Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2019

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2019 nu offentliggjorts.  

Sammanfattning av delårsrapporten
Under första halvåret 2019 kunde Calmark, som en förberedelse inför den kommande försäljningsstarten av bolagets produkter, inleda förhandlingar med Triolab avseende försäljningsrättigheterna i Norden och Baltikum. Genom de teckningsoptioner som emitterades i samband med noteringsemissionen 2018 tillfördes bolaget cirka 13 miljoner kronor för fortsatt utveckling, kliniska studier och uppbyggnad av försäljningskanaler. Vid bolagsstämman 2019 omvaldes Calmarks styrelse som även bemyndigades att besluta om emissioner i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital.

Rapporteringsperiod
Rapporten avser perioden 1 april – 30 juni 2019 samt 1 januari – 30 juni 2019.

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 15 april meddelades att Calmark blivit nominerat till bästa IPO-bolag 2018 av IPO-guiden som anordnas av SvD Börsplus. På galan den 22 maj tilldelades Calmark ett hedersomnämnande som näst bästa mikrobolag i kategorin Kvalitet. I kategorin Kursutveckling placerade sig Calmark på femte plats (av totalt 29 bolag) som ett av de mikrobolag som haft en positiv kursutveckling efter noteringen.
  • Den 17 april offentliggjorde Calmark Sweden AB (publ) sin årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2018.
  • Den 8 maj presenterades en aktieanalys gjord av Analyst Group där man bland annat skriver att marknaden för patientnära analys (PNA) är en snabbt växande nisch inom medicinteknik, som globalt väntas växa från 14 mdUSD 2017 till 24 mdUSD 2024 samt att ”Calmarks test sparar upp till en och en halv timme i välutvecklade länder per lyckat test”.
  • Den 9 maj 2019, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ). Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av sammantaget högst ett antal B-aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal B-aktier till ett belopp om högst 25 000 000 kronor (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen omvaldes i sin helhet.
  • Den 16 maj meddelades att förhandlingar inletts med Triolab avseende ett avtal om försäljningsrättigheterna i Norden och Baltikum. Parterna hade sedan tidigare ett Letter of Intent (LOI).
  • Den 3 juni publicerades en uppdatering av Analyst Groups aktieanalys.
  • Den 4 juni beviljades Calmark Sweden AB godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Indien.
  • Den 11 juni signerades ett avtal med Scandinavian CRO, en Clinical Research Organisation med lång erfarenhet och djup kunskap inom kliniska studier. Avtalet gäller konsulttjänster angående planering och genomförande av kliniska studier på Calmarks produkt Neo.
  • När teckningsperioden för Calmarks teckningsoption TO 1 B avslutades i juni uppgick teckningsgraden till cirka 83 procent och bolaget tillfördes cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 1,0 MSEK.
  • Den 26 juni publicerade vetenskapstidskriften Scientific Reports, som är en del av Nature Research, en artikel med resultatet av Calmarks tidiga forskningsstudie från 2015/2016. Studien gjordes i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm och Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) i Hanoi vilka är två av Calmarks prioriterade marknader. Artikeln konkluderar att den patientnära analysmetoden (PNA) gav pålitliga resultat inom fyra minuter.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Den 5 juli fick Calmark Sweden AB sitt godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Vietnam. Calmarks produkt Neo, som består av en läsare och engångstester för olika patientnära blodprover på nyfödda, har en unik industridesign som bolaget har arbetat länge med att ta fram. Designen är sen tidigare skyddad i Europa, USA, Kina och Indien, vilket innebär att ingen kan kopiera den ergonomiska och estetiska utformningen av produkten. Eftersom Calmark Sweden AB planerar en global lansering arbetar bolaget aktivt med både patent och designskydd på viktiga kommande marknader. Ansökan och godkännandet i Vietnam är en viktig del i den strategin, eftersom landet ingår i den planerade första lanseringsomgången.

VD Anna Söderlund har ordet
Nu är första halvåret av 2019 till ända. Detta halvår har varit minst lika händelserikt som tidigare kvartal. Jag förvånas varje gång jag ska skriva detta VD-ord över hur långt vi har kommit sen jag skrev det sist!

Byggandet av bolaget fortsätter i rask takt, senaste tillskottet heter Marianne Alksnis, som kommer att vara vår internationella försäljningschef. Hon har bred och lång erfarenhet från både att arbeta med liknande produkter och med internationella distributörer. Marianne har även gedigen erfarenhet av att hjälpa startup-företag med kommersialisering av innovationer.

Under andra kvartalet publicerades en viktig forskningsartikel om en av våra tidigare prototyper som vi var snabba med att testa på marknaden. Studien visade att vi redan för fyra år sedan hade en bra produkt för att detektera syrebrist hos nyfödda. Slutsatserna från den studien har gett oss viktig information om vad våra slutkunder tycker och hjälpt oss att förbättra produkten till där vi är idag, med en användarvänlig läsare och standardiserade engångsprodukter för testerna. Under hösten planerar vi nya studier för att utvärdera våra produkter i en verklig miljö och det känns mycket spännande att få komma ut med de här uppdaterade lättanvända produkterna på sjukhus och få viktig feedback.

Under juni månad genomfördes inlösen av de teckningsoptioner som utgavs i samband med emissionen förra året. Bolaget tillfördes viktigt kapital som säkrar vår verksamhet ett tag framöver. Jag vill passa på att tacka alla investerare som stöttar oss och tror på bolaget och produkten. När vi blickar framåt, vet vi redan nu att om vi ska kunna fortsätta bygga detta spännande bolag till en global spelare så kommer vi att behöva kapitalisera bolaget ytterligare. Vi hoppas att våra trogna ägare och nya investerare kommer att fortsätta följa oss hela vägen i mål för att göra skillnad för de allra minsta patienterna.

Nu är vi på upploppet och jag ser fram emot en spännande höst, fylld av nya aktiviteter, distributörsförhandlingar, CE-märkning, kliniska studier och investerarmöten. Det här jobbet blir aldrig tråkigt!

Calmark Sweden AB
Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Aktien
Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6 juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 12 891 702, varav 540 450 A-aktier och 12 351 252 B-aktier.

Ägarförteckning
Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång
Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *
Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.
Antal utestående aktier per 2018-06-30: 10 404 500 aktier. **
Antal utestående aktier per 2019-06-30: 12 891 702 aktier.
*Justerat för aktiesplit 1:1500
** Inklusive nyemitterade som registrerades 2 respektive 5 juli 2018

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden januari – juni 2019: -0,31 kronor*
Resultat per aktie för perioden januari – juni 2018: -0,25 kronor
*Förändring inkl nyemission i juni

Principer för delårsrapportens upprättande
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade årsredovisningen.

Sedan andra kvartalet 2018 aktiveras utgifter för utvecklingsarbeten som utförs med egenanställd personal. Dessa utgifter har i tidigare perioder inte aktiverats. Bolaget har i tidigare delårsrapporter redovisat externa utgifter för utvecklingsarbeten direkt mot balansräkningen. Fr o m andra kvartalet 2019 har tillämpningen av redovisningsprinciperna ändrats så att även externa utgifter för utvecklingsarbeten redovisas brutto i resultaträkningen. Jämförelseperioderna har räknats om i enlighet med den nya principen. Förändringen har inte någon effekt på bolagets resultat, tillgångar, egna kapital eller skulder.

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har översiktligt granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
25 november 2019 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2019
28 februari 2020 – Bokslutskommuniké Helåret 2019
16 april 2020 - Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019
22 maj 2020 – Delårsbokslut Första kvartalet 2020
27 augusti 2020 – Delårsbokslut Första halvåret 2020

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Taggar: