Kommuniké från årsstämman i Cabonline Group Holding AB (publ) den 24 april 2019

Report this content

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Behandling av resultat

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018 och att resultatet skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jon Risfelt, Andreas Rosenlew, Anna Söderblom, Carl Harring och James Mitchell för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att inga suppleanter skulle utses. Jon Risfelt omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 600 000 kronor samt med 200 000 kronor till respektive övrig stämmovald ledamot. Arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 100 000 kronor samt med 60 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Arvode för ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kronor samt med 20 000 kronor till övrig ledamot i ersättningsutskottet. 

Revisorer

Ernst & Young AB valdes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har utsett den auktoriserade revisorn Alexander Hagberg till huvudansvarig revisor. 

Bolagsordning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning. I den nya bolagsordningen utgår bestämmelser avseende förköps- respektive hembudsförbehåll, ändras bestämmelserna rörande kallelse till bolagsstämma, styrelsen respektive årsstämma samt införs ett avstämningsförbehåll.

Ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedning

Stämman antog ordning för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier (oavsett aktieslag). Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till institutionella investerare och allmänheten i samband med en notering av bolaget. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut till följd av nyemission av aktier får uppgå till det maximala antalet aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Jon Risfelt, Anna Söderblom och James Mitchell till ledamöter i revisionsutskottet med Anna Söderblom som utskottets ordförande. Till ledamöter av ersättningsutskottet valdes Jon Risfelt och Carl Harring med Jon Risfelt som utskottets ordförande.

För mer information

Boel Sundvall, IR-ansvarig, boel.sundvall@cabonline.com, tel. +46 70 560 60 18