Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Report this content

Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup"), i sin roll som Joint Global Coordinator, meddelar att stabiliseringsperioden avseende Calliditas Therapeutics AB (publ)s ("Calliditas" eller "Bolaget") amerikanska depåbevis (Eng. American Depositary Shares) ("depåbevisen") som handlas på The Nasdaq Global Select Market har avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. Övertilldelningsoptionen utnyttjas delvis av Citigroup och Jefferies LLC för s.k. underwriters räkning, vilket innebär att 706 676 nya stamaktier, representerade av 353 338 depåbevis, kommer att emitteras av Bolaget.

Som offentliggjordes av Bolaget i samband med noteringen på The Nasdaq Global Select Market, som genomfördes genom en emission av nya stamaktier i form av amerikanska depåbevis, där varje depåbevis representerar två (2) underliggande nya stamaktier i Calliditas, ("Erbjudandet i USA"), och en parallell riktad emission av stamaktier till vissa kvalificerade investerare i Europa och andra jurisdiktioner utanför USA (tillsammans med Erbjudandet i USA, det "Globala Erbjudandet"), har Citigroup möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsagent, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på depåbevisen på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat utföras på The Nasdaq Global Select Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som inleddes den dag som prissättningen av depåbevisen gjordes på The Nasdaq Global Select Market, den 4 juni 2020, och som avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Citigroup har dock inte haft någon skyldighet att utföra stabilisering och det har inte lämnats några garantier att någon stabilisering skulle utföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat utföras till ett pris som är högre än priset i Erbjudandet i USA, det vill säga 19,50 USD. Inga stabiliseringsåtgärder har utförts eller kommer att utföras på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen för Bolaget har utfärdat en övertilldelningsoption till Citigroup, Jefferies LLC och Stifel, Nicolaus & Company, Inc (tillsammans "Book Running Managers"), som kan utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från dagen för prissättningen av depåbevisen på The Nasdaq Global Select Market, att ge ut ytterligare högst 692 306 depåbevis, som representerar 1 384 612 underliggande stamaktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet stamaktier som omfattas av det Globala Erbjudandet, till ett pris som motsvarar priset som fastställts i Erbjudandet i USA, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med det Globala Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). Book Running Managers meddelar nu att Övertilldelningsoptionen avseende 353 338 depåbevis, som representerar 706 676 stamaktier, har utnyttjats. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 6 890 000 USD i bruttolikvid, vilket innebär att Bolaget har tillförts totalt cirka 96 890 000 USD, motsvarande cirka 902 666 000 SEK, i bruttolikvid genom det Globala Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen. Omedelbart efter registrering av de nya stamaktierna som ges ut inom ramen för Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 49 161 584 och antalet utfärdade depåbevis kommer att uppgå till 4 506 723.

Citigroup har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 meddelat den 12 juni och 24 juni 2020 om utförda stabiliseringsåtgärder i enlighet med Reg M, Rule 104 i U.S. Securities Act of 1933, i sin gällande lydelse, på The Nasdaq Global Select Market i enlighet med vad som framgår nedan. Inga stabiliseringsåtgärder har vidtagits efter den 24 Juni 2020. Kontaktperson på Citigroup är Dean Poniros (tel: +1 212 723 6137, e-post: dean.poniros@citi.com).

Stabiliseringsinformation:
Emittent: Calliditas Therapeutics AB (publ)
Instrument: American Depositary Shares (ISIN: US13124Q1067)
Erbjudandestorlek: 692 306 depåbevis, som representerar 1 384 612 underliggande stamaktier
Erbjudandepris: 19,50 USD
Tradingsymbol: CALT
Stabiliseringsansvarig: Citigroup Global Markets Inc.

Stabiliseringsperioden avseende det Globala Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att utföras. Nedan följer en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har utförts under stabiliseringsperioden i enlighet med pressmeddelandena den 12 juni respektive 24 juni 2020. Samtliga transaktioner under stabiliseringsperioden har utförts på The Nasdaq Global Select Market och inga stabiliseringsåtgärder har utförts på andra datum än de som anges nedan.

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal depåbevis Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
2020-06-05 296 174 19,50 19,50 19,50 USD The Nasdaq Global Select Market
2020-06-11 30 221 19,50 19,40 19,4827 USD The Nasdaq Global Select Market
2020-06-12 2 319 19,40 19,40 19,40 USD The Nasdaq Global Select Market
2020-06-15 75 19,25 19,25 19,25 USD The Nasdaq Global Select Market
2020-06-16 600 19,25 19,25 19,25 USD The Nasdaq Global Select Market
2020-06-18 4 666 19,15 19,15 19,15 USD The Nasdaq Global Select Market
2020-06-19 4 913 19,00 19,00 19,00 USD The Nasdaq Global Select Market

För mer information, vänligen kontakta:

Renée Aguiar-Lucander, VD, Calliditas

E-post: renee.lucander@calliditas.com

Telefon: 0722 52 10 06

Mikael Widell, Informationschef, Calliditas

E-post: mikael.widell@calliditas.com

Telefon: 0703 11 99 60

www.calliditas.se

Denna information är sådan information som Calliditas är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli 2020, kl. 08:45 (CEST).

Om Calliditas

Calliditas Therapeutics AB är ett specialistläkemedelsbolag med säte i Stockholm. Bolaget utvecklar högkvalitativa läkemedel i nischindikationer där det finns ett betydande medicinskt behov som inte tillgodosetts och där Calliditas helt eller delvis kan delta i kommersialiseringen. Calliditas fokuserar på att utveckla och kommersialisera produktkandidaten Nefecon, en unik tvåstegsformulering optimerad för att kombinera en fördröjningseffekt med en koncentrerad frisättning av den aktiva substansen budesonid, inom ett avsett målområde. Denna patenterade, lokalt verkande formulering är avsedd för behandling av patienter med den inflammatoriska njursjukdomen IgA-nefropati (IgAN). Calliditas driver en global fas-3 studie inom IgAN och har för avsikt att kommersialisera Nefecon i USA. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: CALTX) och The Nasdaq Global Select Market (kortnamn: CALT).

Viktig information

Detta offentliggörande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en hänvisning till ett erbjudande om att köpa, och det ska inte ske någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat eller jurisdiktion i vilken sådant erbjudande, sådan hänvisning eller sådan försäljning skulle vara olaglig före registreringen eller kvalificeringen enligt värdepapperslagstiftningen i någon sådan stat eller jurisdiktion.

Inget offentliggörande eller någon information avseende börsnoteringen får spridas till allmänheten i jurisdiktioner där föregående registrering eller godkännande krävs för sådant ändamål. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas för erbjudandet av aktier eller depåbevis i någon jurisdiktion där sådana åtgärder skulle krävas. Emissionen eller försäljning av aktier eller depåbevis, och tecknandet av eller köp av aktier eller depåbevis, är föremål för särskilda rättsliga och lagstadgade begränsningar i vissa jurisdiktioner. Calliditas är inte ansvarigt ifall dessa restriktioner åsidosätts av någon person. Detta offentliggörande utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Calliditas har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband därmed. I samtliga EES-medlemsstater adresseras och riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor avseende investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Prenumerera

Dokument & länkar