Calmark offentliggör informationsmemorandum i samband med 100 % säkerställd företrädesemission

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av units som extrastämman i Calmark beslutade om den 6 november 2019, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 10,3–16,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 68 procent, varav 50 procent utgör teckning med stöd av uniträtter och 18 procent teckning utan uniträtter, samt garantiåtaganden om 32 procent, vilket totalt motsvarar 100 procent av den initiala emissionsvolymen.

Informationsmemorandum och anmälningssedel
Informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning med och utan företrädesrätt för emissionen finns nu publicerat på Calmarks hemsida (www.calmark.se) samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida (www.hagberganeborn.se).

Kort om Företrädesemissionen

  • Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av tolv (12) nya B-aktier samt fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2019/2020 (TO 2 B), för varje tjugoen (21) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 13 november 2019.
  • Teckningsperioden löper från och med den 15 november 2019 till och med den 29 november 2019.
  • Teckningskursen per unit är 39,60 kronor, vilket motsvarar 3,30 kronor per aktie.
  • Teckningsoptionerna ges vederlagsfritt.
  • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020, dock lägst 4,20 SEK och högst 6,60 SEK. Anmälan om teckning av B-aktier kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 16 december 2020.
  • Bolaget tillförs initialt högst cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare mellan 10,3 och 16,2 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
  • Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market löper från och med den 15 november 2019 till och med den 27 november 2019.
  • Handel i BTU startar den 15 november och pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 16,5 miljoner kronor (motsvarande 68 procent av Företrädesemissionen). Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från ett garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 7,8 miljoner kronor (motsvarande 32 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till 100 procent av den initiala emissionsvolymen.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Moll Wendén Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Anna Söderlund, VD, Calmark Sweden AB
Tel: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 4
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget nu offentliggjort.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare emissionsmemorandum, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units eller units har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, ("Securities Act") och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Calmark Sweden AB (publ)
Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar