Principiell överenskommelse träffad med vissa obligationsinnehavare avseende obligationsvillkor

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA ELLER TILL PERSON SOM ÄR FOLKBOKFÖRD ELLER BEFINNER SIG I USA ELLER INOM ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Cabonline Group Holding AB (publ) ("Bolaget") har träffat en principiell överenskommelse med en grupp av större obligationsinnehavare, som Bolaget har varit i diskussioner med de senaste veckorna, vilka representerar mer än 60 procent av det justerade nominella beloppet (adjusted nominal amount) (de "Relevanta Obligationsinnehavarna") av Bolagets säkerställda obligationslån med ISIN SE0013409398 ("Obligationerna") angående vissa ändringar och eftergivanden avseende villkoren för Obligationerna. Bolaget avser att inom kort instruera Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten") att inleda ett skriftligt förfarande i syfte att dokumentera dessa ändringar och eftergivanden.

Ändringarna och eftergivandena ("Ändringarna") som har diskuterats och överenskommits med de Relevanta Obligationsinnehavarna består sammanfattningsvis av:

  1. att efterge kravet att testa den finansiella kovenanten avseende leverage (nettoskuld i förhållande till EBITDA) under tidsperioden från och med den 30 juni 2020 till och med den 30 september 2021 samt att justera nivåerna på samtliga testdatum som infaller därefter enligt följande: 7.00:1 för den 31 december 2021, 6.75:1 för den 31 mars 2022, 6.50:1 för den 30 juni 2022, 6.25:1 för den 30 september 2022 och 6.00:1 för den 31 december 2022,
  2. att introducera en ny finansiell kovenant avseende koncernens genomsnittliga likviditet (inklusive kontanta medel och tillgängliga lån under det superseniora revolverande låneavtalet) under varje månad som inte får underskrida SEK 125 000 000. Kovenanten testas månadsvis fram till och med september 2021 och ska rapporteras inom tio bankdagar från utgången av varje kalendermånad (varje sådant datum ett "Testdatum"),
  3. att höja räntan för Obligationerna med 1,00 procent per år, dock att sådan tillkommande räntesats under perioden då den finansiella kovenanten avseende likviditet hänvisad till ovan ska testas utgår i form av PIK-ränta, samt
  4. att skapa flexibilitet i syfte att möjliggöra vissa omstruktureringar av den finska delen av koncernen.

Ändringarna är villkorade av att Bolagets majoritetsaktieägare, H.I.G. Capital (eller annat relevant närstående bolag) ("Aktieägarlångivaren"), ingår åtagande om att tillhandahålla lån om SEK 140 000 000 som Bolaget ska kunna begära att få utbetalt (marginalen (inklusive avgifter eller liknande kostnader) för sådana lån får ej överskrida 5 procent per år och ingen uppläggningsavgift eller liknande får utgå). Detta åtagande ska vara tillgängligt för Bolaget fram till den första bankdagen som infaller efter den sista Testdagen och varje lån som utbetalas därunder ska uppgå till minst 25 000 000 kronor med en löptid som slutar samma datum som slutlig återbetalningsdag för Obligationerna infaller. Före den relevanta Testdagen ska Bolaget äga rätt att åtgärda varje inträffat avtalsbrott hänförligt till den finansiella kovenanten avseende likviditet genom att begära utbetalning av dessa aktieägarlån (beloppet mottaget genom sådant aktieägarlån ska då anses ha utgjort tillgängliga likvida medel under en hel kalendermånad). Aktieägarlånen ska vara jämställda med (pari passu) Obligationerna och aktieägarlånen ska dela i säkerheten som ställts för Obligationerna. Vid händelse av brott mot den finansiella kovenanten avseende likviditet hänvisad till ovan ska Bolaget äga rätt att begära utbetalning (och om Bolaget inte begär sådan utbetalning ska säkerhetsagenten äga rätt att begära sådan utbetalning för Bolagets räkning) av kvarvarande tillgängligt belopp under åtagandet om utlåning vilket ska betalas in på ett konto som innehas av Bolaget och som antingen kvarstår på detta konto eller används av Bolaget för att uppfylla sina betalningsåtaganden i den löpande affärsverksamheten (dock ej diskretionära investeringar, såsom exempelvis förvärv).

Ändringarna är därutöver villkorade av att Bolaget erlägger en medgivandeavgift motsvarande 0,50 procent av det nominella beloppet för Obligationerna till de obligationsinnehavare som är registrerade som sådana på den relevanta avstämningsdagen och som utbetalas pro rata baserat på deras innehav av Obligationer.

Bolaget har erhållit stöd från obligationsinnehavare representerande mer än 60 procent av det justerade nominella beloppet (adjusted nominal amount) och Bolaget kommer senast den 3 juli 2020 att instruera Agenten att, i enlighet med villkoren för Obligationerna, utfärda en formell kallelse till ett skriftligt förfarande för att godkänna Ändringarna.

I händelse av att företaget formellt kan erhålla ändringarna och undantag genom det skriftliga förfarandet kommer företaget att fortsätta att tillhandahålla viktiga tjänster till sina kunder inom den offentliga sektorn, privata företag och kunder samt uppdrag till sina förare i hela Norden. Bolaget är alltjämt övertygade om att det snabbt kan återhämta sig från denna tillfälliga extraordinära globala pandemin och att nettoskuldsättningen kommer att återgå till, och underskrida, tidigare nivåer.

Bolaget har uppdragit åt Pareto Securities AS att agera finansiell rådgivare såvitt avser Ändringarna och samtliga frågor hänförliga därtill ska således riktas till Pareto Securities AS och/eller management.

Vi skulle vilja ta detta tillfälle i akt att rikta vår tacksamhet till de Relevanta Obligationsinnehavarna för deras arbete de senaste veckorna med att nå denna lösning för att hantera utmaningarna som Bolaget ställts inför med anledning av covid-19.

Upptagande av skuld under lånet att tillhandahållas av Aktieägarlångivaren kräver samtycke från Pareto Bank ASA (som supersenior långivare).

Denna information är sådan information som Cabonline Group Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020 kl. 16.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Viinapuu, CEO, tel. +46 76 641 10 06
Peter.viinapuu@cabonline.com

Anneli Lindblom, CFO, tel. +46 76 593 84 00
anneli.lindblom@cabonline.com

Lisa Karlsen, Pareto Securities, tel +47 41 10 44 66
lisa.karlsen@paretosec.com

Om Cabonline:
Cabonline är Nordens ledande taxiföretag med 3 000 anslutna åkerier och cirka 5 700 taxibilar i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Inom Cabonline finns en rad välkända varumärken som TaxiKurir, Norgestaxi, TOPCAB, Kovanen, Taxi Skåne, Taxi Väst, Umeå Taxi, Sverigetaxi och Taxi 4x27. Genom Cabonline får åkerierna tillgång till attraktiva kundavtal, stöd från branschledande teknikutveckling, samt nytta av stordriftsfördelar, effektiv service och en gemensam infrastruktur. Gruppen omsätter cirka 6,5 miljarder kronor och utför omkring 45 000 resor per dygn. För mer information www.cabonlinegroup.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar