger Peter Viinapuu, CEO Cabonline Group.

Bolaget har uppdragit åt Pareto Securities AS att agera finansiell rådgivare såvitt avser ändringarna av villkoren och frågor hänförliga därtill ska således riktas till Pareto Securities AS och/eller management.

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2020 kl. 18.15 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Viinapuu, CEO, tel. +46 76 641 10 06
Peter.viinapuu@cabonline.com

Anneli Lindblom, CFO, tel. +46 76 593 84 00
anneli.lindblom@cabonline.com

Lisa Karlsen, Pareto Securities, tel +47 41 10 44 66
lisa.karlsen@paretosec.com

Om Cabonline:

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,5 miljarder kronor och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer information www.cabonlinegroup.com.

Prenumerera