Calmark publicerar delårsrapport för första halvåret 2020

Report this content

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första halvåret 2020 nu offentliggjorts.

Sammanfattning: Calmarks första produkt CE-märktes och beslut togs om utveckling av ett patientnära LDH-test för bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19 
Under andra kvartalet 2020 uppnåddes flera viktiga milstolpar i bolaget. Calmarks första produkt Neo-Bilirubin CE-märktes enligt IVD-direktivet och är därmed klar för lansering. Beslut togs om utveckling av ett diagnostiskt patientnära test avseende biomarkören laktatdehydrogenas (LDH) för vuxna patienter som insjuknat i covid-19. Distributörsavtal med Triolab slöts för marknaderna Finland, Estland, Lettland och Litauen. Beslut fattades om att tidigarelägga det sista steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och Calmark slöt ett leasingavtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) avseende produktionsmaskinerna. Avtal skrevs också med Automations Partner avseende byggandet av dessa maskiner som kommer att öka produktionskapaciteten med tretton gånger jämfört med dagens nivå.  Efter periodens slut har beslut tagits om att tidigarelägga lanseringen i Kina och planera för ett Joint Venture-företag i landet. För detta projekt har ett samarbete med konsultbolaget Nordic Match inletts.

 

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 april – 30 juni 2020 samt 1 januari – 30 juni 2020.

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 
 • Den 3 april meddelades att Calmarks styrelse föreslagit byte av ordförande vid årsstämman den 14 maj. Kjersti Berg Marthinsen föreslogs ersätta grundaren Mathias Karlsson som styrelseordförande i Calmark vid årsstämman. Mathias Karlsson föreslås kvarstå i styrelsen samt fortsätta leda bolagets Medical Advisory Board.

 • Den kliniska studien av Calmarks produkt Neo-Bilirubin, som drivits av forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm avslutades i förtid den 6 april efter att tillfredsställande resultat uppnåtts.
 • Styrelsen i Calmark fattade den 16 april beslut om att tidigarelägga det sista steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och bygga båda de två sista stegen parallellt. Bolaget har slöt avtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), till ett värde av 12,8 MSEK avseende leasing av produktionsutrustningen.
 • Den 16 april offentliggjordes också Calmarks årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019.
 • En viktig milstolpe uppnåddes den 21 april då Calmarks första produkt Neo-Bilirubin CE-märktes enligt IVD-direktivet. Produkten blev därmed godkänd för försäljning och användning i sjukvården inom EU.
 • Den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ). Kjersti Berg Marthinsen valdes till ny styrelseordförande i bolaget.
 • Calmark publicerade delårsrapporten för första kvartalet 2020 den 20 maj.
 • Den 26 maj tecknade Calmark distributörsavtal med Triolab Oy avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Triolab har sedan tidigare en exklusiv rätt att distribuera Calmarks produkter i Sverige. 
 • Calmark signerade avtal den 28 maj med Magdalena Tharaldsen i rollen som Director of International Business Development. Magdalena började sin anställning den 26 augusti och ingår i bolagets ledningsgrupp. Ansvarsområdet är bland annat att bygga upp det breda distributörsnätverk som utgör stommen i Calmarks försäljningsstrategi.
 • Den 2 juni presenterade Anna Söderlund Calmark för aktieintresserade på det digitala eventet Redeye Growth Day 2020.
 • Den 16 juni tecknade Calmark avtal med Automations Partner i Helsingborg Aktiebolag avseende byggandet av maskinerna till den fullt automatiserade produktionslinan för engångstesterna.
 • Styrelsen i Calmark beslutade den 25 juni att bolaget ska utveckla ett patientnära LDH-test som bidrar till att bedöma sjukdomsgrad för patienter med covid-19. Flera studier visar att nivån av LDH i blodet kan hjälpa till att förutsäga allvarlighetsgrad och dödlighet i sjukdomen. 

 
Väsentliga händelser efter periodens slut 

 • Den 2 juli rekryterade Calmark en mjukvaruutvecklare, Balázs Szabó, som började sin anställning på bolaget den 17 augusti. Calmark har tidigare haft mjukvaruutvecklingen via externa resurser och förstärkte därmed det interna teamet med denna viktiga kompetens.

 • Calmark beslutade den 16 juli att inleda ett samarbete med Nordic Match, strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna. Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat ”joint venture”. Projektet förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.
 • Den 22 juli anställde bolaget Camilla Arneving som Marketing Director med ansvar för kommunikation och marknadsföring gentemot distributörer, sjukvård och övriga intressenter. Camilla ingår i Calmarks ledningsgrupp och har innehaft samma roll via interimskontrakt i cirka två år. 
 • Calmark anställde den 24 juli Jim Hansson i rollen som Director of Production & Logistics. Jim Hansson har mycket lång och gedigen erfarenhet från det medicintekniska området och har tidigare arbetat på XVIVO Perfusion AB, Vivoline Medical AB, NOTE Lund AB, MAQUET Nordic AB och Jostra AB. Anställningen börjar i oktober 2020.
 • Den 25 augusti fick Calmark besked om att två nya patent beviljats, ett avseende teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att avläsa bilirubin.
   

Calmark Sweden AB
Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter. Marknadslansering av de första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhus-laboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se. 

 

VD Anna Söderlund har ordet

I början av året var det helt omöjligt att överblicka vad som skulle komma att hända denna märkliga första halva av 2020. Jag hade en tro på att det som vanligt skulle bli en intensiv vår med mycket samarbeten, möten, fullt med folk på kontoret, gemensamma fredagsluncher och business as usual. Så blev det inte.

I mitten på mars stängde vi kontoret, alla som kunde började jobba på distans, allt samarbete flyttades till digitala möten och bolaget påverkades även på en mängd andra sätt. Våra kliniska studier på SöS nedprioriterades och forsknings-personalen gick tillbaka till att vårda patienter – en helt rimlig prioritering, tillgången till forskningsblod till vår utvecklingsavdelning blev högst osäker, och ledtiderna till vissa komponenter blev plötsligt 10 gånger så lång. 

Jag antar att de flesta företag och chefer har haft samma typ av utmaningar under detta halvår, Calmark är inte unikt på något sätt. Kreativt tänkande har varit viktigt för att komma vidare. Jag vill verkligen tacka det otroligt lojala, lösningsfokuserade och ambitiösa team på Calmark, som gjort det möjligt att ändå uppnå så många milstolpar under perioden, trots alla utmaningar! 

Den 21 april CE-märktes Neo-Bilirubin, vår första produkt på plattformen. Den stora CE-märkesfesten uteblev, men en gemensam skål genomfördes på en digital plattform. Nu väntar lansering under hösten, vilket säkert kommer att innebära en del utmaningar, men även möjligheter, under en pågående pandemi. 

Under april kom vi överens med SEB om ett leasingavtal på 12,8 miljoner för vår automatiserade produktionslina. Ett mycket viktigt steg, som innebär att vi kan tidigarelägga investeringar och få ner tillverkningskostnaderna flera år tidigare än beräknat. Det underlättar våra planerade lanseringar i lågprisländer. Ett av dessa länder är Kina, en väldigt viktig marknad för Calmark. Vi har därför startat upp ett samarbete med Nordic Match, något jag är mycket glad för. Uppstart av dotterbolag i Hong Kong och fastlandskina har påbörjats, liksom registrering av produkterna. Kinalanseringen kommer att bli ett spännande projekt att slutföra. 

Calmarks grundidé är att använda biomarkören LDH för att kunna underlätta diagnostik för nyfödda, vilket vår grundare Mathias Karlsson gjorde sin PhD om för många år sedan. Under våren kom ett stort antal forskningsartiklar som visar att just denna biomarkör kan vara en viktig pusselbit i att avgöra vilka patienter som kommer att bli svårt sjuka i covid-19. Idag finns ingen patientnära analys på marknaden för LDH. Eftersom vi redan håller på med utveckling av samma biomarkör för nyfödda, kändes det som ett kort steg att även göra en produkt för vuxna som drabbats av covid-19. Den produkten är vår viktigaste prioritet just nu, tillsammans med lanseringen av Neo-Bilirubin.

I dessa omvälvande tider ger jag mig inte på att försöka säga något om hur nästa halvår kommer att se ut, men jag har en djup känsla av att det dream team som jag har runt mig kommer att kunna klara av att leverera under nästan vilka förutsättningar som helst. 

Med vänlig hälsning 
Anna Söderlund, VD
Calmark Sweden AB

 

Aktien

Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6 juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handels-plattform (MTF). Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 20 258 382, varav 540 450 A-aktier och 19 717 932 B-aktier.

 

Ägarförteckning

Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till Bolagets VD Anna Söderlund. 

 

Antal aktier vid periodens utgång

Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *
Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.
Antal utestående aktier per 2019-12-31: 20 258 382 aktier. 
Antal utestående aktier per 2020-06-30: 20 258 382 aktier
*Justerat för aktiesplit 1:1500 som skedde 2018

 

Resultat per aktie

Resultat per aktie för perioden april – juni 2020: -0,13 (-0,18) kronor
Resultat per aktie för perioden januari-juni 2020: -0,25 (-0,31) kronor
Resultat per aktie för perioden januari – december 2019: -0,38 (-0,52) kronor

 

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade årsredovisningen.

 

Utdelning

Årsstämman den 14 maj 2020 beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

 

Kommentar till bolagets finansiella utveckling för det första halvåret

Nyckeltal med kommentarer: 

Siffror inom parentes visar motsvarande period förra året. 

 • Justerat kassaflöde efter investeringar april - juni: -2 055 (-1 810) tkr/mån

 • Balanslikviditet 30 juni 2020: 330% (333%)
 • Soliditet 30 juni 2020: 92% (85%)

Kassaflödet efter investeringar (justerat för förändringar av rörelsekapital s.k. burn rate) ökade som planerat jämfört med första kvartalet 2019. Företaget är alltjämt i en intensiv fas med slutförande av produktutvecklingen och uppbyggnaden av serieproduktion har initierats. Inom de kommande 9 månaderna har bolaget ytterligare investeringar i produktionsutrustning, kostnader för kliniska studier samt kostnader för att bygga upp marknads- och försäljningskapacitet. Företaget kommer även att påbörja försäljning under året.

Balanslikviditeten och soliditeten i slutet av perioden är enligt plan. 

För närvarande utgör Coronapandemin och dess inverkan på näringslivet och samhället en risk- och osäkerhetsfaktor som berör alla företag, mer eller mindre. Styrelsen och ledningen följer situationen fortlöpande och anpassar verksamheten utifrån aktuella förhållanden. Hur bolagets verksamhet påverkas offentliggörs genom pressmeddelande och på bolagets hemsida www.calmark.se. 
 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD
Telefon: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se 
www.calmark.se 

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter. Marknadslansering av de första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Taggar: