Ixat Intressenter AB (publ) – Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Ixat Intressenter AB (publ), , org. nr 559002-7156, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 november 2017 kl 17.00 på Cabonline Group ABs huvudkontor vid Kungsgatan 44 i Stockholm.

Deltagande på stämman

Rätt att delta i bolagsstämma har den aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.

Anmälan

Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till chefsjurist Fredrik Winroth, fredrik.winroth@cabonline.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman.

Förslag till dagordning för bolagsstämman:

1.                            Val av ordförande och protokollförare på stämman.
2.                            Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.                            Godkännande av dagordningen.
4.                            Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
5.                            Val av justeringsman.
6.                            Beslut som påverkar bolagsordningen om ändring av bolagets firma. Styrelsen har föreslagit att bolagets firma ändras till Cabonline                                           Group Holding AB (publ).
7.                            Stämmans avslutning.

Om punkt 6, förslag om ändring av bolagets firma

Den operativa verksamheten bedrivs för närvarande under namnet Cabonline Group. För att skapa en tydlighet kring gruppens identitet så föreslår styrelsen ett namnbyte från ”Ixat Intressenter AB (publ)” till ”Cabonline Group Holding AB (publ)”.

För övrig information kontakta:

Fredrik Winroth, Chefsjurist Cabonline Group tel. +4670 831 25 48

Pernilla Oldmark, CCO Cabonline Group tel. +4670 426 4545

Informationen är sådan som Ixat Intressenter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2017.

Om Cabonline Group

Cabonline Group  är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige och Norge är ca 3500 åkerier anslutna med tillsammans ca 7000 fordon under olika varumärken, bl.a. TaxiKurir, Taxi 020, Norgestaxi, TOPCAB, Taxi Skåne och Sverigetaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 5,6  miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn. Ixat Intressenter AB (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen. Ixat Intressenter AB (publ) emitterade den 12 juni 2017 säkerställda obligationer om SEK 1 550 miljoner. 

www.cabonline.com 

Om oss

Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi, TOPCAB, Norgestaxi, Kovanen och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,2 Mdr SEK och utför omkring 50 000 resor per dygn. För mer information se www. cabonlinegroup.com.

Prenumerera

Dokument & länkar