Kallelse till årsstämma i Cabonline Group Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägare i Cabonline Group Holding AB (publ), org.nr 559002-7156, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021 kl. 11:00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 44 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta i årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 29 april 2021, och anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast måndagen den 3 maj 2021.

Anmälan om deltagande kan ske enligt följande:

 • skriftligen till Cabonline Group Holding AB, ”Årsstämma 2021”, Box 16017, SE-103 21 Stockholm,
 • per telefon 073-079 02 64 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller
 • via e-mail till niklas.nordh@cabonline.com.

Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier och ombud

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägaren rekommenderas att underrätta sin förvaltare i god tid.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats www.cabonlinegroup.com. Om en fullmakt utfärdats av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 3 maj 2021.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning koncernrevisionsberättelse samt hållbarhetsraport för 2020.
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 2020.
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget åt styrelseledamöter och verkställande direktörer
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som stämman ska välja
 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer
 12. Upphävande av Cabonlines valberedning
 13. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid årsstämman

Det föreslås att den externa konsulten Jon Risfelt väljs till ordförande på årsstämman.

Punkt 8 (b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det föreslås att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till tre ledamöter.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller till John Harper och att övrig styrelseledamot på årsbasis ska erhåll 333 000 SEK (2020: 233 000). Det föreslås vidare att arvode för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet inte ska utgå.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer

Det föreslås att omval ska ske av styrelseledamöterna James Mitchell, John Harper och Anna Söderblom och att inga suppleanter ska utses.

Det föreslås att James Mitchell ska omväljas till styrelsens ordförande.

Det föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att revisionsbolaget Ernst & Young AB ska omväljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12 – Upphävande av Cabonlines valberedning

Årsstämman 2019 antog instruktioner för och inrättade en valberedning.

Det föreslås härmed att valberedningen och dess instruktioner upphävs.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till bolaget om de ärenden somska tas upp på årsstämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, och på bolagets webbplats www.cabonlinegroup.com, under minst tre veckor närmast före årsstämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Cabonline Group Holding AB (publ) har sitt säte i Stockholm.

Försiktighetsåtgärder vid stämman

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för spridning av det nya coronaviruset, covid-19, i Sverige. Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset kan speciella beslut komma att fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder kring stämmans hållande, vilka i så fall kommer att kommuniceras via separat pressrelease. Cabonline följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera sina beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.cabonlinegroup.com.

 

Stockholm i mars 2021

Cabonline Group Holding AB
(publ)

Styrelsen

Prenumerera